نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی فنّاوری اطلاعات، دانشگاه تربیت مدرّس، تهران، ایران

2 گروه مدیریت فنّاوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران-شمال، تهران، ایران

چکیده

یادگیری الکترونیکی به وجهی ضروری از آموزش و یادگیری در دنیای امروز تبدیل شده است. آگاهی از عواملی که نقش تعیین‏کننده در پیشرفت یادگیری الکترونیکی دارند، در تعیین چشم‏انداز، راهبردها و سیاست‏های نهادهای بالادستی، سازمان‏ها و مراکز آموزشی و نیز شرکت‏های تجاری فعال در عرصۀ آموزش و یادگیری اهمیتی وافر دارد. در این مقاله، پیش‏ران‌های فنّاورانۀ یادگیری الکترونیکی مورد بحث قرار می‏گیرد و مهم‏ترین عوامل بر اساس مراحل چرخۀ تب فنّاورانه استخراج می‏شود. پژوهش با مطالعۀ اسنادی و با استفاده از اطلاعات به‌دست‌آمده از مراجع علمی، گزارش‌ها، مستندات، مصاحبه‌ها و اخبارِ منتشر‌شده صورت‌گرفته است. تلاش اصلی این مقاله در دو نکته خلاصه می‌شود: نخست شناسایی پیش‌ران‌های فنّاورانۀ یادگیری الکترونیکی و دیگر تحلیل وضعیت آموزش الکترونیکی در ایران از منظر فنّاوری‌های شناسایی‌شده. نتیجۀ بررسی نشان می‌دهد پیش‏ران‏های فنّاورانۀ یادگیری الکترونیکی عبارت‌ند از: یادگیری تطبیقی و شخصی‌شده، یادگیری سیّار، سکّوهای یادگیری اجتماعی، یادگیری تلفیقی، بازی‏پردازی، شبیه‏سازی، رایانش ابری، یکپارچه‏سازی و تعامل‏ پذیری، استاندارد xAPI، واقعیت مجازی، دوره‏های باز برخط و فراگیر (دوبابرف) و مدیریت محتوای ویدئویی. از سوی دیگر ارزیابی‌ها نشان می‌دهد در کشور چندان به این فنّاوری‌ها پرداخته نشده است. وضع کنونی یادگیری الکترونیکی در کشور نشان می‏ دهد فعالیت‏ های صورت‌گرفته در این زمینه، چندان منسجم، نظام‏مند و هم‏سو با تغییرات فنّاوری نبوده است. آنچه برای سامان‌دادن به این وضع ضروری به نظر می‌رسد، تغییر بنیادی نگاه به یادگیری الکترونیکی و به خدمت گرفتن فنّاوری به شیوه‏ای نظام‏مند در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجراست. آغاز سدۀ جدید هم‌زمان با تدوین برنامۀ هفتم توسعۀ ملّی، فرصت مغتنمی است تا دانشگاه‌ها به همراه وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری، سیاست‌ها و برنامه‌هایی ملّی در متن برنامه لحاظ کنند تا در یک دورۀ زمانی پنج‌ساله، امکان اصلاح مسیر آموزش الکترونیکی در کشور و بهره‌مندی نظام آموزشی از مزایای آن فراهم شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying the Technological Drivers of e-Learning and Analyzing Them in Iran’s Higher Education (Emphasizing Engineering Education)

نویسندگان [English]

  • Gholam Ali Montazer 1
  • Tayyebeh Gashool Darehsibi 1
  • Mohammad Hassan Abbasi 2

1 Information Technology Department, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran

2 Information Technology Management Department, North of Tehran branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Nowadays, e-learning has become an essential aspect of education and learning. Being informed of the key factors of e-learning advancement is of high importance to determine the vision, strategies, and policies in top-level organizations, companies, educational institutions, and enterprises involved in education. In this paper, we discuss technological drivers of e-learning and extract the most important factors according to technology hype cycle. The research has been performed through archival and documentary research and using information attained from published scientific references, reports, documents, and press releases. Main goals of this paper are (1) identifying technological drivers of e-learning and (2) analyzing status of Iran’s higher education according to the identified drivers. The result of the study shows that technological drivers of e-learning are: personalized and adaptive learning, mobile learning, social learning platforms, blended learning, gamification, simulation, cloud computing, integration and interoperability, xAPI standard, virtual reality, massive open online courses (MOOC), and video content management. Moreover, investigation