نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار و عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه فردوسی مشهد

10.22047/ijee.2023.394213.1976

چکیده

به منظور شناخت چالش‌های روزافزونی که مهندسان با آنها مواجهه هستند، نیاز به بررسی جامع رویکردهای مهندسی انسان‌گرایانه، بوم‌گرایانه، جهان‌شمول، و کل‌نگر است. فلسفه و هدف این مقاله، ضمن پاسخ به این نیاز، مقایسه این رویکردها و ارائه ویژگی‌های توصیفی و کاربردی آنها در حوزه‌های مختلف است. این پژوهش براساس هدف، توسعه‌ای کاربردی، بر اساس شیوه گردآوری داده، توصیفی، و براساس ماهیت داده، کیفی از نوع مقایسه‌ای است. نتایج نشان می‌دهد که درهم‌کنش این رویکردها برای حل مسائل پیچیده مهندسی، ضروری است. همچنین آموزش مهندسی، نیاز به بازنگری اساسی دارد تا موضوعات رویکرد کل‌نگر، هم‌نشینی با اهداف توسعه پایا، اخلاق و مسئولیت‌پذیری اجتماعی، توازن دانش فنی و دیدگاه‌های انسان‌گرایانه و بوم‌گرایانه، و ترویج دیدگاه‌های جهانی و شایستگی فرهنگی در پداگوژی مهندسی را دربرگیرد. آموزش‌های محیط‌زیستی و اجتماعی، یادگیری اجتماعی و تجربی، همکاری میان‌رشته‌ای، مطالعه موردی و ارائه تجربیات بین‌المللی، جهت آماده‌سازی مهندسان برای مقابله با چالش‌های محلی و جهانی، بسیار حیاتی است. این موارد می‌توانند به دانشجویان مهندسی در توسعه فهم عمیق‌تری از مسائل مختلف کمک کنند. همچنین باعث می‌شوند که مهندسان آینده، دارای دانش و مهارت‌های لازم برای طراحی و پیاده‌سازی راهکارهای نوآورانه مناسب، فرهنگ‌مدار و قابل قبول از نظر محیط‌زیستی باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Synergy of Humanistic, Ecocentric, Cosmopolitan, and Holistic Engineering Approaches for Revising Engineering Education

نویسنده [English]

  • Mahdi Kolahi

Faculty of Natural Resources and Environment, Water and Environment Research Institute, Ferdowsi University of Mashhad

چکیده [English]

To comprehend the growing challenges faced by engineers, it is necessary to comprehensively examine humanistic, ecocentric, cosmopolitan, and holistic engineering approaches. This article aims to fulfill this need by providing descriptive and practical features of these approaches in various fields. The research takes an applied and developmental approach, aligning with the objective, employs a descriptive and qualitative analysis method, and adopts a comparative approach based on the nature of the data. The analysis reveals that addressing complex engineering problems necessitates the synergy of these perspectives. Furthermore, a fundamental revision of engineering education is essential to incorporate a holistic approach that aligns with sustainable development goals, promotes social ethics and responsibility, balances technical and humanistic/ecocentric perspectives, and cultivates global and cultural competencies in engineering pedagogy. Apart from technical solutions, the social, ethical, and ecological dimensions of engineering challenges must be considered. Vital for preparing engineers to tackle local and global challenges are environmental and social education, experiential and social learning, interdisciplinary collaboration, case studies, and international experiences. These approaches enable engineering students to develop a deeper understanding of diverse issues and equip future engineers with the requisite knowledge and skills to design and implement innovative, environmentally conscious, and culturally sustainable solutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Humanistic Engineering
  • Ecocentric Engineering
  • Cosmopolitan Engineering
  • Holistic Engineering
  • Sustainable Development