نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

2 دانشگاه تهران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف آزمون ارتباط علی بین شایستگی‏های دانش‏ آموختگان علوم مهندسی با کارآفرینی با نقش میانجی ‏گری اخلاق حرفه‏ ای مهندسی انجام گرفته است. روش پژوهش کاربردی و از منظر گردآوری داده‏ها، توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری کلیه دانشجویان دانشکده‏ های فنی و مهندسی دانشگاه تهران بودند که تعداد 306 نفر به شیوه نمونه‏ گیری تصادفی طبقه‏ ای انتخاب گردید. به ‏منظور گردآوری داده ‏ها، از پرسش‏نامه‏ های کارآفرینی، اخلاق حرفه ‏ای مهندسی و پرسش‏نامه محقق ساخته شایستگی‏ های مورد نیاز دانش ‏آموختگان علوم مهندسی استفاده شد. روایی پرسش‏نامه‏ ها با استفاده از روایی محتوایی سازه و پایایی آنها با ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. داده ‏ها با استفاده از آزمون‏های ضریب رگرسیون و مدل معادلات ساختاری تجزیه ‏و تحلیل شد. نتایج نشان داد که وضعیت کارآفرینی دانشجویان به طور مستقیم و غیرمستقیم از متغیرهای پیش‏بینی اخلاق حرفه‏ای و شایستگی‏ های دانش ‏آموختگی تأثیر می‏ پذیرد، همچنین تمام مؤلفه‏ ها در حد مطلوب و بسیار مطلوبی گزارش شده‏ اند و مدل داده ‏ها از برازش خوبی برخوردار است، بنابراین فرضیه کلی پژوهش مبنی بر “الگوی مفروض رابطه علی بین شایستگی ‏های مورد نیاز دانش ‏آموختگان علوم مهندسی با کارآفرینی با میانجی‏گری اخلاق حرفه‏ ای” تأیید شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

IDENTIFYING THE RELATIONSHIP BETWEEN TECHNICAL ENGINEERING GRADUATES’ COMPETENCIES AND ENTREPRENEURIAL SPIRIT WITH THE MEDIATION OF ENGINEERING PROFESSIONAL ETHICS

نویسنده [English]