shows that these technologies have not been used extensively in Iran. The current status of e-learning in Iran shows that the activities done in this area are not so coherent, systematic, and unified with the technology transitions. What is necessary to rectify this situation is to change the point of view to the e-learning and exploit the technology in a systematic way in policies, plans, and implementation. Being at the start of the new century and simultaneously formulating Seventh National Development Plan creates an opportunity for universities and Ministry of Science, Research, and Technology to include national policies and programs in that plan. Consequently, they can provide the possibility of rectifying the current path in electronic education in Iran and exploiting its advantages for education system, in a period of 5 years duration. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • E-learning
  • technological driver
  • technology hype cycle
  • engineering education
References
Abulrub, A.-H. G., Attridge, A. N., & Williams, M. A. (2011). Virtual reality in engineering education: the future of creative learning. 2011 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON). Amman, Jordan: IEEE. doi:10.1109/EDUCON.2011.5773223.
Afini Normadhi, N., Shuib, L., Md Nasir, H., Bimba, A., Idris, N., & Balakrishnan, V. (2019). Identification of personal traits in adaptive learning environment: Systematic literature review. Computers & Education, 130, 168-190. doi:10.1016/j.compedu.2018.11.005.
Ahmadi, L. (2020). Digital transformation in Tehran University and technological encountering with Crona, in a talk with Dr. Sayyed Omid Fatemi. Moddat Tehran University Bio-Monthly, 3-8. Tehran: Tehran University. doi:https://ut.ac.ir/file/download/download/1603534885-moddat-126.pdf [In Persian].
Al-araibi, A., bin Mahrin, M., & Yusoff, R. (2019). Technological aspect factors of e-learning readiness in higher education institutions: Delphi technique. Education and Information Technologies, 24, 567–590. doi:10.1007/s10639-018-9780-9.
Albayrak, D., & Yildirim, Z. (2015). Using social networking sites for teaching and learning: students’ involvement in and acceptance of facebook as a course management system. Journal of Educational Computing Research, 52(2), 155–179.
Amirkabir University of Technology. (2020). Some performed actions in ICT center. Retrieved 04 27, 2022, from https://aut.ac.ir/content/6288 [In Persian].
Aparicio, M., Oliveira, T., Bacao, F., & Painho, M. (2019). Gamification: A key determinant of massive open online course (MOOC) success. Information & Management, 56(1), 39-54.
Ardeshir Larijani, B., PourAbbasi, A., AkbariJour, H., Akhavan, A., & Emami Razavi, S. (2020). Medical education in the line of trasformation and innovation: Actions and achievements 2015-2019. Ministry of Health and Medical Education, Deputy of Education [In Persian].
Association of Public & Land-grant Universities, Postsec Data, & University of Michigan. (n.d.). Personalizing at scale: digital innovation greenhouse. Retrieved from http://www.aplu.org/projects-and-initiatives/accountability-and-transparency/using-data-to-increase-student-success/APLU_WhitePaper_UM_C.pdf.
Australian Trade and Investment Commission. (2017). Australian education technology: Education of the future now. Retrieved from https://www.austrade.gov.au/edtech/australian-education-technology-report-2017.pdf. 
Azizi, F., Mohammadi Bolbanabad, Z., & Bagheri, H. (2021). A survey of the living experiences of professors and students in virtual classes during COVID-19: A case study of Kurdistan University. Journal of Iranian Cultural Research, 14(3), 119-149. doi:10.22035/jicr.2022.2819.3192 [In Persian].
