نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران.

2 استادیار، فلسفه تعلیم و تربیت، گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران.

10.22047/ijee.2023.410920.2002

چکیده

مطالعه‌ی حاضر با هدف تحلیل ساختار دانشی آموزش مهندسی ایران و با استفاده از روش تحلیل هم‌رخدادی واژگان انجام شده است. جامعه‌ی پژوهش شامل673 مقاله‌ی منتشر شده در فصلنامه آموزش مهندسی ایران در بازه‌ی زمانی 1378 تا 1401 است. فرایند آماده‌سازی و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار راور پریمپ، یوسی‌آی‌نت، اکسل و اس‌پی‌اس‌اس انجام شد. یافته‌ها نشان داد که کلیدواژه‌های برنامه درسی، ارزیابی و آموزش عالی به ترتیب با 72، 53 و 45 تکرار بیش‌ترین فراوانی را داشته‌اند. تحلیل خوشه ای نشان داد که ساختار دانشی فصلنامه آموزش مهندسی ایران از هشت خوشه‌ی موضوعی تشکیل شده است که عبارتند از: آینده‌ی آموزش و آموزش آینده؛ ارتباط و تأثیر متقابل صنعت و دانشگاه؛ اخلاق مهندسی؛ آموزش الکترونیکی؛ فرایند یاددهی – یادگیری؛ مسائل دانشجویی؛ بازنگری و تحول آموزشی و چالش‌های اثربخشی آموزشی: برنامه‌‌ی درسی، ارزیابی و تضمین کیفیت. نتایج نمودار راهبردی نشان داد که خوشه‌‌ی ششم: مسائل دانشجویی و خوشه‌ی هشتم: چالش‌های اثربخشی آموزشی: برنامه‌ی درسی، ارزیابی و تضمین کیفیت در منطقه‌ی اول قرار گرفته‌اند و به بیانی دیگر موضوعات مرکزی و توسعه‌یافته‌ی این حوزه هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analyzing the Knowledge structure of Iranian Engineering Education with the Co-Word Occurrence Approach during 1378-1401 (1999-2022)

نویسندگان [English]

  • Ehsan Geraei 1
  • Afsaneh Abdoli 2

1 Associate Professor, Knowledge and Information Sciences, Department of Educational Sciences, Faculty of Literature and Human Sciences, Lorestan University, Khorramabad, Iran.

2 Assistant Professor, Philosophy of Education, Department of Educational Sciences, Faculty of Literature and Human Sciences, Lorestan University, Khorramabad, Iran

چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of analyzing the knowledge structure of the Iranian Journal of Engineering Education and using the co-word occurrence analysis method. The research community includes 673 articles published in the Iranian Journal of Engineering Education between 1378-1401 (1999-2022). The process of data preparation and analysis was done using Raver PreMap, UCINET, Excel and SPSS software. The findings showed that the keywords of curriculum, evaluation and higher education had the highest frequency with 72, 53 and 45 repetitions respectively. Cluster analysis showed that the knowledge structure of Iranian Journal of Engineering Education consists of eight knowledge clusters, which are: the future of education and future education; The connection and mutual influence of industry and university; engineering ethics; e-learning; teaching-learning process; student issues; Educational revision and transformation and the challenges of educational effectiveness: curriculum, evaluation and quality assurance. The results of the strategic diagram showed that the sixth cluster: student issues and the eighth cluster: educational effectiveness challenges: curriculum, evaluation and quality assurance are placed in the first area, and in other words, they are the central and developed issues of this area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Co-Word Occurrence Analysis
  • Content Analysis
  • Hierarchical Analysis
  • Strategic Mapping
  • Iranian Journal of Engineering Education