نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 عضو هیئت علمی دانشگاه

3 عضو هیئت علمی

چکیده

 برخورداری از توانمندی پژوهشی یکی از اساسی‌ترین موضوعات موردنیاز دانشجویان در مقاطع تحصیلات تکمیلی است. می‌توان عنوان کرد که خودکارآمدی، ارتباطی ناگسستنی با توانمندی پژوهشی دارد. در بسیاری از دانشجویان عدم باور به کارآمدی، خود موجبات ناتوانی پژوهشی را به وجود آورده است. پس از آن جایی‌که خودکارآمدی پژوهشی می‌تواند در عملکرد پژوهشی دانشجویان تأثیرگذار باشد، بررسی عوامل مرتبط با آن امری ضروری است. از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه تعاملات آموزشی و رضایت تحصیلی با خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان صورت گرفته است. جامعه پژوهش، دانشجویان تحصیلات تکمیلی کلیه دانشکده‌های رشته‌های علوم پایه و فنی مهندسی دانشگاه تبریز است. با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای به شیوه متناسب با حجم جامعه 335 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌های پژوهش شامل پرسش‌نامه‌های معیار تعاملات آموزشی، رضایت از تحصیل و خودکارآمدی پژوهشی است. پایایی پرسش‌نامه‌های پژوهش بر اساس ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 89/0، 86/0 و 93/0 به دست آمد. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و بر اساس نحوه گردآوری داده‌ها، توصیفی و از نوع همبستگی می‌باشد. یافته‌های پژوهش نشان داد که بین تعامل دانشجو - دانشجو، تعامل دانشجو - استاد و تعامل دانشجو - محتوی، همچنین امکانات آموزشی، برنامه درسی، تدریس و یادگیری، فضا و جو دانشگاه، امکانات اداری و سیاست‌ها و رویه‌ها با خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان ارتباط مثبت معنی‌دار وجود دارد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که تعاملات بین‌فردی دانشجویان و اساتید با آنان و سیاست‌های آموزشی اتخاذشده در محیط‌های دانشجویی به مثابة عامل مهمی در خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان نقش‌آفرینی می‌کنند. از این رو پیشنهاد می‌شود مسئولان و اساتید بخشی از فعالیت‌های آموزشی دانشگاه‌ها را به افزایش تعاملات مثبت آموزشی و تهیه و تنظیم سیاست‌های مطلوب اختصاص دهند تا در این مسیر بتوان در جهت ارتقای خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان گام مهمی برداشته شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Educational Interaction and Academic Satisfaction with Student Self-Efficacy

نویسندگان [English]

  • seyed taher seyed nazarloo 1
  • davoud tahmasebzadeh sheikhlar 2
  • siamand ghaderi 2
  • sohrab mohammadi poya 3

