نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

گروه علوم تربیتی، واحد اردبیل،دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

چکیده

 کسب اعتبار بین‌المللی و اثرگذاری محلی - منطقه‌ای از راهبردهای اصلی دانشگاه نسل چهارم است، پاسخگویی به مسائل و چالش‌های جامعه و سایر نهادهای اجتماعی نیز از مأموریت‌های محوری آن است. لذا، هدف اصلی این پژوهش شناسایی و تعیین مؤلفه‌های مؤثر بر پیدایش و ارتقای دانشگاه‌های نسل چهارم بوده است. روش تحقیق کیفی از نوع تحلیل محتوا بود. به‌منظور گردآوری اطلاعات از فن مصاحبه نیمه‌ساختاریافته استفاده شد. داده‌ها از طریق کدگذاری و تحلیل محتوای مضامین مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفته‌اند. نمونه‌گیری به روش هدفمند انجام شد. حجم نمونه‌ها نیز بر اساس قاعده «اشباع نظری» به تعداد 15 نفر از خبرگان و صاحب‌نظران نظام آموزش عالی تعیین شدند. نتایج بیانگر این است که مؤلفه‌های اصلی در ارتقای دانشگاه نسل چهارم عبارت از: نیروی انسانی متعهد، پاسخگویی، توسعه دانش اجتماعی، حفظ استقلال دانشگاهی و منابع مالی مستقل، توسعه تعاملات، ایجاد ساختار انعطاف‌پذیر، داشتن فرهنگ سازمانی نوآورانه، مدیریت دانشگاه حساس به جامعه، نیازسنجی، استقرار نظام تنظیم کیفیت خدمات، توسعه فناوری و نوآوری می‌باشند. بنا به یافته‌های این مطالعه، تقویت مؤلفه‌های مؤثر در پیدایش و شکل‌گیری دانشگاه نسل چهارم ضروری است. براین‌اساس، مسئولان نظام آموزش عالی کشور باید زمینه لازم جهت تحقق این مهم را فراهم نمایند. این امر باتوجه‌به بافتار محلی و میزان آمادگی دانشگاه‌ها، می‌تواند متفاوت باشد و در درون خود الگوهای متفاوتی از جامعه‌گرایی را خلق کند. درهرحال، دانشگاه‌ها باید ازنظر زیرساخت‌های فکری و مدیریتی مهیا باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

efective Dimensions and Components of the Promotion of the fourth generation University: Qualitative analysis viewpoint of higher education system’s experts

نویسنده [English]

  • khadijeh azar

Educational Group, Ardabil unit, Islamic Azad University, Ardabil, Iran

چکیده [English]

