نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه آموزشی علوم تربیتی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

2 استاد، گروه آموزشی علوم تربیتی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

 رهبری در آموزش عالی نقشی اساسی در بهبود، توسعه و پایداری نهادی دارد و مدیران گروه‌ها از طریق رهبری آموزشی اعضای هیئت علمی را حول فرهنگ سازمانی منسجم و یکپارچه گرد هم آورده و اهداف و دورنمای گروه را برای آنان ترسیم می‌نمایند. براین‌اساس، هدف پژوهش حاضر توصیف تجربه زیسته مدیران گروه‌ها از فرایند رهبری آموزشی است. تجربه زیسته، همان درک و فهم مستقیم و بی‌واسطه از تجربیات در حیات عادی و روزمره است که بدون توسل به مفهوم‌سازی حاصل می‌شود. مطالعه حاضر به روش کیفی از نوع پدیدارشناسی و جامعه آماری مورد مطالعه کلیه مدیران گروه دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه ارومیه به تعداد ۱۰ نفر است که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از پروتکل مصاحبه نیمه‌ساختاریافته صورت گرفت. برای تحلیل داده‌ها از روش کلایزی استفاده گردید و کدگذاری متن مصاحبه‌ها با استفاده از نرم‌افزار MAXQDA 18 انجام شد. یافته‌ها در ۶ مضمون ارزیابی تجربه مدیریت گروه، مسائل و چالش‌های مدیریت گروه، ملزومات مدیریت گروه، تعاملات در گروه، سبک رهبری گروه و دیدگاه نسبت به پست ریاست دسته‌بندی شد. بر این ‌اساس، مسائل ساختاری یکی از چالش‌های اساسی این تجارب است که با تجدیدنظر در وظایف و اختیارات، حمایت و پشتیبانی و اعمال شیوه صحیح انتخاب و آموزش مدیران گروه می‌توان از تنش و فشار کاری آنان کاست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

PHENOMENOLOGY OF LIVED EXPERIENCE OF EDUCATIONAL LEADERSHIP OF HEADS OF EPARTMENT OF THE FACULTY OF ENGINEERING OF URMIA UNIVERSITY

نویسندگان [English]

  • Azizeh Pashaie yousef kandi 1
  • Mohammad Hassani 2

1 - Ph.D. Student, Department of Educational Sciences, Urmia University, Urmia, Iran.

2 Professor, Department of Educational Sciences, Urmia University, Urmia, Iran

چکیده [English]

