نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه لرستان، خرم آباد

2 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

پژوهش حاضر با بهره‌مندی از شاخص‌های تحلیل شبکه‌های اجتماعی به مطالعه‌ی شبکه‌ی هم‌تألیفی پژوهشگران، دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی در حوزه‌ی آموزش مهندسی ایران پرداخته است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده و از شاخص‌های علم‌سنجی و تحلیل شبکه‌های اجتماعی استفاده کرده است. جامعه‌ی این پژوهش از 444 مقاله تألیفی فارسی تشکیل شده که طی سال‌های 1378 تا 1393 در فصلنامه‌ آموزش مهندسی ایران منتشر شده است. ماتریس هم‌تألیفی شبکه با استفاده از نرم‌افزار راور ماتریس و ترسیم و تحلیل شبکه‌های هم‌تألیفی با استفاده از نرم‌افزارهای شبکه‌های اجتماعی یو.سی.آی.نت و وی.او.اس.ویوور انجام شده است. بررسی عملکرد پژوهشگران نشان داد که بیش‌ترین تعداد مقالات تألیفی در شبکه‌ی هم‌تألیفی پژوهشگران به محمود یعقوبی (20 مقاله)، جلال حجازی (15 مقاله)، غلامحسین دانشی (15 مقاله)، حسین معماریان (15 مقاله) و پرویز دوامی (14 مقاله) اختصاص یافت. تحلیل عملکرد انفرادی پژوهشگران بر اساس شاخص‌های مرکزیت درجه، بینیت و نزدیکی بیان‌گر این است که محمود یعقوبی، پرویز دوامی و جلال حجازی را می‌توان اثرگذارترین پژوهشگران شبکه‌ی هم‌تألیفی فصلنامه آموزش مهندسی برشمرد. هم‌چنین مطالعه‌ی عملکرد دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی نشان داد که دانشگاه‌های صنعتی شریف، شیراز و دانشگاه تهران به ترتیب با تولید 65، 58 و 57 مقاله از نظر شاخص تولید علمی در رده‌های اول تا سوم قرار دارند. براساس شاخص‌های مرکزیت درجه، مرکزیت بینت و مرکزیت نزدیکی نیز دانشگاه‌ صنعتی شریف، دانشگاه شیراز، دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد اسلامی را می‌توان اثرگذارترین دانشگاه‌ها در زمینه‌ی آموزش مهندسی ایران به حساب آورد. کلیدواژه‌ها: تحلیل شبکه‌های اجتماعی، شبکه‌ هم‌تألیفی، شاخص‌های مرکزیت، فصلنامه آموزش مهندسی ایران.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Performance Evaluation of the Iranian Researchers, Universities and Research Institutions in the Engineering Education Using Social Network Analysis

نویسندگان [English]

  • ehsan geraei 1
  • Saba Siamaki 2

1 PhD. Student, Faculty of Psychology and Education Sciences, Lorestaan University, KhoramAbad, Iran

2 MA. Faculty of Psychology and Education Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.

چکیده [English]

