نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شیراز، شیراز

2 استاد دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی

چکیده

چالش‏های جهانی نظیر تغییرات اقلیمی، امنیت منابع انرژی و غذا، فقر و حقوق بشر در سال‏های اخیر به طور جدی مورد توجه قرار گرفته‏اند. راهکارهای ارائه‏شده توسط سیاست‏گذاران و محققان مشخصاً نتوانسته است در مقیاس جهانی مؤثر واقع شود. برای نمونه، هنوز حدود یک‏سوم جمعیت زمین از دسترسی کافی به آب آشامیدنی سالم محروم هستند، اثرات مخرب گرمایش جهانی سلامت محیط‏زیست و مردم را به خطر انداخته و در اقصی نقاط جهان فقر نسبی و منازعه گسترده‏تر شده است. این عوامل منجر به اهمیت نگاه جهانی و آینده‏نگر به توسعه پایدار شده است. از آنجایی که مفهوم پایداری دارای پیچیدگی‏های ذاتی و ماهیت میان‏رشته‏ای با ابعاد اقتصادی، زیست‏محیطی و اجتماعی است، آموزش توسعه پایدار در همه رشته‏های دانشگاهی، به خصوص برای دانشجویان مهندسی، ضروری به نظر می‏رسد. این مقاله با توصیف ویژگی‏های آموزش مهندسی پایدار و بررسی جامع مقالات داخلی و خارجی در این زمینه، سعی در ارائه راهکاری برای گنجاندن ابعاد فرارشته‏ای توسعه پایدار در برنامه درسی دانشجویان مهندسی دارد. در همین راستا، درون‏مایه درسی واحد با تأکید بر تقویت دانش اجتماعی مهندسان و افزایش توانایی ایشان در یافتن و درک اثرات متقابل ابعاد مختلف پایداری پیشنهاد و تحلیل شد. تشریح شد که چنین درسی می‏تواند مهندسان آینده را آماده روبه‏رو شدن و یافتن پاسخ پایدار برای چالش‏های پیچیده دنیای کنونی کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

ENGINEERING EDUCATION FOR SUSTAINABLE EVELOPMENT: FEATURES, LITERATURE REVIEW AND A HOLISTIC FRAMEWORK PROPOSAL

نویسندگان [English]

  • hamed Yazdani 1
  • Mahmood Yaghoubi 2

1 MSc, School of Mechanical Engineering, Shiraz University, Shiraz

2 Professor Shiraz University, Faculty of Engineering

چکیده [English]

