نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تربیت معلم دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

چکیده

طی سالهای اخیر ارزیابی و رتبه‌بندی دانشگاههای جهان توجه محققان و مسئولان آموزش‌عالی کشورها را به خود جلب کرده است. یکی از نتایج حاصل از این رتبه‌بندیها ظهور مفهوم دانشگاههای برتر جهانی است. این نوع دانشگاهها که در صدر فهرست‌ رتبه‌بند‌یهای جهانی قرار دارند، با ویژگیهای خاص خود دارای بهترین بازدهی علمی و پژوهشی هستند.  به همین دلیل، بسیاری از دانشگاهها با الگو قرار دادن این قبیل دانشگاهها در صدد نیل به جایگاه و نیز ویژگیهای این قبیل دانشگاهها هستند. در این مقاله با بررسی ابعاد مفهومی دانشگاههای برتر جهانی، روش‌شناسی رتبه‌بندیها و ویژگیهای این گونه دانشگاهها تبیین شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Rankings and characteristics of world class universities

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Arasteh 1
  • seyyed Taher Fazeli masuleh 2

1 Associate Professor Tarbiat Moalem University Sducation Department

2 PhD Student Azad University

چکیده [English]

The evaluation and rankings of world’s universities in recent years have drawn the attention of higher education researchers and authorities. One of the consequences of these rankings is the appearance of world class universities concept. With their particular characteristics, these types of universities that are listed at the top of world rankings are considered as having the best scientific and research outputs. For this reason, many universities are after modeling their universities to achieve the status and characteristics of such institutions. This article evaluates conceptual dimensions of world class universities and describes rankings’ methodologies and characteristics of these universities  

کلیدواژه‌ها [English]

  • World class university
  • rankings
  • international institutes of university ranking
  • concentration on talent
  • abundant resources
  • favorable management