Leadership in higher education plays an essential role in improving, institutional development and sustainability, and department heads, through educational leadership, bring faculty members around a cohesive and integrated organizational culture and draw the group’s goals and vision for them. The purpose of this study is to describe the lived experience of department heads of the educational leadership process in the university. Lived experience is the direct and unmediated understanding of experiences in ordinary life that is achieved without resorting to conceptualization. The present study is a qualitative method of phenomenology and the statistical population studied is all the heads of the Department of Engineering and Technology of Urmia University, 10 people who were selected by purposive sampling. Data were collected using a semi-structured interview protocol. For data analysis, Colizzi method was used and the findings of the interview were coded using MAXQDA 18 software. The findings were evaluated and categorized in 6 themes: group management experience, group management issues and challenges, group management requirements, group interactions, group leadership style, and attitudes toward leadership. Accordingly, structural issues are one of the main challenges of these experiences that by reviewing the duties and powers, support and application and applying the correct method of selection and training of department heads can reduce their stress and pressure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational leadership
  • group managers
  • lived experience
  • phenomenology
Abualhamael, Z. W. (2017). The power of productive organizational energy in relation to leadership style and job satisfaction: The context of Saudi Arabian universities, Doctoral dissertation, Manchester Metropolitan University. Manchester Metropolitan University Library.
Alghamdi, M. (2016). The relationships among transformational leadership, job satisfaction, and academic service quality at Al-Baha University, Doctoral dissertation, Pepperdine University. ProQuest Dissertations & Theses Global.
Alonderiene, R., & Majauskaite, M. (2016). Leadership style and job satisfaction in higher education institutions. International Journal of Educational Management, 30(1), 140-164.
Alsunaydi, R. A. (2020). The relationship between department chairs’ leadership style the relationship between department chairs’ leadership style and faculty members’ job satisfaction in the college of and faculty members’ job satisfaction in the College of Education at King Saud University in Saudi Arabia. Doctoral dissertation, University of the Incarnate Word.
Alwani, S. M. (2019). Public Management. Ney Publications [In Persian].
Amin Muzaffari, F. & Yusefi Aqdam, R. (2014). Factors affecting the role of department heads: A case study of Tabriz University. Journal of Research and Planning in Higher Education, No. 27, 341-561 [In Persian].
Austin, A. (1994). Understanding and assessing faculty cultures and climate. In M.K. Kinnick (Ed.), Providing Useful information for deans and department chairs. New Directions for Institutional Research, No. 84, 47-63.
Bateh, J. & Heyliger, W. (2014). Academic administrator leadership styles and the impact on faculty job satisfaction. Journal of Leadership Education, 13(3), 34-49.
Bayat, a. (2006). Phenomenology. Education Quarterly, No. 44 [In Persian].
Behrangi, MR. (2004). Teaching and school management. Seventh Edition, Tehran: Physical perfection [In Persian].
Bowman, R. (2002). The real work of department chair. Clearing House, 75, 158-162.
Bryman, A. (2007). Elective leadership in higher education: A literature review. Studies in Higher Education, 32(6), 693-710.
Bush, T. (2008). From Management to Leadership: Semantic or Meaningful changes? Educational Management Administration Leadership. 36(2), 271-288.
Calma, A. (2015). Leadership in higher education: examining the narratives of research managers from multiple lenses. Asia Pacific Journal of Education,.35(1), 55-68.
Cunter, H., O‘Donnell, C., & Vyrych, H. (2005). Principles of Management, translated by Mohammad Mehdi Chamran. Tehran, Sharif University of Technology.
Doaeey, H., Malekzadeh, G. (2012). “Investigate the relationship employee satisfaction and organizational effectiveness of performance management in higher education”, Journal of Management at the Islamic University, freshman, No. 1, 66- 89 [In Persian].
Evans, A., & Chun, E. (2015). Department chairs as transformational diversity leaders. A Resource for Academic Administrators, 25(3), 1-3.
Feizi, T. (2020). Principles of organization and management. Tehran: Payam Noor Publications [In Persian].
General Management Regulation of Universities and Higher Education (2010). Research and Technology Institutions [in Persian].
Gmelch, W. H. (2015). Building strategic chairs. The Department Chair, 26(1), 3-6.‌
Gmelch, W. H., & Miskin, V. D. (1993). Leadership skills for department chairs. Bolton, MA: Anker Publishing Company, Inc.
Gmelch, W. H., & Miskin, V. D. (2004). Chairing an academic department (2nd Ed.). Madison, WI: Atwood Publishing.
Gmelch, W. H., & Parkay, F. W. (1999). Becoming a department chair: Negotiating the transition from scholar to administrator. Annual Meeting of the American Educational Research Association, Montreal.
Gonaim, F. (2016a). Effective leadership characteristics and behaviors for female department chairs in higher education in Saudi Arabia [Doctoral dissertation, University of Alberta]. University of Alberta. 
