نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه کاشان

2 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه کاشان

10.22047/ijee.2023.368204.1947

چکیده

یکی از ویژگی‌های مطلوب و مورد انتظار از برنامه‌های درسی آموزش مهندسی، بازنگری مستمر و منظم محتوای دوره‌ها متناسب با نیازهای جامعه و کارفرمایان است. در آموزش عالی ایران برای مدت‌ها این بازنگری‌ها به شکل متمرکز و توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام می‌شد. در نظام‌های آموزش عالی دنیا اما اساتید و گروه‌های آموزشی نقش اصلی را در ارتقا و بهبود برنامه‌های درسی ایفا می‌کنند. یکی از رویکردهای مشهور برای این منظور ترسیم برنامة درسی یا نقشه‌کشی برنامة درسی است. در این رویکرد اساتید به عنوان افرادی که بیشترین شناخت را از فرایند یاددهی-یادگیری در کلاس‌ها دارند به صورت مشارکتی و همیارانه نقشة برنامة درسی اجرا شده را ترسیم کرده و در مرحلة بعد کل برنامة درسی و یا بخش‌هایی از آن را بازنگری می‌کنند. با توجه به اینکه وزارت علوم، تحقیقات و فناری مدت‌ها قبل اختیارات برنامه‌ریزی درسی را به دانشگاه‌های سطح یک و دو تفویض کرد هدف پژوهش حاضر بررسی میزان گرایش گروه‌های مهندسی به اجرای رویکرد ترسیم برنامة درسی و نیز بررسی پیش‌بایست‌های اجرای آن بود. در این راستا 14 نفر از مدیران گروه‌های مهندسی دانشگاه کاشان به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند و برای گردآوری اطلاعات مصاحبة نیمة‌ساختاریافته با آنان انجام شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Qualitative Study of the Prerequisites for the Implementation of the Curriculum Mapping Approach in Engineering Education

نویسندگان [English]

  • Shafie Sattari 1
  • Ahmad Madani 2
  • Ali Akbar Abbasiyan 1

1 University of Kashan

چکیده [English]

One of the desirable and expected features of engineering education curricula is the continuous and regular revision of the course content according to the needs of society and employers. In Iran's higher education, these revisions have been conducted in a centralized manner by the Ministry of Science, Research and Technology, for a long time. In the higher education systems of the world, however, professors and educational groups play the main role in promoting and improving curricula. One of the famous approaches for this purpose is curriculum drawing or curriculum mapping. In this approach, professors are the people who have the most knowledge about the teaching-learning process in classes. In a collaborative and cooperative way, they draw the plan of the implemented curriculum and in the next stage, they revise the entire curriculum or parts of it. Considering that the Ministry of Science, Research and Technology long ago delegated the powers of curriculum planning to level one and two universities, the aim of the current research was to investigate the degree of tendency of engineering groups to implement the curriculum design approach and also to investigate the prerequisites for its implementation. In this regard,

کلیدواژه‌ها [English]

  • engineering education
  • curriculum planning
  • curriculum design
  • educational group