  • zeinab sadat mostafavi 2

1

2 University Tehran

چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of testing the causal relationship between the competencies of engineering science graduates and entrepreneurship with the mediating role of engineering professional ethics. The research method was applied and in terms of data collection, it was descriptive of correlation type. The statistical population was all the students of Technical and Engineering Faculties of Tehran University, 306 of whom were selected by stratified random sampling. In order to collect data, entrepreneurship questionnaires, engineering professional ethics and researcher-made questionnaires of competencies required by engineering science graduates were used. The validity of the questionnaires was confirmed by using the content validity of the construct and their reliability with Cronbach’s alpha coefficient. The data were analyzed using regression coefficient tests and structural equation models. The results showed that the entrepreneurship status of students is directly and indirectly affected by the predictor variables of professional ethics and learned competencies. Also all the components are reported as favorable and very favorable and the data model has a good fit, so the hypothesis of “the assumed model of the causal relationship between the competencies required by the graduates of engineering sciences and entrepreneurship with the mediation of professional ethics” has been confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competencies of graduates
  • engineering professional ethics
  • entrepreneurship
  • engineering sciences
Ab.Hamid, M. R., Mustafa, Z., Suradi, N. R. M., Idris, F., & Abdullah, M. (2013). Value-based performance excellence measurement for higher education institution: instrument validation. Quality & Quantity, 47(6), 3019-3030.
Ahmadi, F., Shafie, R., & Maffakherinia, F. (2011). Investigating individual and environmental factors on the entrepreneurial behavior of kurdistan university students. Entrepreneurship Development. 4 (15), 163-145
Ahmadi, Z. (2014). Identification of factors affecting the relationship between industry and university. Industry and University Journal, 8(29), 72-63[in Persian].
Asadi, A., & Ghasemi, J. (2010), “Factor analysis of factors affecting the entrepreneurial spirit of graduate students”. Journal of Agricultural Economics and Development. 24(1), 13-22. [in Persian].
Asif, M., Awan, M., U., Khan, M. K., & Ahmad, N. (2013). A model for total quality management in higher education. Quality & Quantity, 47(4), 1883-1904
Bacigalupo, M., Kampylis, P., Punie,Y., & Van den Brande, G. (2016). Entre comp: the entrepreneurship competence framework. luxembourg: publication office of the european union.
Baura, G. (2006). Engineering ethics: an industrial perspective. Academic Press.
Clemente-Ricolfe, J. S., & Escribá-Pérez. C. (2013). Análisis de la percepción de las competencias genéricas adquiridas en la universidad”. Revista de Educación. 362, 535–561.
Cochran, G. R. (2009). Ohio state university extension competency study: developing a competency model for a 21st century extension organization. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=osu1243620503
Ferguson, M., Hitt, L., Tambe, P., Hunt, W., & Grasz, J. S. (2014). The talent equation: big data lessons for navigating the skills gap and building a competitive workforce. McGraw-Hill Education.
Hahin, D., Minola, T., Bosio,G., Cassia L. (2020). The impact of entrepreneurship education on university students’entrepreneurial skills: A family embeddedness perspective. Small Business Economics. 55(1), 257-282
Hedayati, A., Maleki, H., Sadeghi, A., Saadipour, I. (2015). Competencies expected of graduates of master’s course in curriculum planning: a qualitative research. Educational Management Innovation Quarterly, 10(3), 51-71[in Persian].
Hosseini, S. R., Hosseini. S. E., (2018). Entrepreneurship training: a new approach to solve the employment problem of agricultural graduates. National conference on entrepreneurship and management of knowledge-based businesses. [in Persian].
Javadani, H. (2014). Designing a development model in Iran’s higher education management system. Research and Planning in Higher Education. 20(4), 74-55 [in Persian].Karmi, M., Abbasi Shawazi, M., Ahrampoosh M. H., Dehghani, A., Yousefianzadeh, Omid. (2022).Measuring the entrepreneurial spirit of graduate students: a step towards the third generation university. Management Strategies in the System. (3)7,221-33 [in Persian].
Mansourinejad, A., Nakshineh, N., Ahmadpour Dariani, M. (2011). Investigating personality characteristics of entrepreneurship of tehran university library and information science students. Information Research and Public Libraries. (70), 449-468 [in Persian].
Martin,M.W., Schinzinger, R. (2004). Ethics in Engineering. Mcgraw-Hill Education.
McKimm, J. (2010). Current trends in undergraduate medical education: program and curriculum design. Samoa Medical Journal, 1(2), 40-48.
Morris, M.H., J.W. Webb, J. Fu & S. Singhal (2013). A competency-based perspective on entrepreneurship education: conceptual and empirical insights. Journal of Small Business Management, 51 (3), 352-369.
Möttönen, T., & Tunkkari-Eskelinen, M. (2020). Entrepreneurship education and entrepreneurial ecosystems. (Ed.), Finnish Entrepreneurs: from Freedom of Occupation to the Entrepreneurial Society.1 (1) 83-112.
Nasr, A., Nili, M., Rahdari, M. (2014). Evaluation of professional skills and employment status of IT engineering graduates. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education. 21(2), 1-24. [in Persian].
Ocone, R. (2013). Engineering ethics and accreditation. Education for Chemical Engineers, 8(3), 113-118.
Rahmani S. M. & Majrohi Sardroud, J. (2014). Code of professional ethics of engineering in Iran. Iranian Engineering Education Quarterly. 17 (67), 23-55 [in Persian].
Ratten, V. (2017). Entrepreneurial universities: the role of communities, people and places. Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy.11 (3), 310-315
Richard Bowen, W. (2014), Engineering ethics challenges and opportunities, Engineers, Engineering and Ethics, 1(1), 1-24
Sattari, S. (2016). Taken from the website of the vice president of science and technology: https://www.isti.ir/
Schulz, M., and C. Starnov. (2010). Informal workplace learning: an exploration of age differences in learning competence. Learning and Instruction 20 (5): 383–99.
Smith, S., Hamilton, M., & Fabian,. K. (2019). Entrepreneurial drivers, barriers and enablers of computing students: gendered perspectives from an australian and UK university. Studies in Higher Education.; 45(9),1892-1905
Shahbazi, R. Fahim Nia, F. Hakimzadeh, R. (2014). Exploratory factor analysis of the questionnaire for compiling the competency model of information science and epistemology education based on information technology based on the analysis of headlines and labor market needs. Quarterly: Information Processing and Management of the Research Institute of Information Science and Technology of Iran. 31(2), 483 -511[in Persian].
Shiri,. (2014). investigating the relationship between university and industry and its challenges: a qualitative research among university students Tehran. Journal of Industry and University, 8(29), 1-10 [in Persian].
Sukirno, S. AB, MA, Wahidin Septa Zahran, SE, M.Si, Rousdy Safari Tamba, SE, MA, Suparman, S. Sos, MA. (2020). personality traits to develop entrepreneurship skills of college students: A case study of student entrepreneurial program. Technium Social Sciences Journal 12, 229-239.
United Nations Conference on Trade and Development (2016). Structural transformation for inclusive and sustained growth. This document is available at: https://unctad.org/publication/trade-and-development-report-2016
Van Loo, J., & J. Semeijn. (2004). Defining and measuring competences: An application to graduate surveys”. Quality & Quantity 38 (3): 331– 49.