نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

2 دانشگاه تهران

10.22047/ijee.2023.375603.1951

چکیده

پژوهش حاضر باهدف آزمون ارتباط علی بین شایستگیهای دانش آموختگان علوم مهندسی با کارآفرینی با نقش میانجیگری اخلاق حرفه ای مهندسی انجام گرفته است. روش پژوهش کاربردی و از منظر گردآوری داده ها توصیفی بوده است. جامعه آماری کلیه دانشجویان دانشکده های فنی و مهندسی دانشگاه تهران بودند، تعداد 306 نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. از پرسشنامه های استاندارد کارآفرینی، اخلاق حرفه ای مهندسی و پرسشنامه محقق ساخته شایستگیهای مورد نیاز دانش آموختگان علوم مهندسی استفاده شد. برای از روایی محتوایی و سازه و پایایی آنها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون های ضریب رگرسیون و مدل معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحقیق نشان داد که وضعیت کارآفرینی دانشجویان به طور مستقیم و غیرمستقیم از متغیرهای پیش بین اخلاق حرفه ای و شایستگیهای دانش آموختگی تأثیر می پذیرد. و تمام مولفه ها در حد مطلوب و بسیار مطلوبی گزارش شده اند و مدل داده ها از برازش خوبی برخوردار است و رابطه خطی بین متغیرها و سازه های مکنون وجود دارد؛ بنابراین فرضیه کلی پژوهش مبنی بر" الگوی مفروض رابطه علی بین شایستگیهای مورد نیاز دانش آموختگان علوم مهندسی با کارآفرینی با میانجیگری اخلاق حرفه ای" تأیید شد

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Modeling to explain the relationship between technical and engineering graduates' competencies On the spirit of entrepreneurship with the mediation of engineering professional ethics (Case of study: technical and engineering faculties of Tehran Unive

نویسنده [English]

  • zeinab sadat mostafavi 2

2 University Tehran

چکیده [English]

The study was conducted with the aim of testing the causal relationship between the competencies of engineering graduates and entrepreneurship with the mediating role of engineering professional ethics. The research method was applied and descriptive from the point of view of data collection. The statistical population was all students of technical and engineering faculties of Tehran University, 306 sample were selected by simple random sampling method. The standard questionnaires of entrepreneurship, professional ethics of engineering and the researcher-made questionnaire of competencies required by engineering science graduates were used. Cronbach's alpha coefficient was used for their content and construct validity and reliability. The data were analyzed using regression coefficient tests and structural equation models. The results showed that the entrepreneurship status of students is directly and indirectly affected by the predictor variables of professional ethics and learned competencies.All the components have been reported as optimal and very favorable, and the data model has a good fit, and there is a linear relationship between the variables and the underlying structures; The general hypothesis on the "assumed model of the causal relationship between the competencies required by the students of engineering sciences and entrepreneurship with the mediation of professional ethics" was confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competencies of graduates
  • engineering professional ethics
  • entrepreneurship
  • engineering sciences