نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

استادیار، برنامه‌ریزی درسی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی سبکها و شیوههای یادگیری دانشجویان دانشکدۀ مهندسی دانشگاه کاشان است. نوع تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی ـ پیمایشی است. جامعۀ آماری شامل همۀ دانشجویان دانشکدۀ مهندسی دانشگاه کاشان در سال تحصیلی 94-1393 به تعداد 2621 نفر است که به روش نمونهگیری تصادفی طبقه‌ای و با استفاده از فرمول حجم نمونۀ کوکران، 187 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامۀ سبکهای یادگیری کلب در قالب دوازده پرسش استفاده شد. روایی این پرسش‌نامه به‌صورت محتوایی مورد‌تأیید متخصصان قرار گرفت. پایایی پرسش‌نامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ 87/0 محاسبه شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در سطح توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین، و انحراف معیار) و استنباطی (آزمون t تک‌نمونه‌ای، t مستقل و تحلیل واریانس) با استفاده از نرم‌افزار آماری Spssنسخۀ 18 انجام گرفت. یافتهها نشان داد شیوۀ یادگیری دانشجویان دانشکدۀ مهندسی، بیشتر مفهوم‌سازی انتزاعی و آزمایشگری فعال است و تجربۀ عینی کمترین میانگین را دارد. همچنین سبک یادگیری دانشجویان دانشکدۀ مهندسی، بیشتر جذب‌کننده و همگراست و سبک انطباقی کمترین میانگین را دارد. باتوجه‌ به اینکه سبک یادگیری اکثر دانشجویان از نوع همگرا و جذب‌ کننده است، پیشنهاد می‌ شود از روش های آموزشی نوین مثل بحث گروهی، تفکر گروهی،و حل مسئله در آموزش این گروهها استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

learning styles in engineering students and Its implications for higher education curricula

نویسندگان [English]

  • Mohammad Amini
  • Hamid Rahimi

Assistant Professor, Human Science Faculty, University of Kashan, Kashan, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this research was the survey on learning styles of engineering students and its implications for higher education curricula. The type of research was applied research and survey approach. The population of this research was all of the engineering students in Kashan University (N=2621) which 187 of them were selected by sample size formulate. The data was collected using Kolb learning style questionnaire with 12 items. Questionnaire validity confirmed by the corresponding experts. By use of Cronbach Alpha coefficient, reliability coefficients were obtained equal to 0.87. Data’s analysis is performed does in descriptive level (frequency, percentage, mean, standard deviation) and inferential level (one sample t test, independent t-test and one way ANOVA) by SPSS 18 statistical software. Findings indicated that Engineering students learn method was more abstract conceptualization and active experimentation and concrete experience has the lowest average. Also engineering students' learning style, absorbing and converges and has the lowest average is accommodating.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Learning
  • Learning Style
  • Student
  • Engineering College
  • university