نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

چکیده

 امروزه کاهش تقاضا در رشته‏ های علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات به ‏عنوان یک مسئله جدی، مشکلاتی را برای کشورهای درحال‏ توسعه از جمله ایران ایجاد کرده است. این در حالی است که متخصصان حوزه ‏های علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات نقش به سزایی در رشد و توسعه کشورها به عهده دارند. از این رو پژوهش حاضر به دنبال شناسایی راهکارهایی برای برون‏رفت از بحران کاهش تقاضا در رشته‏ های علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات در مقطع کارشناسی در نظام دانشگاهی ایران است. بر این اساس، از رویکرد آمیخته متوالی- اکتشافی استفاده شد. بدین صورت که در گام کیفی با تکیه بر روش مطالعه موردی، راهکارهای مؤثر برای برون‏رفت از بحران کاهش تقاضا در رشته ‏های علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات در نظام دانشگاهی ایران از طریق مصاحبه نیمه ‏ساختاریافته با ۱۵ نفر از خبرگان احصاء شد و متعاقب آن در گام کمی، برای اعتبارسنجی راهکارهای احصاءشده، از روش دلفی کلاسیک استفاده شد. بدین صورت که پرسش‏نامه ‏ای بر اساس راهکارهای احصاءشده در گام کیفی، طراحی گردید و در بین ۱۳ نفر خبره، توزیع شد تا میزان اجماع آنها در مورد راهکارهای احصاءشده به دست آید. داده‏ های گام کمی نیز با استفاده از روش ‏های آماری، از قبیل ضریب هماهنگی کندال، میانه، میانگین و انحراف چارکی مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته‏ های حاصل از دو گام کیفی و کمی نشان داد که خبرگان بر روی نُه راهکار مهم برای برون‏رفت از بحران کاهش تقاضا در رشته ‏های علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات در نظام دانشگاهی ایران، از قبیل ادغام دانشگاه‏ های کم ‏تقاضا و کوچک محلی با دانشگاه‏ های بزرگ استانی، توجه جدی به سند آمایش آموزش عالی در ایجاد رشته، پذیرش دانشجو و جذب هیئت علمی، ایجاد و توسعه میان‏ رشته ‏ای ‏ها، تعامل بیشتر دانشگاه با جامعه و صنایع محلی و استانی، توجه بیشتر به پژوهش ‏های مسئله ‏محور و کاربردی، پذیرش دانشجوی خارجی از کشورهای منطقه، توجه به ارتقای کیفیت، تحول در برنامه ‏های درسی متناسب با نیازهای بازار کار و برگزاری دوره ‏های آموزش آزاد و مجازی به اجماع رسیدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

IDENTIFYING STRATEGIES TO ADDRESS THE CRISIS OF DECREASING DEMAND IN STEM MAJORS IN IRAN’S ACADEMIC SYSTEM

نویسنده [English]

  • Mohsen Nazarzadeh Zare

Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Literature and Humanities, Malayer University, Malayer, Iran

چکیده [English]

