نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری برنامه درسی، دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی میزان رضایت دانش‌ آموختگان  فنی ـ مهندسی از برنامۀ درسی تجربه‌ شدۀ دانشگاه اصفهان است. روش تحقیق در این پژوهش، روش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعۀ آماری، دانش‌آموختگان کارشناسی مهندسی IT  و مهندسی مکانیک دانشگاه اصفهان، شامل 320 نفر است. به‌ این منظور، برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد و  تعداد نمونه 170 نفر  به صورت نمونه‌ گیری طبقه‌ ای متناسب با حجم و به‌ صورت تصادفی به‌ عنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش‌نامه (محقق‌ساخته) است و پایایی پرسش‌نامه از طریق آلفای کرونباخ 90/0 به دست آمد. برای جمع‌ آوری اطلاعات از پرسش‌نامۀ محقق‌ ساخته استفاده شده است. نتایج نشان داده است؛ 1ـ در واقع میزان رضایت دانش‌ آموختگان فنی ـ مهندسی از برنامۀ درسی تجربه‌ شده، بیشتر از سطح متوسط است، 2ـ میزان رضایت دانش‌ آموختگان فنی ـ مهندسی از برنامۀ درسی تجربه‌ شده در بُعد اهداف، بیشتر از سطح متوسط است، 3ـ میزان رضایت دانش‌ آموختگان فنی ـ مهندسی از برنامۀ درسی تجربه‌ شده در بُعد محتوا، بیشتر از سطح متوسط است. 4ـ میزان رضایت دانش‌ آموختگان فنی ـ مهندسی از برنامۀ درسی تجربه‌ شده  در بُعد روش تدریس، کمتر از سطح متوسط است، 5ـ میزان رضایت دانش‌ آموختگان فنی ـ مهندسی از برنامۀ درسی تجربه‌ شده در بُعد ارزشیابی، در سطح متوسط است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Attitudes Survey Engineering graduates Inserts in the quality of teaching at the university

نویسندگان [English]

  • Mohamad Reza Nili 1
  • Leila Moghtadaei 1
  • Hossein Nazari 2
  • Setareh Mosavai 2

1 Assistant Professor, Department of Curriculum Planning, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran

2 PhD, Student, Department of Curriculum Planning, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of the present research was to examine the satisfaction degree of graduates in Department of Engineering and Science at Isfahan University about quality of experimented curricula. The present study is applied research and its method is descriptive-survey.  Statistical population included all 320 graduates in IT and mechanical engineering at Isfahan University­. Method of sampling was stratified random sampling. According to the Cochran's sample size formula 170 graduates were chosen as sample. Research instruments was questionnaire of which designed by researcher. The content validity of questionnaire was determined using the specialist`s views and the reliability of the questionnaire was estimated 0.90 by using Coronbach`s Alpha method. The result showed that 1- In the aim’ dimension, the satisfaction degree of graduates about experimented curricula   is “more than average.”, 2- In the content’ dimension, the satisfaction degree of graduates about experimented curricula is “more than average.”3- In the teaching method’ dimension, the satisfaction degree about experimented curricula is less than average.4- In the evaluation’ dimension, the satisfaction degree about experimented curricula is average.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Experiential curriculum
  • Satisfaction
  • graduate
  • University of Isfahan
  • engineering
  • technology