Babu, K. M., G. Gopalakarishnan, S. Girish, and S. S. Suryanarayan. (2017). Implementation and measurement of technology enabled social learning in engineering education. 2017 5th IEEE International Conference on MOOCs, Innovation and Technology in Education (MITE). Bangalore, 2017. 31-36. doi:10.1109/MITE.2017.00011.
Bekele, M., Pierdicca, R., Frontoni, E., Malinverni, E., & Gain, J. (2018). A survey of augmented, virtual, and mixed reality for cultural heritage. Journal on Computing and Cultural Heritage, 11(2). doi:10.1145/3145534.
Bashtani, A., & Dibaei Saber, M. (2021). Evaluation of happy student network with SWOT approach in order to provide strategies to improve the curriculum of junior high school. Curriculum and Instruction Perspective Journal, 1(3), 17-40. doi:10.22034/cipj.2022.49942.1023 [In Persian].
Chahkandi, F. (2021). Online pandemic: Challenges of EFL faculty in the design and implementation of online teaching amid the Covid-19 outbreak. Foreign Language Research Journal, 10(4), 706-721. doi:10.22059/jflr.2021.313652.774 [In Persian].
Chavoshi, A., & Hamidi, H. (2019). Social, individual, technological and pedagogical factors influencing mobile learning acceptance in higher education: A case from Iran. Telematics and Informatics, 38, 133-165.
Chen, X., Lan, Q., Wang, N., Song, G., & Parsaei, H. R. (2019). RLaas-Frame: A new cloud-based framework for remote laboratory system rapid deployment. In J. P. Mohsen, M. Y. Ismail, H. R. Parsaei, & W. Karwowski (Eds.), Global Advances in Engineering Education (pp. 139-164). CRC.Chu, K. C. (2009). Building an interactive e-lab. In P. L. Rogers, G. A. Berg, J. V. Boettcher, C. Howard, L. Justice, & K. D. Schenk, Encyclopedia of Distance Learning (2nd ed., pp. 217-223). IGI Global. doi:10.4018/978-1-60566-198-8.ch031.
Crane, R. A., & Comley, S. (2021). Influence of social learning on the completion rate of massive online open courses. Education and Information Technologies, 26, 2285–2293. doi:10.1007/s10639-020-10362-6.
Davis, D., Chen, G., Hauff, C., & Houben, G.-J. (2018). Activating learning at scale: A review of innovations in online learning strategies. Computers & Education, 125, 327-344.
Dedehayir, O., & Steinert, M. (2016). The hype cycle model: A review and future directions. Technological Forecasting and Social Change, 108, 28-41.
Docebo. (2016). Elearning market trends and forecast 2017-2021.
Docebo. (2018). E-learning trends 2019. Retrieved from https://www.docebo.com/.
Dodero, J., González-Conejero, E., Gutiérrez-Herrera, G., Peinado, S., Tocino, J., & Ruiz-Rube, I. (2017). Trade-off between interoperability and data collection performance when designing an architecture for learning analytics. Future Generation Computer Systems, 68, 31-37.
Díaz-Ramírez, J. (2020). Gamification in engineering education – An empirical assessment on learning and game performance. Heliyon, 6. doi:10.1016/j.heliyon.2020.e04972.
Dichev, C., & Dicheva, D. (2017). Gamifying education: what is known, what is believed and what remains uncertain: a critical review. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 14. doi:10.1186/s41239-017-0042-5.
Essalmi, F., Ben Ayed, L. J., Jemni, M., Graf, S., & Kinshuk. (2015). Generalized metrics for the analysis of E-learning personalization strategies. Computers in Human Behavior, 48, 310-322.
Estriegana, R., Medina-Merodio, J.-A., & Barchino, R. (2019). Student acceptance of virtual laboratory and practical work: An extension of the technology acceptance model. Computers & Education, 1-14. doi:10.1016/j.compedu.2019.02.010.