The decreasing demand for STEM majors poses a significant challenge in Iran and has implications for the country’s development. Graduates in STEM fields play a vital role in the progress and growth of a nation. This study aims to identify effective strategies to tackle the crisis of decreasing demand in STEM majors within Iran’s academic system. To accomplish this objective, a mixed-methods, sequential-exploratory approach was employed. The qualitative phase involved a case study methodology, conducting semi-structured interviews with 15 knowledgeable individuals. Practical solutions emerged from this phase. In the quantitative phase, the classical Delphi technique was used to validate these solutions. A questionnaire, based on qualitative findings, was distributed to 13 experts to achieve consensus. Statistical analyses, including Kendall’s correlation coefficient, median, average, and quartile deviation, were employed to analyze the quantitative data. Both qualitative and quantitative findings reveal consensus among experts on nine significant solutions to address the decrease in demand for STEM majors in Iran’s academic system. These solutions include merging small local universities with larger provincial universities, emphasizing the importance of the Document of Higher Education Survey, fostering interdisciplinary sciences, enhancing collaboration with local industries and communities, prioritizing problem-oriented and applied research, attracting foreign students from neighboring countries, improving quality standards, aligning curricula with labor market needs, and providing free and virtual training courses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • STEM majors
  • Iran’s higher education
  • crisis
  • solutions
Abdul Hosseini, H., Nilfroshan, P., Abedi, M. & Hosseinian, S. (2016). Effect of career counseling method based on social-cognitive theory, constructive, motivational on students’ career engagement. Counseling Culture and Psychotherapy, 7(26), 133-154. [In Persian].
Abdi Zarrin, S. (2021). Predicting of occupational consideration by interest, self-efficacy and outcome expectations in students. Preventive Counseling, 1(3), 50-60.
Ashford-Hanserd, S., Daniel, K. L., García, D. M., & Idema, J. L. (2020). Factors that influence persistence of biology majors at a hispanic-serving institution. Journal of Research in Technical Careers, 4(1), 47-60.
Bal, Z. (2021). All the changes of the national exam in 1401. Mehr News Agency, Field and University Section, News Code: 5425192. [In Persian].
Bal, Z. (2016). All the statistics of the national exam in 96; exceeded the capacity of volunteers in two groups. Mehr News Agency, Field and University Section, News Code: 4051337. [In Persian].
Bailey, M., Ifenthaler, D., Gosper, M., & Kretzschmar, M. (2014). Factors influencing tertiary students’ choice of study mode. Rhetoric and reality: Critical Perspectives on educational Technology, 251-261.
Carnevale, A. P., Smith, N., & Melton, M. (2011). STEM: science technology engineering mathematics. Georgetown University; Center on Education and the Workforce.‏
Dos Santos, L. M. (2018). Career decision of recent first-generation postsecondary graduates at a metropolitan region in Canada: A social cognitive career theory approach. Alberta Journal of Educational Research, 64(2), 141-153.
Gharon, M. (2015). Higher education expansion policies in recent years: capacity development or resource wastage? Journal of Management and Development Process. 88(2). [In Persian].
Gille, M., Moulignier, R., & Kövesi, K. (2022). Understanding the factors influencing students’ choice of engineering school. European Journal of Engineering Education, 47(2), 245-258.
Hemati, R. (2013). Quantity-oriented development of supreme education and academic life in Iran. , Managment in the Isalmic University, 2(5), 127-156.
Islamic Parliament Research Center. (2022). Law of the seventh economic, social and cultural development plan of the Islamic Republic of Iran. Tehran. [In Persian].
Jabehdar Maralani, P. (2020). Investigation the significant reduction in engineering applicant. Iranian Journal of Engineering Education, 22(87), 137-143. [In Persian].Kadivar, A. & Majidi, S. (2021). Reflecting the change of society’s priorities in entrance exam statistics. Analytical Journal of the Minute. Available at: https://d-mag.ir/p4130/ [In Persian].
Kamali, H. (2022). The massification of higher education and the challenge of vacant seats in Iran: a phenomenological study. Journal of Science and Technology Policy, 15(1), 23-36. Doi: 10.22034/jstp. 2022. 13923. [In Persian].
Khan, K. R. (2015). Exploring the effects of program development: a comparison of the academic achievement, university retention, and STEM retention of learning community cohorts. Rutgers the State University of New Jersey, Graduate School of Applied and Professional Psychology.‏
Kolivandzadeh, Z., & Nazarzadeh Zare, M. (2023). Representation of factors affecting the formation of unethical pro-organizational behaviors in the academic context. Journal of Human Resource Management, 13(1), 109-130. Doi: 10.22034/jhrs.2023.172973. [In Persian].
Lundvall, B-A. (2008). Higher education, innovation, and economic development. In J. Yufi Lin, & B. Plescovic (Eds.), Higher education and development: Annual World Bank Conference on Development Economics 2008, Regional: Higher Education and Development, September 2008 (pp. 201-228). World Bank Publications. Washington D.C.
Marzban, A., Abedi, M. R., & Nilforooshan, P. (2018). Comparing the effect of career counseling method based on social cognitive theory and calling-oriented career counseling method on academic engagement among high school students. Career and Organizational Counseling, 10(35), 61-80. [In Persian].
Mertens, D. M., & Wilson, A. T. (2018). Program evaluation theory and practice. New York: Guilford Publications.
Moghadaspour, S., DanaeeFard, H., Fani, A., & Khaefelahi, A. (2020). The antecedents and consequences of market-based higher education policy in Iran. Journal of Science & Technology Policy, 12(1), 55-72. [In Persian].
Minutello, M. F. (2016). Why (and how) they decide to leave: A grounded theory analysis of STEM attrition at a large public research university. The Pennsylvania State University.‏
Mishra, N., Ismail, A. A., & Al Hadabi, S. J. (2017). A major choice: exploring the factors influencing undergraduate choices of communication major. Learning and Teaching in Higher Education: Gulf Perspectives, 14(2), 54-72.
Nazarzadeh Zare, M. & Parvin, E. (2023). The reasons for the gap between academic education and the required skills of the labor market in Iran. Journal of Applied Research in Higher Education, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/JARHE-02-2023-0052
Nazarzadeh Zare, M., Ghoraishi Khorasgani, M. S., & Norollahee, S. (2021). Interdisciplinary research, a missing link in faculty members’ research: reasons and solutions. The Journal of New Thoughts on Education, 17(4), 35-64. doi: 10.22051/jontoe.2021.35796.3317. [In Persian].
Rafanan, R. J., De Guzman, C. Y. & Rogayan, D.V. (2020). Pursuing STEM careers: perspectives of senior high school students. Participatory Educational Research, 7(3), 38-58.
Soares, J. M. A. C. (2021). Factors influencing the choice of higher education institutions in angola. International Journal of Educational Administration and Policy Studies, 13(1), 23-39.
Taj Rooshan, N., & Zourofi, M. (2015). The relationship between social and cultural factors with the selection of field of study criteria among Islamic Azad University students. Sociological Studies, 8(27), 81-97. [In Persian].
Thomasian, J. (2011). Building a science, technology, engineering, and math education agenda: an update of state actions. NGA Center for Best Practices.‏
Wang, M. T., & Degol, J. L. (2017). Gender gap in science, technology, engineering, and mathematics (STEM): Current knowledge, implications for practice, policy, and future directions. Educational Psychology Review, 29, 119-140.