This research used a scientometirc approach and social network analysis indices to investigate the co-authorship network between Iranian researchers, universities and research institutions in Iran’s engineering education field.  The corpus of the study included 444 articles published in Persian in the Iranian Journal of Engineering Education from1999 to 2014. The network co-authorship matrix was drawn using a Ravar-Matrix; and then two types of social network software, UCINET and VOSviewer, were utilized for data analysis. The productivity index results revealed that the largest number of articles were written by M. Yaghobi (20 articles), J. Hejazi (15 articles), GH. Daneshi (15 articles), H. Memarian (15 articles) and P. Davami (14 articles). Moreover, based on centrality indices of the Iranian Journal of Engineering Education researchers like M. Yaghobi, P. Davami and J. Hejazi were assumed to play leading roles in the co-authorship network. In terms of the scientific productivity index, Sharif University of Technology (65 articles), Shiraz University (58 articles), and University of Tehran (57 articles) achieved the highest ranks.In addition, based on indices of degree centrality, between ness centrality, and closeness centrality, universities like Sharif University of Technology, Shiraz University, University of Tehran, and Islamic Azad University were the most effective universities in terms of scientific productivity in the Iranian Journal of Engineering Education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social network analysis
  • Co-authorship Network
  • Centrality indices
  • Researchers
  • Universities and Research Institutions
  • Iranian Journal of Engineering Education
اسدی، سعید  و  جلالی منش، عمار  (1392). نگاشت و مصورسازی پراکندگی جغرافیایی ثروت علمی در ایران،پژوهـشنامهپردازش و مدیریت اطلاعات، 28(4)، 943 ـ 917. 
اسدی، مریم، جولایی، سمیه، ثقفی، سامان و بذرافشان، اعظم (1392). همکاریهای علمی و شـبکههـای هـمتـألیفی درتولیدات علمی دانشگاه صنعتی شـریف در طـول سـالهای 2005-2010. مطالعـات ملـی کتابـداری و سـازماندهیاطلاعات ،24(1)، 186 ـ166.
بصیریان جهرمی، رضا و گرایی، احسان (1393). علمسنجیِ اطلاعسنجی: مطالعۀ یک دهه پژوهـشهای سـنجش کمـیایران (1381-1391). مجله علم سنجی کاسپین، 1(1)، 27-19. 
توکلی زاده راوری، محمد (1393). راور ماتریس :نرم افزار ایجاد ماتریس هم رخدادی (نسخه رایگان دوم). یزد: دانشگاه یزد. 
خدادوست، رضا، حسن زاده، محمد و زندیان، فاطمه (1391). بررسی شاخصهای هم تألیفی، مرکزیت بینیـت و چالـه هـای
ساختاری پژوهشگران نانوفنّّاوری ایران، نمایه شده در نمایه استنادی علوم (1991 تا 2011). پژوهشنامه پـردازش ومدیریت اطلاعات، 28(1)، 294-223.
سهیلی، فرامرز، عصاره، فریده و فرجپهلو، عبدالحسین (1393). تحلیـل سـاختار شـبکههـای اجتمـاعی هـم نویـسندگیپژوهشگران علم اطلاعات. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 29(1)، 210-191.
عرفانمنش، محمدامین، گرایی، احسان و بـصیریان جهرمـی، رضـا (1394). بررسـی عملکـرد دهسـاله و تجلیـل  جرگـهدانشگاهها و مؤسسات پژوهشی در حوزه اطلاع سنجی کشور. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 31(2)، 347 -
 .325
عصاره، فریده، چشمهسهرابی، مظفر و دهقانپور، نفیـسه (1389). بررسـی  برونـدادهای  علمـی  مهندسـی  ایـران  در نمایـه  استنادی علوم قابل دسترس از طریق پایگاه اطلاعاتی دایالوگ طـی  سـالهای 1990 تـا 2008.  فـصلنامه آمـوزشمهندسی ایران، 12(48)، 23-1. 
گرایی، احسان و بصیریان جهرمی رضا (1392). ترسیم شبکه هم تالیفی پژوهشگران حوزه علم اطلاعات و دانش شناسـی  بـا  اسـتفاده  از شاخصهای تحلیل شبکه های اجتماعی مطالعه موردی: فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی. 16(3)، 122 -101. 
Abbasi, A., Hossain, L. and Leydesdorff, L. (2012). Betweenness centrality as a driver of preferential attachment in the evolution of research collaboration networks. Journal of Informetrics, 6(3), 403-.214
Acedo, F. J., Barroso, C., Casanuev, C. and Gala, J.L. (2006). Co-authorship in management and organizational studies: An empirical and network analysis. Journal of Management Studies, 43(50), 22-.83
Benckendorff, P. (2010). Exploring the limits of tourism research collaboration: A social network analysis of co-authorship patterns in Australia and New Zealand tourism research. Proceeding of 20th CAUTHE Conference on Tourism and Hospitality:
Challenge the Limits, February 8-11. Australia: Tasmania.
Cheong F. and Corbit, B.A. (2009), Social network analysis of the co-authorship network of the Australian Conference of Information Systems from 1990-2006. Proceedings of 17th European Conference on Information Systems (ECIS 2009), June 8-10. Italy: Verona.
Erfanmanesh, M., Rohani, V. A. and Abrizah, A. (2012). Co-authorship network of scientometrics research collaboration. Malaysian Journal of Library and Information Science, 17(3), 73-93. 
Fuyuki, Y. (2008). An analysis of the correlation among research productivity and collaboration network indices. Research on Academic Degrees and University Evaluation, 8, 45-56.
Giuliani, F., De Petris, M.P. and Nico, G. (2010). Assessing scientific collaboration through co-authorship and content sharing. Scientometrics, 85(1), 13-28.
Glanzel, W. and Schubert, A. (2004). Analyzing scientific networks through coauthorship: Handbook of quantitative science and technology research. Dordrecht:
Kluwer Academic Publishers.
Kretschmer, H. (2004). Author productivity and geodesic distance in bibliographic coauthorship networks and visibility of the web. Scientometrics, 60(3), 409-420.
Leydesdorff, L. and Rafols, I. (2011). Local emergence and global diffusion of research technologies: An exploration of patterns of network formation. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 62(5), 846-860.
Miguel, S., Chinchilla-Rodriguez, Z., Gonzalez, C. and Moya Anegon, F (2010). Analysis and visualization of the dynamics of research groups in terms of projects and coauthored publications. A case study of library and information science in Argentina. Information Research, 17(3), paper 524, Available at: http://InformationR.net/ir/173/paper524.html.
Newman, M. E. J. (2001). The structure of scientific collaboration networks. Proceedings of the National Academy of Science of the United States of America, 98 (Suppl. 2), January 16. USA: National Academy of Science. 
Newman, M. E .J. (2004). Co-authorship networks and patterns of scientific collaboration. Proceedings of the National Academy of Science of the United States of America, 101(1), 5200-5204.
Wasserman, S. and Faust, K. (1994). Social network analysis: methods and applications, structural analysis in social sciences. New York: Cambridge University Press.
Watts, D.J. (1999). Small worlds: the dynamics of networks between order and randomness. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Yu, Q., Shao, H. and Duan, Z. (2012). The research collaboration in Chinese cardiography and cardiovasology field. International Journal of Cardiography, 26, 1-.6
Zare-Farashbandi F., Geraei E. and Siamaki, S. (2014). Study of co-authorship network of papers in the Journal of Research in Medical Sciences using social network analysis. J Res Med Sci, 19, 41-.64