Fang, J., Tang, L., Yang, J., & Peng, M. (2019). Social interaction in MOOCs: The mediating effects of immersive experience and psychological needs satisfaction. Telematics and Informatics, 30, 75-91.
Farazkish, M., & Montazer, G. A. (2019). E-Learning readiness among faculty members of iranian universities: A survey of 23 universities. Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences(10), 54-64. doi:10.30476/ijvlms.2019.84302.1003.
Fars News Agency. (2020, 3 9). Contnuation of electronic education in Kurdistan University. Retrieved 04 27, 2022, from: https://www.farsnews.ir/kordestan/news/13981219001033 [In Persian].
Fatemi, S., & Abbaspour, N. (2020). Designing distance electronic micro-controller laboratory. 1st National Conference on Exchange of Experiences on e-Learning Implementations by Universities in Covid 19 Crisis (pp. 125-126). K. N. Toosi University of Technology [In Persian].
Fenn, J., & Raskino, M. (2008). Mastering the hype cycle: how to choose the right innovation at the right time. Harvard Bussiness Press.
Frasson, C., & Blanchard, E. G. (2012). Encyclopedia of the sciences of learning. Retrieved 5 18, 2019, from https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-1-4419-1428-6_129.
García, M., López, M., & Castillo, M. (2019). Determinants of the acceptance of mobile learning as an element of human capital training in organisations. Technological Forecasting & Social Change, 149.
Gartner. (n.d. a). Retrieved from: https://www.gartner.com/.
Gartner. (n.d. b). Gartner hype cycle. Retrieved 1 6, 2020, from: https://www.gartner.com/en/research/methodologies/gartner-hype-cycle.
Gartner. (2019). Hype cycle for education.
Gashool Darehsibi, T., & Montazer, G. A. (2021). Learners’ academic assessment in electronic environment: A reflection on universities’ experience in reaction to COVID-19 pandemic. 9th International and 15th National Conference on E-Learning and E-Teaching, (pp. 271-283). Sanandaj [In Persian].Georgieva, G. Todorov, G. Smrikarov, A. (2003). A model of virtual university some problems during its development, International Conference on Computer System and Technologies.
Grodotzki, J., Ortelt, T. R., & Tekkaya, A. E. (2018). Remote and virtual labs for engineering education 4.0: achievements of the ELLI project at the TU Dortmund University. Procedia Manufacturing, 26, 1349-1360. doi:10.1016/j.promfg.2018.07.126.
Hicken, A. (2017). Elearning predictions – hype curve. Retrieved 2 19, 2020, from Web Courseworks: https://webcourseworks.com/elearning-predictions-hype-curve-2017/.
Hicken, A. (2018). Elearning predictions – hype curve. Retrieved from Web Courseworks: https://webcourseworks.com/elearning-predictions-hype-curve-2018/.
Hicken, A. (2019). Elearning hype curve: our predictions for 2019. Retrieved 2 19, 2020, from Web Courseworks: https://webcourseworks.com/elearning-predictions-hype-curve-2019/.
Hullavarad, S., O’Hare, R., & Roy, A. (2015). Enterprise content management solutions —Roadmap strategy and implementation challenges. International Journal of Information Management. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2014.12.008.
Huotari, K., &Hamari, J., (2012). Defining gamification- a service marketing perspective. Proceedings of the 16th International Academic MindTrek Conference 2012, Tampere, Finland.
IRNA. (2019, 12 22). 47.6 percent of Iran’s student population are women. Retrieved 5 12, 2021, from The Islamic Republic News Agency: www.irna.ir/news/84164330/ [In Persian].
Islamic Azad University. (n.d.). University branches and educational center. Retrieved 7 12, 2021, from https://iau.ir/fa/center [In Persian].
Ismail, Mohamed Y., Hamid R. Parsaei, and Konstantinos Kakosimos. (2019). Augmented reality in engineering instruction. Global Advances in Engineering Education, edited by J. P. Mohsen, Mohamed Y. Ismail, Hamid R. Parsaei and Waldemar Karwowski, 165-176. CRC.