Gaining international validity and local-regional impact are the main strategies of the University of Fourth Generation. Dealing with issues and challenges of society and other social institutions is also its axial mission. Therefore, the main objective of this research was to identify and determine the components affecting the emergence and promotion of the fourth generation universities. The method of qualitative research was content analysis. In order to collect information, semi-structured interview technique was used. Data were analyzed by encoding and analyzing the content of the themes. Sampling was done by purposeful method. The sample size was also based on the rule of “theoretical saturation” by 15 people and the experts of higher education system. The results indicate that the main components in the promotion of the university of the fourth generation are committed human resources, responsiveness, development of social knowledge, maintaining academic independence and independent financial resources, development of interactions, creating a flexible structure, innovative organizational culture, susceptible university management to the community, the needs, deployment of service quality regulations, technology development and innovation. According to the findings of this study, strengthening effective components in the emergence and formation of the university of the fourth generation is essential. Accordingly, officials of the country’s higher education system should provide the ground for realizing this important. This can vary according to the local context and readiness of universities, and within themselves create different patterns of society. However, universities should be provided in terms of intellectual and management infrastructure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fourth generation university
  • service-oriented university
  • higher education experts
  • qualitative content analysis
Afkaneh, S. Jafari, p. Pasha Sharifi, H., & Ghorchian N. (2018). Provide a model for the promotion of service-oriented in universities. Journal of New Approach in Educational Management, 9 (1), 128-152.
Alipour, A,. & Enayati, T. (2015). Commercialization of fourth generation university research. Journal of Strategic Knowledge Interdisciplinary Studies, 7 (27), 76-53.
Bagheri, A. Abbaspour, A., & Aghazadeh, A. (2013). Designing a competency model for Islamic University graduates for service-oriented and meeting the needs of society. Journal of Management at Islamic University, 3, 503-520.
Blinco, K. Grisby, T. Laird, A. O’Neill, O. Srikanth, V. &Smythe, C. (2009) Adoption of service oriented architecture for enterprise systems in education: recommended practices, IMS Global Learning Consortium, Inc, 5 (10):23-32.
Davis, S., & Bunderson, B. (2015). Using a service learning teaching modality to recruit tandardized patients for mental health nursing simulations. Clinical Simulation in Nursing,7 (6), 19-14.
Fajar A, Norcahyo M, & Sriratnasari S. (2018). SOA system architecture for interconected modern higher education in indonesia. 3rd International Conference on Computer Science and Computational Intelligence, Procedia Computer Science,135, 354-360
Hamza, A. Hassan,A., & Alhady, M. (2012). Developing a service oriented process management system for university quality assurance. International Journal of Engineering Science and Technology, 2(1): 7-17
Chiang F.T. & Birtch T.A. (2012). Reward climate and its impact on service quality orientation and employee attitudes. International Journal of Hospitality Management,30 (1): 3-9.
Creswell JW. (2017). Qualitative inquiry and research design. 2009; Tehran: Allameh Tabatabai University Press, 205-210.
Cuper, D. G. (2007). University spin off firms and high growth firms in Canada. APEC SME Innovation briefing, 3 (1), 23-32.
Esterman, T. (2017). University autonomy in europe III: country profiles, european university association, avenue de l’Yser 74. 2040 brussels, belgium, 4(8), 54-67
Gaster, M.A. (2011). Service learning: where is the emphasis?Teaching and learning in nursing,6(1),19-21.
Jafarzadeh, Z. (2015).Knowledge sharing infrastructure in higher education. Journal Library and Information, 16(2), 204-224.
Karpen I.O, Bove L.L., Lukas B.A. & Zyphur M.J. (2017). Service-dominant orientation: measurement and impact on performance outcomes. Journal of Retailing, 91(1): 89-108.
Kettun M, & Kantola J. (2008). Service-oriented architecture in higher education. Published in the United States of America: by Information Science Reference (an imprint of IGI Global, 751-755. Web site: https://www.researchgate.net/publication/264553331
Khursandi, A. (2018). Fourth generation university and the mission of community building, Journal of University Today, 124,10-11.
Kysilk, D., & Medinschi, S. (2012). Managing the quality components of higher education services. Tibscus University in Timisoara, Daliei Street, Timisioara, Romania, 23, 232-239.
Lukovics, M. & Zuti, B. (2015). New functions of universities in century XXI towards “Fourth GenerationUniversities. Journal Transition Studies Review, 22(2), 33-48. https://doi.org/10.14665/1614-4007-22-2-003
Lukovics, M. & Zuti, B. (2018). Fourth generation universities and regional development - presentation slides University of szeged, doctoral School of economics, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3117263 or
Mazhar, A., & Masood, A. (2019). Determinants of students’ loyalty to service-based university approach.: Online at https://mpra.ub.uni-muenchen.de/84352.
McMahon W. (2012).The impact of human capital on non-market outcomes and feerbacks on economic development. Journal of Education Economies, (62):87-105
Mircea, M., & Andreescu, A. (2012). Service-oriented university: changes and opportunities towards innovation. Journal Social and Behaviorl scinces, 31(5): 251-256Mircea, M. & Andreescu, A. (2011). Using cloud computing in higher education: A strategy to improve agility in the current financial crisis, communications of the IBIMA,6 (20),10-20.
Mirsalehi, Y. Zamani, H., & Mahani, M. (2018). Review and comparison of the quality of educational services and the quality of teaching in educational centers. Letter of Higher Education, 11 (43), 131-159.
Ostrom, A. (2012). Moving forward and making a difference: research for the science of service. Journal of Service Research, 13(1): 2 4-36.
Oztel, H. (2020). Fourth generation university: co-creating a sustainable future. Journal Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals Quality Education, 1-13. https://doi.org/10.1007/978-3-319-69902-8_77-1
Parandeh, A. Rejeh, N., & Sharifnia, H. (2013). Learning approach based on providing nursing education services. Journal of Medical Education, 7, 658-653.
Pawlowski, K. (2009). The ‘fourth generation university’ as a creator of the local and regional development. Higher Education in Europe, 34 (1): 51-64.
Pionka, F. S. (2008). Developing a lean and agile work force. Human Factors and Ergonomics in Manufacturing, 7(1): 11 -20.
Prakash, M. Nadkarni, D. Randolph, A., & Miller, M. (2008). Service-oriented Architecture in Medical Software: Promises and Perils. Journal Am Med Information Assoc, 14(2), 244-246.
Rostami, F. Zarafshan, K., & Galavandi, Sh. (2015). Service-learning a new approach to higher education. Higher Education Mail, 7(26), 99-108.
Shapiro, H. (2005).Higher education and community. Transletor Shima Mogomo and Shoma Shasti. (2017). Tehran: Social and Cultural Studies of Research.
Zetthaml, V.A. parauraman, A., & Berry, L.L. (2015). Delivering quality service. Journal of Marketing, 49(4), 41-50.