 Global challenges regarding climate changes, food and energy resources security, poverty and human rights have received serious attention in the recent years. The solutions provided by policy-makers and researchers have clearly not been able to be effective on a global scale. For instance, nearly one-third of the world’s population do not have enough access to safe drinking water, the devastating effects of global warming pose threats to environment and people’s health and relative poverty and conflicts have spread in many parts of the world. These situations alert global and futuristic perspectives to the sustainable development. Since the concept of sustainability is inherently complex with interdisciplinary nature including economic, environmental and social aspects, it requires sustainable development education in all fields of university study, especially for engineering students. By describing the characteristics of sustainable engineering education and a domestic and foreign literature review in this field, this article tries to provide a scheme to include the interdisciplinary aspects of sustainable development in the curriculum of engineering students. In this regard, the subject of an integrated course was proposed and analyzed with emphasis on strengthening the social knowledge of engineers and increasing their ability to find and understand the mutual effects of different aspects of sustainability. It was argued that such a subject could prepare future engineers to confront and find sustainable solutions to the complex challenges of the modern world. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable development
  • sustainability education
  • engineering education
  • fourth-generation university
  • qualitative analysis
Adab-Avazeh, N., Navabakhsh, M., Adab-Avazeh, A., Khayam, A., & Vakili, A. (2019). Prioritization of the establishment of green weld inspection management system with QFD approach. The 20th National Conference on Welding and Inspection and the 9th National Conference on Nondestructive Testing, Shahrekord [in Persian].
Akeel, U. U., Bell, S. J., & Mitchell, J. E. (2019). Assessing the sustainability content of the Nigerian engineering curriculum. International Journal of Sustainability in Higher Education.
Alavi-Moghadam, S. M. R., Maknoon, R., & Shamsi, A. T. (2008a). Promoting engineering education and research in line with sustainable development - strategies. Iranian Journal of Engineering Education, 2(2), 81-87 [in Persian].
Alavi-Moghadam, S. M. R., Maknoon, R., & Shamsi, A. T. (2008b). A review of the activities of green universities in Iran and the world. 2nd Conference of Environmental Engineering, Tehran [in Persian].
Ayar, P., Baghchesaraei, O. R., Khademi, A. A., & Baibordy, A. (2023). A descriptive-comparative study of incorporating the sustainability approach in civil engineering education. Iranian Journal of Engineering Education. In press [in Persian].
Bahadori-Nejad, M., & Yaghoubi, M. (2003). In the human virtues of engineers, Part II: Doctrine. Iranian Journal of Engineering Education, 5(17), 23-28 [in Persian].
Banazadeh, B., & Ali-Abadi, M. (2015). The need to provide a course for retrofitting of existing buildings in the field of architectural engineering. First International Conference and Fourth National Conference on Engineering Education (Based on new learning technologies), Shiraz [in Persian].
Baradaran, M., & Ameri, M. (2018). Identification of the innovative features of the faculty members of Khuzestan University of Agricultural Sciences and Natural Resources and the School of Agriculture of Shahid Chamran University of Ahvaz. Entrepreneurial Research Approaches to Agriculture, 1(1), 29-43 [in Persian].
Birzer, C. H., & Hamilton, J. (2019). Humanitarian engineering education fieldwork and the risk of doing more harm than good. Australasian Journal of Engineering Education, 24(2), 51-60.
Björnberg, K. E., Skogh, I. B., & Strömberg, E. (2015). Integrating social sustainability in engineering education at the KTH Royal Institute of Technology. International Journal of Sustainability in Higher Education.
Borges, M. L., Anholon, R., Cooper Ordoñez, R. E., Quelhas, O. L. G., Santa-Eulalia, L. A., & Leal Filho, W. (2018). Corporate Social Responsibility (CSR) practices developed by Brazilian companies: An exploratory study. International Journal of Sustainable Development & World Ecology, 25(6), 509-517.