ISNA. (2018). A Narration of Iran’s universities with statistics and numbers. Retrieved 11 2019, 11, from Iranian Students’ News Agency: https://www.isna.ir/news/97030804268 [In Persian].
Jones, N. (2018). The virtual lab. Nature, 562, S5-S7. doi:10.1038/d41586-018-06831-1.
Karimi, M. (2021). Phenomenological analysis of the lived experiences of professors and students of virtual education in the Iranian higher education system. Information and Communication Technology in Educational Sciences, 11(4), 153-174 [In Persian].
Kashan University. (2020). Actions of president of academic affairs in Kashan University for educational matters of students. Retrieved 04 26, 2022, from https://kashanu.ac.ir/fa/news/11154 [In Persian].
Kincaid, J., Hamilton, R., Tarr, R., & Sangani, H. (2003). Simulation in education and training. In M. S. Obaidat, & G. I. Papadimitriou, Applied System Simulation (pp. 437-456). Springer.
Koretsky, M. D., & Magana, A. J. (2019). Using technology to enhance learning and engagement in engineering. Advances in Engineering Education, 7(2), 1-53.
Latta, J., & Oberg, D. (1994). A conceptual virtual reality model. IEEE Computer Graphics and Applications(1), 23-29.
Lim, K. (2015). Case studies of xAPI applications to e-learning. The Twelfth International Conference on eLearning for Knowledge-Based Society, (pp. 3.1-3.12).
Lorestan University. (2020). Some of the most significant actions performed to continue education in Lorestan University. Retrieved 06 27, 2022, from https://lu.ac.ir/news/ [In Persian].
Lowendahl, J.-M. (2016). Hype Cycle for Education, 2016. Gartner.
Markopoulos, A. P., Fragkou, A., Kasidiaris, P. D., & Davim, J. P. (2015). Gamification in engineering education and professional training. International Journal of Mechanical Engineering Education, 43(2), 1-14. doi:10.1177/0306419015591324.
Marra, R. M., Rodgers, K. A., Shen, D., & Bogue, B. (2012). Leaving engineering: A multi-year single institution study. Journal of Engineering Education, 101(1), 6-27. doi:10.1002/j.2168-9830.2012.tb00039.x.
Martín-Villalba, C., Urquía, A., Senichenkov, Y., & Kolesov, Y. (2014). Two approaches to facilitate virtual lab implementation. Computing in Science & Engineering, 16(1), 78-86. doi:10.1109/MCSE.2014.29.
Memarian, H. (2019). Online Engineering Education. Iranian Journal of Engineering Education, 21(82), 15-29. doi:10.22047/ijee.2019.157742.1594 [In Persian].
Milgram, P., & Kishino, F. (1994). A taxonomy of mixed reality visual displays. IEICE Transactions on Information Systems, E77-D(12), 1321-1329.
Ministry of Science, Research and Technology. (2011). Statute of e-learning in higher education. Office of Higher education development [In Persian].
Ministry of Science, Research and Technology. (2020 a). Evaluation of students’ experience in distance education in COVID-19 pandemic [In Persian].
Ministry of Science, Research and Technology. (2020 b). Evaluation of teachers’ experience of distance education in the COVID-19 pandemics [In Persian].
Ministry of Science, Research and Technology. (2020 c). Evaluation of the experience of distance education in universities [In Persian].
Ministry of Science, Research and Technology. (2020 d). Statute of e-learning in higher education (2021-2024, 1400-1403) [In Persian].
Ministry of Science, Research, and Technology. (n.d. a). Non-profit universities and higher education institutions. Retrieved 07 12, 2021, from Ministry of Science, Research, and Technology: https://msrt.ir/fa/institute-type/410005 [In Persian].
Ministry of Science, Research, and Technology. (n.d. b). Universities and higher education institutions. Retrieved 07 12, 2021, from Ministry of Science, Research, and Technology: https://www.msrt.ir/fa/grid/146 [In Persian].