1 university of tabriz

2 faculty memeber

3 university of tabriz

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the relationship between educational interactions and academic satisfaction with students’ research self-efficacy. The research population is graduate students of all faculties of basic and engineering sciences of University of Tabriz. Using stratified sampling method in a manner commensurate with the size of the population, 335 people were selected as the sample. Research data collection tools include standard questionnaires of educational interactions (2015), satisfaction with education (2012) and research self-efficacy (2011). The reliability of the research questionnaires based on Cronbach’s alpha coefficient was 0.89, 0.86 and 0.93, respectively. The research method is applied in terms of purpose and based on how the data are collected is a descriptive correlation. Findings show that there is a significant positive relationship between student-student interaction, student-teacher interaction and student-content interaction, as well as educational facilities, curriculum, teaching and learning, university atmosphere, office facilities and policies and procedures with students’ research self-efficacy. Findings indicate that the components of educational interactions as well as the components of policies and procedures, curriculum, questions, educational facilities, teaching and learning from the variable of academic satisfaction can explain students’ research self-efficacy. it can be concluded that interpersonal interactions between students and professors with them, educational policies adopted in the student environment as an important factor in student research self-efficacy. Therefore, it is suggested that officials and professors dedicate part of the educational activities of universities to increasing positive educational interactions and preparing and setting desirable policies so that an important step can be taken in this direction to improve students’ research self-efficacy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientific productions
  • students
  • faculty of basic sciences and engineering
Akbari Borang, M; Rudi Aliabadi, S; Habibi, Z (2018). The role of perception of indigenousness of the curriculum on student satisfaction (Case Study): Faculty of Educational Sciences and Psychology, Birjand University), Higher Education Letter, 11 (43): 67-49 [in Persian].
Amin Bidokhti, A A; Jafari, S; Nowruz, N; Khosravi Nia, M (2013). The impact of social capital on academic satisfaction, Bi-Quarterly Journal of Educational Planning Studies, 2 (3): 138-107 [in Persian].
Bahmanabadi, S; Karshki, H (2012) Validation of the student interest in research questionnaire (RIQ): A measure of the performance of research education in universities. Fourth National Conference on Education, Tarbiat Dabir Shahid Rajaei University, 27 and 28 May [in Persian].
Bakken, L. L., Byars-Winston, A., Gundermann, D. M., Ward, E. C., Slattery, A., & King, A. (2010). Effects of an educational intervention on female biomedical scientists’ research self-efficacy. Advances in Health Sciences Education 2(15): 167-183. doi: 10.1007/s10459-009-9190-2.Davari, A R; Danesh Kazemi, A; Aghili, H; Mozaffari, F (2015). Investigating the relationship between research self-efficacy and research performance in yazd dental school students in 2013-2014, Journal of Yazd Medical Education Research and Development Center, 10 (3): 1329-129 [in Persian].
Faridi, M R (2015). Relationship between teachers ‘teaching effectiveness and research self-efficacy and students’ self-directed learning, Teaching and Learning Research, 13 (2): 86-75 [in Persian].
Ground, H; Karshki, H; Ahanchian, M R (2014). Relationship between research self-efficacy and research performance in students of Mashhad University of Medical Sciences. Iranian Journal of Education in Medical Sciences, 14 (1): 51-41 [in Persian].
Ground, Y; Maktabi, G H; Farzadi, F; Salaripour, M (2018). Investigating the role of the interaction of educational environment experiences with the mediation of epistemological beliefs on research self-efficacy of graduate students of Ahvaz Chamran University, Quarterly Journal of Educational Psychology, 14 (48): 56-37 [in Persian].
Kahn J H. (2000). Research training environment changes: Impacts on research self-efficacy and interest. Annual Conference of the American Psychological Association, Washington, DC, August 4-8.
Kheradmand, S (2015). Familiarity with the characteristics of documentary analysis in scientometrics, Research Center of the Islamic Consultative Assembly, serial number: 14544 [in Persian].
Heydari, I; Marzooqi, R; Kheshavarz, F (2019). Investigating the relationship between the quality of learning experiences with scientific stress and students’ research self-efficacy. Jundishapur Education Development Quarterly, 10 (4): 346-335 [in Persian].
Lambie GW, Vaccaro N. (2011). Doctoral counselor education students’ levels of research selfEfficacy, Perceptions of the research training environment, and interest in research. Counselor Education and Supervision, 50(4): 58-243.
Mir Heydari, S A; Neyestani, M R (2015). The relationship between self-efficacy and academic satisfaction with academic achievement in the mathematics course of third grade students in the secondary school of isfahan in the 93-92 academic year. Quarterly Journal of Research in Curriculum Planning. 12, (47): 60-51 [in Persian].
