نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 استاد گروه علوم تربیتی / دانشگاه ارومیه

3 دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات ، دانشگاه ارومیه

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی مهارت‌های غیر فنی مورد نیاز رشته‌های مهندسی دانشگاه ارومیه صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل کارفرمایان صنعت و فارغ التحصیلان رشته‌های مهندسی دانشگاه ارومیه بود که به روش نمونه گیری طبقه‌ای، بر اساس جدول مورگان، نمونه لازم انتخاب گردید. روش تحقیق مورد استفاده، توصیفی- پیمایشی است. ابزار اندازه گیری و ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش، پرسشنامه بود که روایی و پایایی آن در تحقیق حاضر مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. برای تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS 23 استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها، گویای این مطلب است که میانگین تمامی مهارت‌های غیر فنی فارغ التحصیلان دانشگاه ارومیه از نظر کارفرمایان، بالاتر از میانگین نظری است که در سطح مطلوبی قرار دارد. در رتبه بندی مهارت‌ها، با نظر سنجی، از نظر فارغ التحصیلان، آنان در مهارت انتقادی از بالاترین و در مهارت هوش هیجانی از پایین‌ترین میانگین و از نظر کارفرمایان، فارغ التحصیلان در مهارت مسئولیت پذیری از بالاترین و در مهارت خلاقیت از پایین‌ترین میانگین برخوردار بودند. توصیه می‌شود برنامه درسی مصوبی که دانشگاه برای رشته‌های مهندسی، جهت ارتقای مهارت‌های غیر فنی در نظر می‌گیرد، باید به صورتی باشد که محتوای درسی مطابق با نیازهای فعلی و آینده سازمان‌های مهندسی طراحی شود. برگزاری پروژه‌های کلاسی، تحصیل و آموزش مهارت‌های ضروری به گونه‌ای مورد توجه قرار گیرد که بتواند مهارت‌های هوش هیجانی و خلاقیت را در دانشجویان پرورش دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessing the status and prioritization of non-technical skills of engineering graduates in the fourth industrial revolution from the perspective of employers and graduates

نویسندگان [English]

  • Maryam Yazdanpanah 1
  • Mohammad hassani 2
  • hassan Galavandi 3

1 student

2 Professor, Department of Educational Sciences, Urmia University

3 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Literature, Urmia University

چکیده [English]