Mirzayi nia, A., & Ghiderlou, B. (2021). 8-years performance report of University of Isfahan 2012-2020 (1392-1400). University of Isfahan. Retrieved from https://ui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub0/UniAmalkard.pdf [In Persian].
Moddat . (2020). 28th conference of presidents of major universities. Moddat Tehran University Bio-Monthly, 31-32. Tehran: University of Tehran [In Persian].
Montazer, G. A., & Gashool Darehsibi, T. (2020). E-learning; technological transformation in education. Journal of Science & Technology Policy, 12(1), 15-36. doi:10.22034/jstp.2020.12.1.1135 [In Persian].
Montazer, G., & Farazkish, M. (2021). Why Iranian universities have not been successful in implementing e-learning systems? (Comparative analysis of Iranian and Turkish universities in the face of the Corona pandemic). Iranian Journal of Engineering Education, 23(91), 13-30. doi:10.22047/ijee.2021.249570.1780 [In Persian].
Moosavi, S., Gholamnejad, H., Hassan Shiri, F., Ghofrani Kelishami, F., & Raoufi, S. (2022). Challenges of virtual education during the pandemic of COVID-19: A qualitative research. Iran Journal of Nursing, 35(1), 94-105. doi:10.32598/ijn.35.135.3030 [In Persian].
Mota, J., Ruiz-Rube, I., Dodero, J. M., & Arnedillo-Sánchez, I. (2018). Augmented reality mobile app development for all. Computers and Electrical Engineering, 65, 250–260.
Mozaffaripour, R., Khosravi, R., & Khodadust, M. (2022). Analysis of Farhangian University students’ experiences on the reduction and amplification aspects of technology in e-learning (virtual) with a postphenomenological approach. Journal of higher education curriculum studies [In Persian].
Neriz, L., Núñez, A., Fuentes-Caceres, V., Ramis, F., & Jerez, O. (2019). Simulation-based training as a teaching and learning tool for management education. Innovations in Education and Teaching International. Retrieved from https://doi.org/10.1080/14703297.2019.1631874.
Oudeweetering, K., & Agirdag, O. (2018). Demographic data of MOOC learners: Can alternative survey deliveries improve current understandings? Computers & Education, 122, 169-178.
Ozana, S., & Docekal, T. (2017). The concept of virtual laboratory and PIL modeling with REX control system. 21st International Conference on Process Control (PC) (pp. 98-103). Strbske Pleso, Slovakia: IEEE. doi:10.1109/PC.2017.7976196.
Panopto. (2019). What is a video content management system (Video CMS)? Retrieved 4 7, 2020, from https://www.panopto.com/blog/what-is-a-video-content-management-system-vcms/.
Pocatilu, P., Alecu, F., & Vetrici, M. (2009). Using cloud computing for e-learning systems. Proceedings of the 8th WSEAS International Conference on Data Networks, Communications, Computers. 9, pp. 54-59. World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS).
PR Newswire. (2021). Elearning market to reach USD 370 billion by 2026 at a CAGR of 8.56% | Valuates Reports. Retrieved 07 16, 2021, from https://www.prnewswire.com/in/news-releases/elearning-market-to-reach-usd-370-billion-by-2026-at-a-cagr-of-8-56-valuates-reports-886649451.
Purdue University. (n.d.). Purdue virtual labs. Retrieved 11 04, 2021. https://www.purdue.edu/innovativelearning/developing-courses/virtual-labs/.
Rao, N., Sasidhar, C., & Kumar, V. S. (2010). Cloud computing through mobile-learning. International Journal of Advanced Computer Science and Applications, 1(6), 42-47.
Raspopovic, M., Cvetanovic, S., Medan, I., & Ljubojevic, D. (2017). The effects of integrating social learning environment with online learning. International Review of Research in Open and Distributed Learning, 18(1), 141-160.
Research and Markets, (2018). Latin America e-learning market - industry outlook and forecast 2018-2023, Retrieved 6 December, 2018, from https://www.researchandmarkets.com/research/pb3746/latin_america?w=5.
