نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه میبد

چکیده

: امروزه پیشرفت و توسعه کشورها در گرو بخش‌های صنعتی و تولیدی است و پیشتازی این بخش‌ها مرهون منابع انسانی توانمند است. از طرفی توجه به مقوله کیفیت، عامل مهم و راهبردی پیشرفت در صنعت به شمار می‌رود و مسئول نظارت و کنترل کیفیت در واحدهای تولید، بر عهده مدیران کنترل کیفیت است. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی انتظارات مهارتی مدیران کنترل کیفیت، با توجه به نقش و وظایف آنها در تعالی واحدهای صنعتی و تحلیل برنامه آموزشی رشته مهندسی صنایع در مقطع کارشناسی در رفع این نیازها با رویکرد آسیب‌شناسی است. روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده‌های اکتشافی، به‌صورت کیفی و کمّی است. جهت شناسایی انتظارات مهارتی مدیران کنترل کیفیت، بر اساس شرح وظایف مدیران کنترل کیفیت و مطالعه اسنادی و کتابخانه‌ای، نیازهای مهارتی به کمک نظرخواهی از خبرگان تبیین و جهت تلفیق نیازهای مهارتی با دروس تخصصی کارشناسی مهندسی صنایع و تعیین اهمیت و میزان پوشش آنها و درک خلأها از تکنیک گسترش مشخصه‌های کیفی استفاده شده است. نتایج تحلیل نشان می‌دهد که درس‌های مدیریت کیفیت و بهره‌وری، کنترل کیفیت آماری، سامانه‌های اطلاعات مدیریت، روش‌های تولید و برنامه‌ریزی تولید بیشترین تأثیر و دروس طراحی ایجاد صنایع، اقتصاد مهندسی، برنامه‌ریزی حمل‌ونقل و تحقیق در عملیات نقش کمتری در تقویت مهارت‌های مدیران کنترل کیفیت دارند. همچنین خلأهای آموزشی در زمینه‌های آشنایی با قوانین و مقررات دولتی بخش تولید، مباحث استانداردسازی، پایش مستمر کیفیت محصولات در برنامه آموزشی مهندسی صنایع در دانشگاه‌ها وجود دارد که نیاز به توجه سیاست‌گذاران این حوزه دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Pathology of University Curriculum in Strengthening the Skills of Quality Control Managers Working in Industry: A Case Study of Industrial Engineering

نویسنده [English]

  • Mohammad Reza Zare Banadkouki

Meybod University

چکیده [English]

