نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه شیراز

2 استادیار بخش مهندسی هسته‌ای دانشگاه شیراز

3 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه شیراز

چکیده

پژوهشهای اخیر نشان داده‌اند که فنّاوری ویدئو‌کنفرانس،‌ هم‌اکنون به‌ عنوان راهبردی سودمند برای ارتباط استاد با دانشجو در محیطهای یاددهی و یادگیری در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کاربرد دارد. هدف مقالة کنونی، کاوشی پیرامون عوامل اثر‌گذار بر ارتقای کیفیت بهره‌گیری از فناوری ویدئو‌کنفرانس در آموزشهای مهندسی است. روش پژوهش مورد‌ استفاده در این پژوهش، مطالعة موردی بوده است. به‌منظور تحقق هدف پژوهش، با 10 دانشجوی تحصیلات تکمیلی یکی از رشته‌های مهندسی که از فنّاوری ویدئو‌کنفرانس در کلاس بهره برده بودند به شیوه‌‌ گروه کانونی مصاحبه شد و سپس مصاحبه‌ها با استفاده از روش تحلیل مضمون، تجزیه‌ و‌تحلیل شد. یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که عوامل اثر‌گذار بر کیفیت بهره‌گیری از فناوری ویدئو‌کنفرانس را می‌توان در سه مقوله اصلی نقشها، تعاملات یاددهی ـ یادگیری و ساختار جای داد. بر این اساس، در پایان مقاله پیشنهاداتی برای برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کاربرد این فنّاوری در محیطهای یاددهی و یادگیری مهندسی ارائه شده است که تامّل در این پیشنهادات می‌تواند در تعالی کیفیت آموزشهای مهندسی اثر‌گذار باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Exploration of the factors affecting the quality of video conferencing technology in engineering education

نویسندگان [English]

  • Ghasem Salimi 1
  • Mahdi Zehtabian 2
  • Zeynab Peyravi-Nejad 3

1 Assistant Professor, Department of Administration & Educational Planning Shiraz University, Shiraz, Iran

2 Assistant Professor, Department of Nuclear Engineering, Shiraz University, Shiraz, Iran.

3 PhD. Student, Department of Administration & Educational Planning Shiraz University, Shiraz, Iran.

چکیده [English]

Recent studies have shown that video conferencing technology is a useful strategy to connect students with their instructors in teaching and learning environments at universities and higher education institutions. The purpose of the present paper is to carry out an exploration on the factors influencing the use of video conferencing technology to enhance the quality of engineering education. A case study methodology was used in this study. In order to achieve this goal, the researcher focused on this topic during a group interview with 10 graduate students who had used video conferencing technology in engineering courses. The data was analyzed using thematic analysis. The findings revealed that factors affecting the quality of the use of video conferencing technology could be organized in three main categories: roles, teaching-learning interactions, and structure. Accordingly, suggestions for planning and policymaking for the use of this technology in teaching and learning environments were offered at the end of paper. Taking the aforementioned suggestions into consideration would be useful to help optimize and better engineering education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • engineering
  • Quality
  • IT
  • video conferencing and case study
دانایی­فرد، حسن (1384). تئوری‏پردازی با استفاده از رویکرد استقرایی: استراتژی مفهوم‏سازی تئوری بنیادی. دو ماهنامه دانشور رفتار. 12(11)، 70-57.
رستمی‏نژاد، محمدعلی، مزینی، ناصر، دلاور، علی و نوروزی، داریوش (1392). اعتباریابی ابزاری برای پیش‏بینی موفقیت دانشجویان مهندسی در یادگیری الکترونیکی. فصلنامه آموزش مهندسی ایران. 15(57)، 132- 113.
قورچیان، نادرقلی(1383). ظهور دانشگاه‏های جدید، مجموعه مقالات دایره‌المعارف آموزش عالی،چاپ اول، بنیاد دانشنامه فارسی، 10-8.
مزینی، ناصر و رستمی­نژاد، محمدعلی(1389). تحلیل افت دانشجویان مهندسی در تحصیل الکترونیکی: موردکاوی مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه علم و صنعت ایران. فصلنامه آموزش مهندسی ایران. 12(45)، 103- 91.
هداوند، سعید، مشیرزاده، فرهاد و رئیسی، مهدی(1391). بررسی تأثیر یادگیری الکترونیکی بر توسعه دانش و بهبود مهارتهای شغلی مهندسان (مورد پژوهی: شرکت مهندسی برق رسا نیرو). فصلنامه آموزش مهندسی ایران، 14(54)، 75- 57.
Alelaiwi, A., Alghamdi, A., Shorfuzzaman, M., Rawashdeh, M., Hossain, M. S., and Muhammad, G. (2015). Enhanced engineering education using smart class environment. Computers in Human Behavior, 51, 852-856.‏
Alhojailan, M. I. (2012). Thematic Analysis: a critical review of its process and evaluation. West East Journal of Social Sciences, 1(1), 39-47.‏
Allen, I. E., and Seaman, J. (2007). Making the grade: Online education in the United States, 2006. Sloan Consortium. PO Box 1238, Newburyport, MA 01950.‏
Bloor, M., and Wood, F. (2006). Keywords in qualitative methods: A vocabulary of research concepts. London, Thousand Oaks, SAGE Publications.
Braun, V., and Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101.‏
Candarli, D., and Yuksel, H. G. (2012). Students’ perceptions of video-conferencing in the classrooms in higher education. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 47, 357-361.‏
Creswell, J. W., and Miller, D. L. (2000). Determining validity in qualitative inquiry.  Theory Into Practice, 39(3), 124-130.‏
Doggett, A. M. (2008). The videoconferencing classroom: What do students think?, Journal of Industrial Teacher Education, 44(4),29-41.
Gillies, D. (2008). Student perspectives on videoconferencing in teacher education at a distance. Distance Education, 29(1), 107-118.‏
Koenig, R. J. (2010). Faculty satisfaction with distance education: a comparative analysis on effectiveness of undergraduate course delivery modes. Journal of College Teaching and Learning, 7(2), 17-24.‏
Lakhal, S., Khechine, H., and Pascot, D. (2013). Student behavioral intentions to use desktop video conferencing in a distance course: Integration of autonomy to the UTAUT model. Journal of Computing in Higher Education. 25(2), 93-121.‏
Martin, M. (2005). Seeing is believing: the role of videoconferencing in distance learning. British Journal of Educational Technology, 36(3), 397-405.‏
Prestera, G. E., and Moller, L. A. (2001). Organizational alignment supporting distance education in post-secondary institutions. Journal of Distance Learning Administration, 4(4).‏
Reece, B., and Reece, M. (2016). Effective human relations: interpersonal and organizational applications. Cengage Learning.‏
Rose, D. A. D., Furner, S., Hall, A., Montgomery, K., Katsavras, E., and Clarke, P. (2000). Videoconferencing for speech and language therapy in schools. BT Technology Journal, 18(1), 101-104.‏
Townes-Young, K. L. and Ewing, V. R. (2005). NASA live creating a global classroom: a NASA videoconferencing program knocks down traditional educational boundaries, drawing together teachers, students, and field experts in a single virtual setting for the benefit of all. THE Journal (Technological Horizons In Education), 33(4), 43.‏