نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تبریز

2 دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی درسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز

چکیده

یکی از موضوعات اساسی در ارزیابی کیفیت برنامههای درسی آموزش عالی میزان توجه به مهارتهای موردنیاز زمانی و مکانی است. این مطالعه با هدف بررسی میزان دستیابی دانشجویان سال آخر کارشناسی و کارشناسی ارشد فنی ـ مهندسی دانشگاه تبریز به مهارتهای قرن 21 انجام گرفت. روش مطالعه توصیفی ـ پیمایشی بود که 414 نفر از دانشجویان سال آخر دورة کارشناسی و کارشناسی ارشد فنی ـ مهندسی به صورت تصادفی انتخاب شد. برای جمع‌ آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق‌ ساخته استفاده شد که روایی آن از‌طریق نظر متخصصان و پایایی آن از‌طریق آلفای کرونباخ (92/0) مورد تأیید قرار گرفت. نتایج نشان داد برنامه‌ های درسی هر دو مقطع در حیطة عاطفی بالاتر از میانگین نظری بوده، اما برنامه‌ های درسی دوره کارشناسی در حیطه‌ های شناختی ـ مهارتی و فرهنگی ـ اجتماعی پایین‌تر از حد متوسط بودند و وضعیت مطلوبی نداشتند، ولی برنامه‌ های درسی دورة کارشناسی ارشد در حیطه‌ های شناختی ـ مهارتی و فرهنگی ـ اجتماعی از حد متوسط تا حدودی بالاتر بودند و وضعیت نسبتاً‌ مطلوبی داشتند. یکی از یافته‌ های جالب‌ توجه این بود که در برنامه‌ های درسی هر دو مقطع توانایی اشتراک دانش پایین‌تر از میانگین بوده و این ویژگی در برنامه‌ های درسی مورد‌ توجه قرار نگرفته است.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessing the Attainment of 21st Century Basic Skills by Engineering Students of Tabriz University

نویسندگان [English]

  • Firooz Mahmoodi 1
  • Somaye Mola 2

1 Assistant Professor, Faculty of Education and Psychology, University of Tabriz, Tabriz, Iran.

2 PhD. Student, Faculty of Education and Psychology, University of Tabriz, Tabriz, Iran.

چکیده [English]

One of the key issues in assessing of curricula quality is attention to required skills. This study aimed to assess the achievement of 21th -century basic skills in senior undergraduate and postgraduate engineering students of Tabriz University. The method of study was descriptive research. 414 engineering students of bachelor's and master's degree were selected by randomly. A researcher made questionnaire was used to collect data. The validity of instrument based on experts opinion and reliability through Cronbach's (alpha) coefficient (0.92) was approved. The results showed that the affective domain of bachelor's and master's curricula were above the predetermined average, but undergraduate curricula in the domains of cognitive and socio-cultural skills are lower than average and failed to fulfill goals addressed by 21 century, The curriculum of postgraduate (master's degree) in the domains of cognitive and socio-cultural skills are somewhat higher than average and were relatively favorable. One interesting finding was that in both curricula the ability to share knowledge was below the average and the sharing knowledge was not focused in teaching and learning process.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • University curriculum
  • 21st century skills
  • domains of cognitive skills
  • social and cultural areas
  • domain of attitude