Today, the progress and development of countries in the group of industrial and manufacturing sectors, the leadership of these sectors owes to human resources is capablities. In production units, quality control managers are responsible. The main purpose of this study is to identify the skill expectations of quality control managers according to their role and duties in the excellence of industrial sectors and to analyze the curriculum of industrial engineering in the undergraduate level in order to meet these needs with a pathological approach. The research method is applied in terms of purpose and exploratory in terms of qualitative and quantitative in terms of data collection method. In order to identify the skill expectations of quality control managers, based on the job descriptions of quality control managers and the study of documents and libraries, skill needs are explained with the help of expert opinion polls and to combine skill needs with specialized courses in industrial engineering and determine their importance and coverage. The technique of quality function deployment (QFD) has been used. The results of the analysis show that the lessons; quality and productivity management, statistical quality control, management information systems, production methods and production planning maximum impact and design courses in industrial creation, engineering economics, transportation planning and operations research less role in strengthen the skills of quality control managers. There are also educational gaps in the areas of familiarity with government laws and regulations in the production sector, standardization issues, continuous monitoring of product quality in the industrial engineering training program in universities, which needs the attention of policy makers in this field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curriculum
  • industrial engineering
  • quality control managers
  • QFD
Zare Benadkoki MR, Owlia MS. (2011). Scientific status of Iran: case study of industrial engineering research (based on articles indexed in international scientific databases). Iranian Journal of Engineering Education, 13(50), 105-22 [In Persian].
Davami, p. (2012). Engineering education in iran. Majallah-i Amuzih-i Muhandisi-i Iran, 1(1), 1-29 [In Persian].
Banadkouki, M. Z. (2020). Competitive advantage analysis of international scientific interactions using the location quotient index: A case study of industrial engineering. Majallah-i Amuzih-i Muhandisi-i Iran, 21(84), 103-6 [In Persian].
Lamaee, A. (2002). Total quality management, principles, application and lessons from experiences, 1st Ed., Tebe Novin Pub., Tehran [in Persian].
https://www.forsatnet.ir/851-8.html [in Persian].
Ebdali, M., & NosratpanahN, S., & Ajourlou, M., & Sarraf Joshaghani, H. (2020). Complication of quality control processes in the supply of specialized items (case study; one of the military-police enforcement organizations). Andisheh Amad, 19(73), 1-25 [in Persian].
https://iranqms.com [in Persian].
https://www.linkedin.com/pulse [in Persian].
Bahri, K., Sameri, M., Abdolisoltanahmadi, J. A (2018). study of the challenges of electrical engineering curriculum for its revision and modernization. Iranian Journal of Engineering Education, 20(79), 1-25 [in Persian].
Yamani, N., Nasrasfahani, A.R., & Sabri, M.R. (2009). The trend of revising the curricula of medical sciences in the country. Curriculum Studies, 4(3), 281-308 [in Persian].
Zare Banadkooki MR. (2020). The international collaboration of iranian researchers in the publishing of scientific papers: A Case Study of Industrial Engineering. Journal Strategic Studies of Public Policy, 9(33), 150-169 [in Persian].
Zare Banadkouki, M. R., Owlia, M.S., Montazeri Hedesh, N. (2013). Forecasting the trend of industrial engineering research using time series analysis. Sharif Journal of Industrial Engineering & Management, 29(1), 87-100 [in Persian].
Zare Banadkouki, M. R., Owlia, M.S., Vahdatzad, M.A. (2011). Industrial engineering curriculum: A comparative Study. The Second Conference on Engineering Education With a Future Perspective, Isfahan [in Persian].
Eskandari H, Sala-Diakanda S, Furterer S, Rabelo L, Crumpton -Young L, Williams K. Enhancing (2007). the undergraduate industrial engineering curriculum: Defining desired characteristics and emerging topics. Education+ Training.
Ercan F, Sale D, Kristian N. (2016). Innovative curriculum to enhance the learning experience of electrical and mechanical engineering students. International Journal of Engineering Pedagogy, 6(3), 37-44.
Lawrence, M. and Arthur, J. S. (2017). Graduate attributes in an electrical engineering curriculum: A Case Study. International Journal of Engineering Education, 33(2A), 653-661.
Aamer, A., Greene, B., & Toney, C. (2017). An empirical study of industrial engineering curriculum. International Journal of Industrial Engineering and Management, 8(1), 39-45.
Koksal, G. & Egitman, A. (1998). Planning and design of industrial engineering education quality, Computers & Industrial Engineering, 35(3-4), 639-642.
Boonyanuwat N., Suthummanon S., Memongkol N. (2008). Application of quality function deployment for designing and developing a curriculum for Industrial Engineering at Prince of Songkla University, Songklanakarin Journal of Science & Technology, 30(3), 349-353.
Wang Qiulian, (2010). Program design for Industrial Engineering Education in China Based on QFD, Second International Workshop on Education Technology and Computer Science (etcs), 3, 333-336.
Liu, S. F., Lee, Y. L., Lin, Y. Z., & Tseng, C. F. (2013). Applying quality function deployment in industrial design curriculum planning. International Journal of Technology and Design Education, 23(4), 1147-1160.
Cetinkaya C, Kenger ON, Kenger ZD, Ozceylan E. (2019). Quality function deployment implementation on educational curriculum of industrial engineering in university of Gaziantep. InIndustrial Engineering in the big data era, (pp. 67-78). Springer, Cham.
Madhoushi M, Zali M R, Najimi N. (2009). Building the house of quality in higher education. IRPHE, 15(1):121-154 [in Persian].
Bahrami H, Karimi M. (2017). Study the effectiveness of implementing quality management system in the corporations won the ISO certificate (case study: the ministry of energy’s subsidiaries in Isfahan). Journal of Water and Wastewater/Ab VA Fazilab, 28(5), 106-117 [in Persian].
Valmohammadi, Ch., Najmi, M. & Nouronesa, R. (2004). Comparative comparison of ISO9000: 2000 with TQM approaches and developing a suitable for the Iranian industries”, Madarres Human Sciences, 8(36), 181-212 [in Persian].