The aim of this study was to identify and prioritize non-technical skills required by engineering disciplines of Urmia University. The statistical population of this study included industrial employers and engineering graduates of Urmia University, which was selected by stratified sampling method based on Morgan table. The research method used is descriptive-survey. The measurement tool and data collection tool in this study was a questionnaire whose validity and reliability were examined and confirmed in the present study. SPSS 23 software was used for data analysis. The results of data analysis show that the average of all non-technical skills of Urmia University graduates in terms of employers is higher than the theoretical average, which is at a desirable level.
In the ranking of skills, by surveying graduates, in critical skills from the highest and in emotional intelligence skills from the lowest average, and from the point of view of employers, graduates had the highest in responsibility skills and lowest average in creativity skills. It is recommended that the approved curriculum that the university considers for engineering disciplines to improve non-technical skills should be such that the curriculum is designed in according with the current and future needs of engineering organizations. Holding class projects, education and training essential skills that can develop students’ emotional intelligence and creativity skills should be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fourth industrial revolution
  • non-technical skills
  • employers
  • graduates
Abdul Wahabi, M., Romani, Y., & Zarif, S. (2013). A survey of students’ basic skills in the age of globalization, Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, Volume 19, Number 4, pp. 74-51 [in Persian].
Beanland, D., & Hadgraft, R. (2013). Engineering education transformation and innovation, Published by RMIT University Press, an imprint of RMIT Publishing PO Box 12058.
Coskun, S., Kayikci, Y., & Gencay, E. (2019). Adapting engineering education to industry 4.0 vision. DOI: 10.3390/technologies7010010.
Doosti, H., Khorasani, A., & Mohammad Beigi, Y. (2013). Evaluating the effectiveness of skills-based trainings in the industrial sector, Iranian Engineering Education Quarterly, 15 (58), 47-65 [in Persian].
Faizi Kanjini, L., Fedakarsofeh, R., Chehrzad, M. M., & Kazem Nejad Lili, E. (2016). Nursing students’ problemsolving skills and related factors, holistic nursing and midwifery, Volume 25, Number 81, pp. 81, pp. 86-95 [in Persian].
Fomunyam, K. G. (2020). Engineering education and soft skills in the era of the fourth industrial revolution in africa, International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE) ISSN: 2277-3878, Volume-9 Issue-3.
Gignac, G. E. (2010). Consensual validation of genos EI based on self- and observer ratings. Unpublished manuscript. Google Scholar.
Guzman, V. E., Muschard, B., Gerolamo, M., Kohl, H., & Rozenfeld, H. (2020). Characteristics and skills of leadership in the context of industry 4.0, 17th Global Conference on Sustainable Manufacturing. Pp, 543-550.
Hadley, C. N., Pittinsky, T. L., Sommer, S. A., & Zhu, W. (2009). Measuring the efficacy of leaders to assess information and make decisions in a Crisis: The C-LEAD Scale. Unpublished manuscript.
Hashemi, A. (2017). The role of creativity and innovation in the development of language learners and the impact of teachers’ performance on creating creativity among language learners in Al-Mustafa scientific and educational center, Ashtian Branch, 2nd International Conference and 4th National Conference on Management and Humanities Research, Volume 4, University of Tehran [in persian].
Hibatollahpour, Z., Mehr Alizadeh, Y., Barakat, G.H., & Nasiri, M. (2020). Entrepreneurial training and learning strategies and innovation in the era of the fourth industrial revolution in food industry companies, food industry companies in the industrial towns of Ahvaz, Management of Organizational Education, Year 9, No. 1, Spring and Summer 1399, pp. 257-221 [in Persian].
Hoseini Largani, M., Mir Arab, R., & Rezaei, S. (2009). Entrepreneurship education in the new millennium as an infrastructure for university Graduates employment. Quartercy Journal of Research and Planning in Higher Education 14(4) 119-137.
Jasiulewicz-Kaczmarek, M., Saniuk, A., & Nowicki, T. (2017). The maintenance management in the macro-ergonomics context. Advances in Intelligent Systems and Computing, 487, 35-46.
Kamaruzaman, F.M., Hamid, R., Mutalib, A. A., & Rasul, M. S. (2019). Conceptual framework for the development of 4IR skills for engineering graduates, Global Journal of Engineering Education, Volume 21, Number 1.
Kaushal, U. (2016). Empowering engineering students through employability skills, Higher Learning Research Communications, December 2016 DOI: 10.18870/hlrc. Y6i4.358.
Kechagias, K. (2011). Teaching and assessing soft skills, Mass Project, e-mail: kkecha@hotmail.com.
Khemlani, D. M., & Saeipoor, N. (2018). Integrating soft skills into courses in malaysian public universities, International Research Journal, Vol. 08 No. 01 2018.
Khorasani, A., & Doosti, H. (2011). Assessing the satisfaction and importance of effective factors of e-Learning from employees’ perspectives, Quarterly Journal of Information and Communication in Educational Sciences, First Year, Fourth Issue, pp. 58-37 [in Persian].
Klein, H. J., Molloy, J. C., & Brinsfield, C. B. (2012). Reconceptualizing workplace commitment to redress a stretched construct: Revisiting assumptions and removing confounds. Academy of Management Review, 37, 130-151.
Lee, T. (2003). Identifying essential learning skills in students Engineering education, in learning for an unknown future, Proceedings of the 26th HERDSA Annual Conference, Christchurch, New Zealand, 6-9 July 2003: pp388.
Maisiri, W., Darwish, H., & Van, d. L. (2019). An investigation of industry 4.0 skills requirements. Journal of Industrial Engineering November 2019 Vol 30(3) Special Edition, pp 90-105.
Malekzadeh, S., & Aghajari, F. (2020). Effectiveness of communication skills training on quality of life and mental health of nurses, International Conference on Civil Engineering, Architecture, Development and Reconstruction of Urban Infrastructure in Iran, Tehran. https://civilica.com/doc/1117350 [in Persian].
Martin, M. M., & Rubin, R. B. (1995). Anew measure of cognitive flexibility. Psychological Reports, 76, 623-626.
