نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد یار دانشکده شهید بهشتی و معاون گروه علوم تربیتی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

تحقیق حاضر که از نوع تحقیقات کاربردی است، به منظور شناسایی دلایل نقص در تولید محصولات صنعت اتومبیل و بررسی نقش عوامل انسانی (‌دانش و مهارت کارکنان) و محاسبه میزان بازگشت سرمایه در آموزشهای ضمن خدمت مهندسی شرکت IKAMCO انجام گرفته است. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه دوره‌های فنی ـ مهندسی ضمن خدمت کارکنان شرکت IKMACO است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، از میان آنها 4 دوره انتخاب و به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفته است. ابزارهای جمع آوری اطلاعات عبارت بودند از: پرسشنامه، مطالعه موردی و مصاحبه که به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات، از نرم افزهای SPC ( کنترل فرایند آماری) و SPSS استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که طراحی و تدوین برنامه های آموزشی نه تنها قادر است مشکلات عملکردی را حل کند، بلکه قادر است بر مسائل دیگر تأثیرات مستقیم یا غیر مستقیم نیز بگذارد. از طرفی آموزش را باید نوعی سرمایه گذاری دانست. چنانکه داده های پژوهش نشان داد در قبال 37000000 ریال هزینه‌ای که برای آموزش تخصیص داده شده است مبلغ 672000000 ریال بازگشت سرمایه داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Measuring training effectiveness of in service engineering education by ROI methodology

نویسندگان [English]

  • Abasalat Khorasani 1
  • Homan Dosti 2

1 Assistant Professor Shahid Beheshti University Education Department

2 Msc Student Shahid Beheshti University

چکیده [English]

The present study is categorized as an applied research. It is going to identify the deficiencies in the production of automobile industry and to investigate the role of human factors (knowledge and skill of employees) as well as to estimate returning on investment of in-service training in IKAMCO company. The statistical population included all the technical-engineering courses of this company; using simple random sampling where four courses were selected as the research sample. The data collection instruments consist of a questionnaire, case study and interviews. To analyze the data, SPC and SPSS software were used. The results showed that not only planning training programs can solve the problems in performance but also it will affect the other aspects directly or indirectly. On the other hand, training can be considered as an investment strategy. It has been estimated that 37,000,000 Rials (Iranian currency) investment in in-service training had 672,000,000 Rials return on investment.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • In-service training
  • estimate
  • Effectiveness
  • return on investment