Breque, M., De Nul, L., & Petridis, A. (2021). Industry 5.0: Towards more sustainable, resilient and human-centric industry. Directorate-General for Research and Innovation, European Commission, Tech. Rep. KI-BD-20-021-EN-N.
Carton, W., Asiyanbi, A., Beck, S., Buck, H. J., & Lund, J. F. (2020). Negative emissions and the long history of carbon removal. Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change, 11(6), e671.
Cazeri, G. T., Anholon, R., da Silva, D., Ordoñez, R. E. C., Quelhas, O. L. G., Leal Filho, W., & de Santa-Eulalia, L. A. (2018). An assessment of the integration between corporate social responsibility practices and management systems in Brazil aiming at sustainability in enterprises. Journal of Cleaner Production, 182, 746-754.
Darabi, M. (2022). Dimensions and components of training quality of faculty members: A meta-synthesis study. Iranian Journal of Engineering Education, 23(92), 71-106 [in Persian].
Davari, S. M., Shayesteh, A., & PoorAhmadi-Motlagh, M. (2014). Investigation of the negative effects of concrete industry on the environment and its reduction solutions. The 2nd National Conference on Applied Research in Civil Engineering, Architecture and Urban Management, Tehran [in Persian].
Estilaei, M. (2015). Engineering ethics and sustainable development. First International Conference and Fourth National Conference on Engineering Education (Based on new learning technologies), Shiraz [in Persian].
Ghaffari, M. M., & Zohour, H. (2014). The global perspective of challenges of engineering research and education for sustainable development. Iranian Journal of Engineering Education, 16(63), 11-24 [in Persian].
Grosseck, G., Țîru, L. G., & Bran, R. A. (2019). Education for sustainable development: Evolution and perspectives: A bibliometric review of research, 1992-2018. Sustainability, 11(21), 6136.Gupta, S. K., Gunasekaran, A., Antony, J., Gupta, S., Bag, S., & Roubaud, D. (2019). Systematic literature review of project failures: Current trends and scope for future research. Computers & Industrial Engineering, 127, 274-285.
Haji-Mohammadzadeh, Y., & Pourang, H. (2015). Sustainable design: The professional-ethical model of design engineers on the path of achieving sustainable development. First International Conference and Fourth National Conference on Engineering Education (Based on new learning technologies), Shiraz [in Persian].
Hasani, F. (2015). Application of geoinformatics technology in sustainable development. The 1st International Conference and the Fourth National Conference on Tourism, Geography and Sustainable Environment, Hamadan [in Persian].
Heydari, N. (2015). Problems and measures of improving water use efficiency at fields in Iran. Water Management in Agriculture, 2(1), 33-48 [in Persian].
Heydarian, M. H., Arabi, Sh., & Yaghoubi, M. (2015). The necessity of referring to ethics to achieve sustainable development, and the role of engineering education. First International Conference and Fourth National Conference on Engineering Education (Based on new learning technologies), Shiraz [in Persian].
Hoseini, S. A. (2015). Analysis of the relationship between architecture education and sustainable urban planning in the case of Rasht city. National Conference on Sustainable Architecture and Urban Development, Bukan [in Persian].
Hoseinpoor, N., Kazemi, F., & Mehdizadeh, H. (2018). Attitude of value engineering in sustainable urban landscape design. The 3rd International Conference & 4th National Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Design, Tabriz [in Persian].
Hounkezhi, M. A., & Fanni, Z. (2019). Reduction in the effects of natural hazards (earthquakes) on the urban environment with emphasis on capacity building (Case study: Zahedan). Journal of Earth Science Researches, 10(3), 191-213 [in Persian].
IUCN (1970). International working meeting on environmental education in the school curriculum, final report, Gland, Switzerland: IUCN.
Jabbari, O., Honar, M., & Safaei, M. (2020). An overview of the concepts of engineering ethics. National Conference on Management, Ethics and Business, Shiraz [in Persian].
Jangjou, Z. (2019). Computer engineering, information technology and sustainable development. The 5th International Conference on Science & Technology with Sustainable Development Approach, Shiraz [in Persian].
Kalantari, E. (2004). The impact of the educational system on technology development. Journal of Industrial Technology Development, 2(3), 5-12 [in Persian].