Gonaim, F.A. (2019). Leadership in higher education in Saudi Arabia: Benefits, constraints and challenges of adopting servant leadership model by department chairs. International Journal of Education and Practice. 7(2), 101-111.
Hackman, M. Z., & Johnson, C. E. (2013). Leadership: A communication perspective. Waveland Press.
Hecht, W. D. I. (2006). Becoming department chair: To be or not to be. Elective Practices for Academic Leaders, 1(3), 1-16.
Hecht, I. W., Higgerson, M. L., Gmelch, W. H., & Tucker, A. (1999). The department chair as academic leader. American Council on Education/Oryx Press Series on Higher Education. Oryx Press, PO Box 33889, Phoenix, AZ 86067-3889.‌
Hijazi, S., Kasim, A. L., & Saud, Y. (2016). Leadership styles and their relationship with the private university employees’ job satisfaction in United Arab Emirates. Journal of Public Administration and Governance, 6(4), 110-124.
Kate, Q. (2007). Exploring departmental leadership: How department chair can be transformative leaders. UCLA Journal of Education and Information Studies, 3(1).
Koyeer, ann. e. (2009). The leadership in organizations. Ebrahim, H, Fahim,H D, (Translaton) Atlas Publication.
Lindholm, J. (2007). Preparing department chairs for their leadership roles. ERIC Digest. ERIC Development Team,1-6. www.eric.ed.gov.
Lawrence, J., Ott, M., & Bell, A. (2012). Faculty organizational commitment and citizenship. Research in Higher Education, 53(3), 325-352.
Mester, C., Visser, D., & Kellerman, R. (2003). Leadership style and its relation to employee attitudes and behavior. SA Journal of Industrial Psychology, 29(2), 72-82.
Miller, M. T., Mamiseishvili, K., & Lee, D. (2016). Administrative hierarchy and faculty work: Examining faculty satisfaction with academic leadership. Journal of Academic Administration in Higher Education, 12(1), 1-7.
Moghli, A. R. (2003). Designing a transformational leadership model in Iranian administrative organizations. Management Knowledge, No. 62, 100-77 [In Persian].
Mohsenpour, B. (2003). Educational Planning. Fourth Edition, Tehran. Publication school [in Persian].
Mokhtaripour, M., Siadat, S. A. & Amiri, Sh. (2005). Evaluation of emotional intelligence and leadership efficiency of department heads based on Bernard Bass model. Journal of Knowledge Management, 1, 8-5 [In Persian].
Mousavi, S. H., Salehi Omran, E., Faraskhah, M. & Towfighi, J. (2018). Presenting the development model of entrepreneurial university in Iran. Iranian Journal of Engineering Education, 19 (76), 1-28 [in Persian].
Mozaffari, F. A., Abbaszadeh, M., & Lebni, J. Y. (2015). A study of department chairs’ leadership styles and their relationship with role conflict and overload at university of Tabriz. Journal of Studies in Social Sciences and Humanities, 1(1), 14-21.
Nasr, A.R., Alamatsaz, M.H., Fekri Ershad, J., Nili, M.R., & Hosseini, F. (2004). Analytical investigation of general department management regulation and its effect on work of management. Faculty of Administration Sciences & Economic Journal, University of Esfahan, (1), 37-67 [In Persian].
Polkinghorne D. (1984). Methodology for the human sciences: Systems of inquiry. Albany: State University of New York Press. 
Qasemabadi, M. (2017). Facilitating factors and challenges of department heads in achieving university goals (Case study: Ferdowsi University of Mashhad). Master Thesis, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Ferdowsi University of Mashhad [In Persian].
Rajaipour, S., Nave Ebrahim, A. R. & Karimi, N. (2017). Analyzing the challenges of department heads. National Congress of Higher Education of Iran, 1-5 [In Persian].
Ronald c. & Arthur Mc. (2002), Democratic leadership and faculty empowerment at the community college, Community College Review, Volume 30, No. 3, 1-10.
Scott, G., Coates, H., & Anderson, M. (2008). Academic leadership capabilities for Australian higher education. University of Western Sydney and Australian Council for Educational Research.
Sedgi Bukani, N., Seyed Abaszad, M. M., Qalavandi, H. & Hassani, M. (2018). Analysis of multiple relationships between effective leadership and strategic planning with manpower productivity in higher education centers in west azerbaijan province. Productivity Management, Twelfth Year, No. 45, 69-31 [In Persian].
Sergiovanni, T. J., & Moore, J. H. (1989). Schooling for tomorrow: Directing reforms to issues that count. Allyn and Bacon, Longwood Division, 160 Gould Street, Needham Heights, MA 02194.‌
Shahbazi, B. & colleagues. (2009). “Explaining the relationship between quality of working life and the heads of department chairs of the University of Esfahan. Public Administration. first year. No. 3, 69- 84 [In Persian].
Solis Jr, F. (2011). A profile of faculty leadership behavior at one south Texas community college. Texas A&M University-Kingsville.‌
Stephen, G. (2003). Transformations: A world of home hemodialysis. Health Care, 38(2), 2950.
Tucker, A. (1981). Chairing the academic department: Leadership among peers. Washington, DC: American Council on Education.
Turani, H., Aghaei, A., Nave Ebrahim, A. & Sadeghi, Z. (2012). A study of leadership styles of primary school principals in Tehran from the perspective of principals and teachers. Management on Organizational Training, No. 1, 188-157 [in Persian].
Watson, R. E. L. (1986). The role of the department chair: A replication and extension. The Canadian Journal of Higher Education, XVI (1), 1323.
Williams, J. R. (2007). The conceptualization of leadership and leadership development by academic department Heads in colleges of agriculture at land grant institutions: A Qualitative Study (Doctoral dissertation), Oklahoma State University.