نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 گروه آموزشی ریاضی محض، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

10.22047/ijee.2021.287439.1837

چکیده

آموزش الکترونیکی و نفوذ آن در نظام آموزش عالی با شیوع بیماری کووید-19 به طور چشم‌گیری در دنیا افزایش یافته و شیوه آموزش مرسوم را به ‌شکل غیر قابل باوری تغییر داده است. در ایران نیز همچون سایر کشورهای دنیا، از اوایل شروع بیماری همه‌گیر، آموزش چهره به چهره جای خود را به آموزش الکترونیکی در تمامی مراکز آموزشی داده است. از جمله معضلات و چالش‌های آموزش مجازی، اطمینان از پیشرفت تحصیلی مناسب دانشجویان و نحوه ارزیابی دانشجویان در این شیوه از آموزش است. در این پژوهش ضمن اشاره مختصر به روش‌های معمول در ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان، چند نمونه مختلف از ارزیابی با بازخورد معرفی شده و اهمیت این شیوه از ارزیابی در کمک به پیشرفت تحصیلی دانشجویان بررسی شده و به دستاوردهای مهم آن اشاره گردیده است. در این شیوه از ارزیابی، ضمن امکان بررسی پیشرفت تحصیلی دانشجویان، به پیشرفت تحصیلی دانشجویان در حین ارزیابی نیز کمک شایان توجهی می شود. در این ‌راستا این روش از آزمون در بعضی از دروس مقطع تحصیلی کارشناسی دانشکدۀ مهندسی و دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شده و به تحلیل آن پرداخته شده است. نظر برخی از دانشجویان دروس مذکور نیز آورده شده و مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of feedback evaluation on the academic achievement of engineering students in virtual education

نویسندگان [English]

  • Ali Karimpour 1
  • Majid Mirzavaziri 2

1 Department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

2 Department of Pure Mathematics, Faculty of Mathematics, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

چکیده [English]

E-learning and its influence on the higher education system increased dramatically with the outbreak of Covid-19 disease and has changed the method of conventional education in an unbelievable way. In Iran, like other countries of the world, from the beginning of the epidemic, face-to-face education has given way to e-learning in all educational centers. One of the problems and challenges of e-learning is to ensure the proper academic progress of students and how to evaluate students in this method of education. In this study, while briefly referring to the usual methods in assessing students 'academic achievement, several different examples of assessment with feedback are introduced and the importance of this method of assessment in helping students' academic achievement is examined and its important achievements are pointed out. This method of assessment, in addition to the possibility of reviewing students 'academic achievement, also provides significant assistance to students' academic achievement during the assessment. In this regard, this method of testing has been implemented and analyzed in some undergraduate courses of the Faculty of Engineering and the Faculty of Mathematical Sciences of the Ferdowsi University of Mashhad. The opinion of some students of the mentioned courses has also been given and examined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • COVID-19
  • face-to-face training
  • E-learning
  • feedback assessment
  • student academic achievement