Karlsson, T., Muhrman, K., & Nyström, S. (2022). A path towards a possible future-adult students’ choice of vocational education. Vocations and Learning, 15(1), 111-128.
Koushafar, A., Mojadam, E., & Delfani, K. (2011) Study of environmental culture of Chamran University students in 2010. 1st Regional Conference of Environment and Pollution, Ahvaz [in Persian].
Lozano, R., Barreiro-Gen, M., Lozano, F. J., & Sammalisto, K. (2019). Teaching sustainability in European higher education institutions: Assessing the connections between competences and pedagogical approaches. Sustainability, 11(6), 1602.
Lozano, R., & Barreiro-Gen, M. (2019). Analysing the factors affecting the incorporation of sustainable development into European Higher Education Institutions’ curricula. Sustainable Development, 27(5), 965-975.
Lönngren, J., & Svanström, M. (2016). Systems thinking for dealing with wicked sustainability problems: Beyond functionalist approaches. New Developments in Engineering Education for Sustainable Development (pp. 151-160). Springer, Cham.
Lozano, F. J., & Lozano, R. (2014). Developing the curriculum for a new Bachelor’s degree in engineering for sustainable development. Journal of Cleaner Production, 64, 136-146.
Lukovics, M., & Zuti, B. (2017). New functions of universities in century XXI towards “fourth generation” universities. Academia. edu, 9.
Maknoon, R. (1999). Design and implementation of green buildings. Proceedings of First International Conference Civil Engineering Association, Tehran, Iran [in Persian].Maknoon, R. (2001). Green approach, a valuable result of sustainable development. Proceedings of Conference on Sustainable Development Strategy in Iran, Tehran, Iran [in Persian].
Martins, V. W. B., Rampasso, I. S., Anholon, R., Quelhas, O. L. G., & Leal Filho, W. (2019). Knowledge management in the context of sustainability: Literature review and opportunities for future research. Journal of Cleaner Production, 229, 489-500.
Maghani, S., Baser, H., Alizadeh-Afshar, F., & Maghani, S. S. (2015). Investigation of the role of recyclable concretes in reducing rural environmental pollution in Azerbaijan. The 3th International Congress on Civil Engineering, Architecture & Urban Development, Tehran [in Persian].
Malihi, V., & Hoseini-Saber, S. A. (2014). An introduction to the role of cultural engineering in Iran’s urban planning system with sustainable development approach. Culture-Based Urban Planning National Conference, Isfahan [in Persian].
Mathebula, M. (2018). Engineering education for sustainable development: A capabilities approach. Routledge.
McCormick, M., Bielefeldt, A. R., Swan, C. W., & Paterson, K. G. (2015). Assessing students’ motivation to engage in sustainable engineering. International Journal of Sustainability in Higher Education.
Mesa, J. A., Esparragoza, I., & Maury, H. (2020). Modular architecture principles–MAPs: a key factor in the development of sustainable open architecture products. International Journal of Sustainable Engineering, 13(2), 108-122.
Mobed, M. (2018). Industrial engineering techniques for sustainable development. 15th International Industrial Engineering Conference, Yazd [in Persian].
Mohsenipoor, Gh., & Vaghefi, M. (2017). The necessity of returning to engineering ethics as an important challenge for training of national engineers. 5th International Congress on Civil Engineering, Architecture and Urban Development, Tehran [in Persian].
Motahhari-Nejad, H., Yaghobi, M., & Davami, P. (2012). Necessities for codifying strategies of engineering education in Iran (second sector: comparing viewpoints of industry managers and faculty members). Iranian Journal of Engineering Education, 14(55), 1-19 [in Persian].
Muñoz, R. M., Fernández, M. V., & Salinero, Y. (2020). Sustainability, corporate social responsibility, and performance in the Spanish wine sector. Sustainability, 13(1), 7.
Nazl-Abadi, S. E., Alavi-Moghadam, S. M. R., & Maknoon, R. (2015). Study of courses related to environment and sustainable development in the bachelor’s degree in civil engineering of Iranian universities and other selected universities in the world. First International Conference and Fourth National Conference on Engineering Education (Based on new learning technologies), Shiraz [in Persian].
Oztel, H., Leal Filho, W., Azul, A. M., Brandli, L., Özuyar, P. G., & Wall, T. (2020). Fourth generation university: Co-creating a sustainable future. Quality education. Encyclopedia of the UN sustainable development goals, 316-328.