Rodrigues, H., Almeida, F., Figueiredo, V., & Lopes, S. L. (2019). Tracking e-learning through published papers: A systematic review. Computers & Education, 136, 87-98. doi:10.1016/j.compedu.2019.03.007.
Rostami nejad, M., Mozayani, N., & Iziy, M. (2009). E-learning research vision in 1404. 4’th National and 1’st International Conference on E-Learning and Teaching. Tehran: Iran University of Science and Technology [In Persian].
Sabharwal, J. (2021). Video-based content/learning. Retrieved from eLearning industry: https://elearningindustry.com/video-based-content-learning.
Safavi, S. A., Nikseresht, A., & Rashidi Moghadam, A. (2020). Implementation of a virtual and distance engineering laboratory in corona crisis. 1st National Conference on Exchange of Experiences on e-Learning Implementations by Universities in Covid 19 Crisis. K. N. Toosi University of Technology [In Persian].
Sahand University of Technology. (2021). 8-years performance (2012-2020) Report of Sahand University of Technology. Sahand University of Technology. Retrieved from. http://www.sut.ac.ir/research/Downloads/1400.pdf [In Persian].
Saif, A. A. (2012). Modern educational psychology: psychology of learning and education (7th ed.). Tehran: Douran [In Persian].
Saunders, M. N., Lewis, P., & Thornhill, A. (2019). Research methods for business students. Pearson.
Secretariat of the supreme council of virtual education. (2020). Report of monitoring virtual education activities of medical sciences universities and departments virtual education activities: Second 6-monthly report of the year 1399 (solar year). Virtual University of Medical Sciences. Retrieved from https://vums.ac.ir/?page_id=21532#1592119496743-cfeadb57-5406 [In Persian].
Seifi, Z. (2021). Retrieved from Mehr News Agency: mehrnews.com/xVt3W [In Persian].
Sezgin, S., & Cirak, N. S. (2021). The role of MOOCs in engineering education: An exploratory systematic review of peer-reviewed literature. Computer Applications in Engineering Education, 29(4), 950-968. doi:10.1002/cae.22350.
Shahid Rajaee Teacher Training University. (2020). Interview with head of open and electronic education center. . (2022) from Shahid Rajaee Teacher Training University: https://www.sru.ac.ir/?p=74143 [In Persian].
Sharma, Radhey. (2019). Globalization issues and their impacts on engineering education. In Global Advances in Engineering Education, edited by J. P. Mohsen, Mohamed Y. Ismail, Hamid R. Parsaei and Waldemar Karwowski, 93-100. CRC.
Shiraz University. (2022) Actions of ICT Center of Shiraz University. https://shirazu.ac.ir [In Persian].
Stanford University. (n.d.). Online Learning. Retrieved 11 04, 2021, from https://engineering.stanford.edu/students-academics/academics/online-learning.
Statistical Centre of Iran. (2018). Students of universities, higher education institutions, and Islamic Azad University. Retrieved from https://www.amar.org.ir [In Persian].
Statistical Centre of Iran. (2021). Statistical yearbook 2019-2020 (1398). Retrieved from https://www.amar.org.ir/news/ArticleType/ArticleView/ArticleID/15506 [In Persian].
Stein, J., & Graham, C. R. (2014). Essentials for blended learning: A standards-based guide. Routledge.
Subhash, S., & A. Cudney, E. (2018). Gamified learning in higher education: A systematic review of the literature. Computers in Human Behavior, 87, 192-206.
Sun, G., Cui, T., Yong, J., Shen, J., & Chen, S. (2018). MLaaS: A cloud-based system for delivering adaptive micro learning in mobile MOOC learning. IEEE Transactions on Services Computing, 11(2), 292 - 305.
Taghi Zadeh, S. (2020). E-learning callenges in the students’ viewpoint and presenting solutions. E-learning Challenges in Higher Education (pp. 190-194). Hamedan: Bu-Ali Sina University [In Persian].