Masoudi, A. (2018). The relationship between the components of legitimate capital and the components of organizational commitment, National Conference on Business Management, Iran, Abadeh. [in Persian].
Mohammadzadeh, A., & Sotoudeh Gharabagh, R. (2018). Soft skills for students and graduates of engineering disciplines, Iranian Journal of Engineering Education, 20th year, No. 80, pp. 29-1 [in Persian].
Mohd Adnan, A. H., Ramalingam, S., Llias, N., & Tahir, T. M. (2014). Acquiring and practicing soft skills: a survey of technical technological undergraduates at a malaysian tertiary institution, Procedia - Social and Behavioral Sciences 123 (2014) 82 - 89.
Motahari Nejad, H. )2015). Integrated curriculum, today’s need for engineering education (building a bridge to know / do / do), Iranian Engineering Education Quarterly, Year 17, Issue 66, Summer 2015, pp. 38-17 [in Persian].
Mourtos, N. J. (2015). Preparing engineers for the 21st century: how to teach engineering students process skills, International Journal of Quality Assurance in Engineering and Technology Education, 4(4), 1-26.
Patacsil, F.F., Fernandez, M. M., & Cenas, P.V. (2017). Exploring the importance of employable skills as perceived by ojt engineering students and industry partners. International Journal of Multidisciplinary Research Review, t: https://www.researchgate.net/publication/320130877.
Perez, J. Murray, M. Myers, M. (2007). An information technology literacy selfassessment instrument: development and pilot results. AMCIS 2007 Proceedings. 229.
Prifti, L., Knigge, M., Kienegger, H., & Krcmar, H. (2017). A competency model for “industrie 4.0” employees. In 13th International Conference on Wirtschaftsinformatik (WI). St. Gallen, Switzerland, pp.46- 60.
Quyet, N.T. (2020). Higher education in the fourth industrial revolution age, American Journal of Educational Research, Vol. 8, No. 6, 420-426. DOI:10.12691/education-8-6-9.
Rahdari, M., Nasr, A. R., Nili, M. R., & Turk Ladani, B. (2015). Evaluation of professional skills and employment status of IT graduates, Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, Volume 21, Number 2, pp. 24-1.
Robles, M. M. (2012). Executive perceptions of the top 10 soft skills needed in today’s workplace. Business Communication Quarterly, 75(4), 453-465. DOI: 10.1177/1080569912460400.
Rahimi, F. (2020). Development of higher education and globalization of higher education, Fifth International Conference on New Research in the Field of Educational Sciences, Psychology and Social Studies of Iran. Tehran. [in Persian].
Rajendran, R., Shamsuddin, K. (2016). The role of soft skills in empowering fresh engineering graduates in India, International Journal of Engineering and Applied Sciences (IJEAS) ISSN: 2394-3661, Volume-3, Issue-11.
Redish, E. F., & Smith, K. A. (2008), Looking beyond content: skill development for engineers, Journal of Engineering Education, Vol. 97, No. 3, pp. 295-307. Pp,1-20.Sackey, S.M., & Bester, A. (2016). Industrial engineering curriculum in Industry 4.0 in a south african context. South African Journal of Industrial Engineering, 27(4), pp. 101-114.
Savari, K., & Farzadi, F. (2017). The simple and multiple relationship of self-efficacy beliefs and intrinsic motivation with students’ desire for lifelong learning, Journal of Applied Psychological Research, (1) 8, 155-143 [in Persian].
Schwab, K. (2017). The fourth industrial revolution, Crown Publishing Group.
Scepanovic, S. (2019). The fourth industrial revolution and education, Faculty for information technologies University “Mediterranean” Podgorica, Montenegro snezana.scepanovic@unimediteran.net.
Sethi, D. (2014). Executive perceptions of top ten soft skills at work: developing these through saif. Indian Institute of Management Kozhikode.http://dspace.iimk.ac.in/handle/2259/706.accessed on October 23, 2018.
Shariat Bagheri, M. M., & Nikpour, F. (2018). The impact of social-communication skills training on students’ responsibility and adaptation, Psychological Methods and Models / Year 9 / Number 32 [in Persian].
Shin, I. (2016). Necessary skills in english for korean postgraduate engineering students in London. Educate Special London Issue, Pp:50-61.
Shvetsova, O.A., & Kuzmina, A.D. (2018). Development of engineering personnel in the era of the fourth industrial revolution. In 2018 Third International Conference on Human Factors in Complex Technical Systems and Environment (ERGO) and Environments (ERGO). St. Petersburg, Russia, IEEE, 45-48.
Silva, V. L. D., Pagani, R. N., & Kovaleski, J. (2019). Technology transfer and human capital in the industrial 4.0 scenarioa theoretical study. Future Studies Research Journal - FIA Business School. Doi: 10.24023/Future Journal/2175-5825/2019.v11i1.369.
Sinai, J., & Manzari Tavakoli, H. (2016). The role of leadership style and organizational effectiveness in third millennium organizations, International Conference of Management Elites, International Conferences of Shahid Beheshti University, Tehran. [in Persian].
Sitepu, R. B., Eliyana, A., Raza, A., & Rosalina, M. (2019). The readiness of educational competency in higher education in connecting the era of industrial revolution 4.0, SHS Web of Conferences 76, 01045 (2020).
Sobhaninejad, M., & Ahmadian, M. (2016). Utilizing the function of the hidden curriculum to develop students’ critical thinking in higher education, Educational Research, No. 31, Fall and Winter 2015 [in Persian].
Wessels, JS. (2012). Globalisation and international compatibility - a challenge to learning within the context of application. Sajhe Satho, Vol:(16), No: (1), Pp: 189-194.
Wilson, J.H. and Daugherty, P.R. (2018). Collaborative intelligence: humans and AI are joining forces. Havard Business Review, Brighton, Issue Number: July-August, pp. 114-123.
Zaharim, A., Ahmad, I., Yusof, Y. M., Zaidi.o, M. (2012). Evaluating the soft skills performed by applicants of malaysian engineers, Procedia - Social and Behavioral Sciences 60 (2012) 522 - 528.
Zarei, J., Rokh Afrooz, D., & Religion, M. (2011). Computer literacy study of general doctoral students of Ahvaz Jundishapur university of medical sciences (academic year 89-89), Health Management 1391; 15 (47) [in Persian].
Zhou, J., & George, J. M. (2001). When job dissatisfaction leads to creativity: encouraging the expression of voice, Academy of Management Journal,44, 682-696.