Raeisian, A. H. (2015). Sustainable development and HSE systems. The 2nd International Conference of HSE in Civil, Mine, Petroleum and Gas Energy Projects, Tehran [in Persian].
Ramirez-Mendoza, R. A., Morales-Menendez, R., Melchor-Martinez, E. M., Iqbal, H., Parra-Arroyo, L., Vargas-Martínez, A., & Parra-Saldivar, R. (2020). Incorporating the sustainable development goals in engineering education. International Journal on Interactive Design and Manufacturing (IJIDeM), 14(3), 739-745.
Rampasso, I. S., Anholon, R., Silva, D., Ordoñez, R. C., Quelhas, O. L. G., Leal Filho, W., & Santa-Eulália, L. A. (2018). An analysis of the difficulties associated to sustainability insertion in engineering education: Examples from HEIs in Brazil. Journal of Cleaner Production, 193, 363-371.
Rampasso, I. S., Melo Filho, G. P., Anholon, R., de Araujo, R. A., Alves Lima, G. B., Perez Zotes, L., & Leal Filho, W. (2019). Challenges presented in the implementation of sustainable energy management via ISO 50001: 2011. Sustainability, 11(22), 6321.
Razaghian, Gh. (2020). Investigation of the need to teach the concepts of earth sciences in schools. The 39th National Congress and 4th International Congress of Earth Sciences, Tehran [in Persian].
Salimi, M. R. (2015). Engineering ethics and sustainable development. First International Conference and Fourth National Conference on Engineering Education (Based on new learning technologies), Shiraz [in Persian].
Seyd, F. S., & Seyedian, S. A. (2014). An approach to appropriate topics for sustainability education in current architecture education. National Conference on Sustainable Architecture and Urban Landscape, Mashhad [in Persian].
Sigahi, T. F., & Sznelwar, L. I. (2022). Exploring applications of complexity theory in engineering education research: A systematic literature review. Journal of Engineering Education.
Shamshirgaran, R., & Molazadeh, M. (2019). Dam safety engineering and its role in comprehensive crisis management. The 6th National Conference on Applied Research in Civil Engineering, Architecture and Urban Management and the 5th Specialized Exhibition of Housing and Building Mass Builders in Tehran Province, Tehran [in Persian].
Sivapalan, S., Clifford, M. J., & Speight, S. (2016). Engineering education for sustainable development: using online learning to support the new paradigms. Australasian Journal of Engineering Education, 21(2), 61-73.
Soltani, R., Parviz, S., & Soltani, R. (2015). Ethics, challenges and values in civil engineering. 3rd International Congress on Civil Engineering, Architecture and Urban Development, Tehran [in Persian].
Tejedor, G., Segalàs, J., & Rosas-Casals, M. (2018). Transdisciplinarity in higher education for sustainability: How discourses are approached in engineering education. Journal of Cleaner Production, 175, 29-37.
STAUNCH. 2010. Sustainability Tool for Assessing Universities Curricula Historically.
UN (2015). Sustainable Development Goals.
Yaghoubi, M., & Bahadori-Nejad, M. (2003a). In the human virtues of engineers, Part I: Wisdom. (2003). Iranian Journal of Engineering Education, 5(17), 9-21 [in Persian].
Yaghoubi, M., & Bahadori-Nejad, M. (2003b). In the human virtues of engineers, Part III: Professional ethics. Iranian Journal of Engineering Education, 5(18), 57-68 [in Persian].
Yaghoubi, M., Bahadori-Nejad, M., & Aziziyan, K. (2015). Ethics in the engineering profession for engineering students. Iranian Journal of Engineering Education, 5(20), 9-22 [in Persian].
Yaghoubi, M., & Motahhari-Nejad, H. (2011). Requirements for codifying strategies of engineering education in Iran. Iranian Journal of Engineering Education, 13(51), 31-51 [in Persian].
Zamani, A. (2016). Sustainable development as a function of creativity in higher education. First National Conference on Planning and Development of Educational System, Ghom [in Persian].
Zare, S., Zeinalipour, H., Zaree, E. & Moahmmadi, M. (2017). Designing the e-content curriculum for sustainable development education in higher education system - a qualitative approach. Technology of Education Journal, 12(1), 79-93 [in Persian].
Zarin-Naghsh, K. (2018). Investigation of the effective factors of sustainable development on the implementation of sustainable building. The 5th International Congress on Civil Engineering, Architecture and Urban Development, Tehran [in Persian].