نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

2 استاد دانشگاه شیراز، بخش مهندسی مکانیک

3 استاد دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی علم و مواد

چکیده

افزایش رقابت جهانی شرکتها را مجبور کرده است تا شیوه عملیات خود را از نوع تکراری به نوع خلاق تغییر دهند. این تغییر کیفی به همراه شرایط حاکم و نوع صنایع فعال در هر کشور الزاماتی را برای آموزش مهندسی مطرح ساخته است که فقط از طریق سازماندهی مجدد مؤسسات آموزش مهندسی متناسب با آن الزامات می‌توان در جهت برآوردن نیازهای حال و آینده صنعت کشور گام برداشت. هدف این مقاله تعیین الزامات آموزش مهندسی با توجه به نیازهای صنعت در کشور ایران است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها توصیفی ـ پیمایشی است. جامعه مورد مطالعه تحقیق شامل مهندسان برجسته ایرانی است که 30 نفر از آنها به عنوان نمونه هدفمند انتخاب شدند. ابتدا با بررسی مستندات موجود نقش و اهمیت ارتباط با صنعت در نظام آموزش مهندسی مشخص و سپس، داده‌های به دست آمده از مصاحبه‌های نیمه سازمان یافته با مهندسان برجسته ایرانی از طریق روش کدگذاری و مقوله‌بندی  تحلیل شده است. نتایج حاکی از آن است که برای حل مسائل و مشکلات نظام آموزش مهندسی و صنعت باید بین دانشگاه، صنعت و دولت تعامل و ارتباط نزدیک و مستمری صورت گیرد؛ استفاده از کانالهای ارتباطی متنوع چون آموزش، تحقیق، مشاوره و برگزاری همایشها در برقراری ارتباط مؤثر دانشگاه و صنعت بسیار مهم است. علاوه بر دانش و تخصص فنی، توانایی دانش آموختگان مهندسی در زمینه مهارتهای طراحی و اجرا، حل مسئله، کار تیمی، برقراری ارتباط، خلاقیتو نوآوری، یادگیری مادام العمر، اخلاق مهندسی و برخورداری از انگیزه کافی اهمیت بالایی برای موفقیت حرفه‌ای آنان دارد. سرانجام، برای اینکه نظام آموزش مهندسی بتواند نیازهای حال و آینده صنعت کشور را برآورده کند، باید به الزاماتی چون همکاری و تعامل نزدیک با صنعت، تلفیق علم و عمل در آموزش مهندسی، انعطاف پذیر بودن، در نظر گرفتن نیازهای صنعت در برنامه‌ریزیهای آموزشی، اصلاح و بهبود مستمر برنامه‌های آموزش مهندسی و اصلاح نظام گزینش دانشجو جامه عمل بپوشاند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Requirements of engineering education for meeting the needs of industry in Iran

نویسندگان [English]

  • Hossein Motahhari nejad 1
  • Mahmoud Yaghobi 2
  • Parviz Davami 3

1 PHD Student Azad University

2 Professor Shiraz University,Faculty of Engineering

3 Professor Sharif University of Technology, School of Engineering Material

چکیده [English]

The increase of global competition has forced the companies to make a transition from the routine mode of operation to a creative mode of production. This qualitative changes together with the dominant situation and the type of active industries in each country required reorganization of engineering education. The aim of this article is to determine the requirements of engineering education to meet the needs of Iranian industries. For this purpose a survey method is used and a population includes 30 distinguished Iranian engineers are interviewed. The specified role and importance relation of industry and engineering education, then the data collected from semi-structured interviews with the above engineers through the coding and categorize techniques are analyzed. Results indicate that for solving the difficulties and problems between engineering education system and industries, continuous interaction and relation between university, industry, and government should be improved through; using a variety of channels as training, research, consultancy, and mutual conferences. Moreover technical knowledge and specialization, ability in the field of design and ability of implementation, problem solving, team working, communication, creativity and innovation, lifelong learning, engineering ethics, and having adequate motivation are very important for engineers and their professional success. Finally in order that the system of engineering education be met the present and future needs of the industry's requirements, more collaboration and interaction with industry, integration of theory and practice in engineering education, more flexibility, more focuses on the industries needs should be considered. Also development of advanced educational plan, continuous reform and improvement of engineering education programs, and the system of student admission are the other issues that must be considered for the future of engineering education

کلیدواژه‌ها [English]

  • University-industry relation
  • industry needs
  • competences
  • Requirements