Miri, M R; Salehinia, H; Behlgerdi, M; Poultry, A; Poultry, A (2018). Research self-efficacy in graduate students of birjand University of Medical Sciences, Iranian Journal of Medical Education, 18 (17): 163-156 [in Persian].
Mohammadi Pouya, S; Goodarzi, H; Rahmati Najarkalaei, F; Sanaei Nasab, H (2017) Investigating the relationship between curriculum ideology and educational philosophies and teaching approaches of professors of a military medical University of Tehran, Journal of Military Medicine, 19 (5): 467-460 [in Persian].
Mohammadi Pouya, S; Adib, Y; Zarei, A (2020). Appropriate strategies to increase the connection between home, school and community; Reflections on Global Experiences, School Management Quarterly, 8 (3): 370-336 [in Persian].
Mohseni, S, Mirgol, A (2020). Determining the role of islamic lifestyle, social desirability and self-efficacy on happiness and mental health in students, Journal of Health Research, 5 (3): 143-137 [in Persian].
Moradian, M; Erfan Manesh, M A; Asnafi, A R (2017). Relationship between the performance of the world’s top universities based on scientometric indicators and their position in the ten international ranking systems, Quarterly Journal of Information Management Science and Technology, 3 (4): 42-23 [in Persian].
Pourjamshidi, M; Fardanesh, H; Nowruzi, D (2014). Factors affecting student-teacher interaction in web-based educational environment, Bi-Quarterly Journal of Education Strategies in Medical Sciences, 7 (1): 50-41[In Persian].
Pour Mohammad, S (2015). Explaining the academic satisfaction of master students of Birjand University based on their perception of teachers’ teaching styles mediated by their academic self-efficacy, Master Thesis, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Birjand University [in Persian].
Qolipour, R; Hashemi, M (2015). Explaining the effect of mentoring on succession planning: focusing on individual development plan, Quarterly Journal of Human Resource Management Research, Imam Hossein University, 7 (2): 25-52 [in Persian].
Rezaei, A, Soltani, A (2003). Introduction to Applied Regression Analysis, Isfahan, Isfahan University of Technology Publishing Center, Second Edition [in Persian].Rihani, M B; Kamri, S; Zarei, R; Nejati, V (2015). Social cognition and education satisfaction: The mediating role of developmental emotions. Two Quarterly Journal of Social Cognition, 2 (10): 154-136 [in Persian].
Safaei Movahed, S (2019). Typology of research supervision style of supervisors in Iran: From facilitation to command, Bi-Quarterly Journal of Theory and Practice in the Curriculum, 7 (13): 28-5 [in Persian].
Safaei Movahed, S (2017). University subsubject: An analysis of the phenomenon of academic exploitation in the higher education system of Iran, Bi-Quarterly Journal of Higher Education Curriculum Studies, 8 (15): 34-7 [in Persian].
Salehi, M; Karshki, H; Ahanchian, M R (2014). Causal model test the role of social cognitive factors affecting research self-efficacy of PhD students. Iranian Higher Education Quarterly, 5 (3): 83-60 [in Persian].
Salimi, M; Khodaparast, M (2015). The effect of teacher-student relationship on academic motivation and research self-efficacy of postgraduate students in physical education and sports sciences, research in university sports, 9: 126-109 [in Persian].
Sanjari, M; Ismaili, M R; Tejarat, F (2020). Investigating the relationship between organizational learning and general self-efficacy and work motivation in sports and youth departments of Markazi province, Sports Management Studies, 12 (59): 268-251 [in Persian].
Savari, K (2015). The relationship between educational interactions and academic satisfaction through academic self-regulation mediation, Journal of Psychological Achievements, 22 (2): 188-17 [in Persian].
Tabea Bourdbar, F; Shafiee Sarvestani, M; Mousavipour, S R (2018) The relationship between learning Styles and future research capacity with the mediating role of research self-efficacy, Quarterly Journal of Research in Educational Systems, No. 43: 111-95 [in Persian].
Tahmasbzadeh Sheikhlar, D, Mohammadi Pouya, S (2020). The relationship between critical thinking tendency and perception of curriculum components and students’ academic self-Efficacy beliefs, Curriculum Research Quarterly, 10 (1): 201-231 [in Persian].
Vahdatzad, M A; Zare Bana Kooki, M R; Parents, M S; Lotfi, M M (2017) An analysis of the ranking of iranian universities using scientometric indicators, Quarterly Journal of Information Processing and Management, 33 (1): 159-117 [in Persian].
Van den Akker, J. (2010). Building bridges: how research may improve curriculum policies and classroom practices. In S. M. Stoney (Ed.), Beyond Lisbon 2010: Perspectives from research and development for educational policy in Europe, 175-195.
Yassini, A; Taban, M (2015). Presenting and testing a model explaining research self-efficacy of humanities students in research-oriented space and environment; Case Study: Western Universities Quarterly Journal of Interdisciplinary Studies in Humanities, 8 (4): 54-27 [in Persian].
Zulfiqarian, M; Amin Beidakhti, A A; Jafari, S (2018). The structural relationship between teacher and student interaction and the active teaching method of professors with the development of students’ competencies through the mediation of knowledge acquisition. Journal of Research in Educational Systems, 11 (43): 204-18 [in Persian].