Tarbiat Modares University. (2019). Description of IT Center actions in the COVID-19 pandemic. Retrieved 4 26, 2022, from https://modares.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=18&pageid=12863&newsview=14337 [In Persian].
Technical and Vocational University. (2021). Introcuction to technical and vocational university. Retrieved 07 12, 2021, from https://tvu.ac.ir/fa/439375 [In Persian].
Tennessee Tech University. (n.d.). MoLE-SI: A new and effective paradigm in computer platforms in engineering education. Retrieved from https://www.tntech.edu/engineering/programs/resources/mole-si.php.
UNESCO Paris Message, (2015). Online, open and flexible higher education for the future we want; from statement to action: Equity, access and quality learning outcome, Retrieved 5 December, 2018, from https://iite.unesco.org/files/news/639206/Paris%20Message%2013%2007%202015%20Final.pdf.
University of Farhangian. (n.d.). Retrieved 08 27, 2022, from https://cfu.ac.ir. [In Persian].
University of Kurdistan. (2020). Pictoral report of electronic activities in University of Kurdistan in the pandemic. Retrieved ( 2022) from https://uok.ac.ir/fa/news/story.aspx?NewsID=53857 [In Persian].
University of Tabriz. (2020). Establishing and development of stable network, updating service, and transforming modern technologies narrated by head of IT center of University of Tabriz. Retrieved 04 27, 2022, from https://tabrizu.ac.ir/fa/news/12244 [In Persian].
Urmia University. (2020). Urmia University’ chief: I appretiate all of the university’s teachers for their significant activities in virtual education. Retrieved 04 27, 2022, from Public Relations News Website: https://news.urmia.ac.ir/node/4373 [In Persian].
Valamis, Experience API (xAPI), Retrieved 27 September, 2019, from https://www.valamis.com/hub/xapi.
Virtual University of Medical Sciences. (2020). Introduction to significant activities and achievements of Virtual University of Medical Sciences. Virtual University of Medical Sciences [In Persian].
Virtual University of Medical Sciences. (n.d.). Statute. Retrieved 07 15, 2021, from https://vums.ac.ir/?page_id=13381 [In Persian].
YJC. (2020). Holding 400 virtual classrooms in birjand university everyday. Retrieved 04 26, 2022, from Young Journalists Club: https://www.yjc.news/fa/news/7334444 [In Persian].
Web Courseworks. (n.d.). Retrieved from https://webcourseworks.com.
Web Courseworks. (2016). Elearning predictions – hype curve. Retrieved 2 19, 2020, from Web Courseworks: https://webcourseworks.com/elearning-predictions-hype-curve-2016/.
Web Courseworks. (2020). E-learning hype curve: our predictions for 2020. Retrieved 2 19, 2020, from Web Courseworks: https://webcourseworks.com/elearning-predictions-hype-curve/.
Williams, K. (2017). Hype cycle for education, 2017. Retrieved 2 1, 2020, from Gartner: https://www.gartner.com/en/documents/3769145/hype-cycle-for-education-2017.
Williams, K. (2018) Hype cycle for education, 2018. Retrieved 2 1, 2020, from Gartner: https://www.gartner.com/en/documents/3882872/hype-cycle-for-education-2018.
Yusoff, R. C., Badioze Zaman, H., & Ahmad, A. (2010). Design a situated learning environment using mixed reality technology-A case study. World Academy of Science, Engineering and Technology, 4(11), 887-892.
Zarei, A., & Javadipour, M. (2021). Problems of e-learning in University of Tehran due to the spread of coronavirus. Journal of Management and Planning In Educational System, 14(2), 313-342. doi:10.52547/MPES.14.2.313 [In Persian].
Zhu, H., Yang, Z., Xiong, Y., Wang, Y., & Kang, L. (2018). Virtual emulation laboratories for teaching offshore oil and gas engineering. Computer Applications in Engineering Education, 26(5), 1603-1613. doi:10.1002/cae.21977.