نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

10.22047/ijee.2023.410878.2003

چکیده

پژوهش حاضر به دنبال شناسایی راهکارهایی برای برون‌رفت از بحران کاهش تقاضا در رشته‌های علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات در مقطع کارشناسی در نظام دانشگاهی ایران بود. بر این اساس، از رویکرد آمیخته متوالی- اکتشافی استفاده شد. در گام کیفی با تکیه‌بر روش مطالعه موردی، راهکارهای مؤثر برای برون‌رفت از بحران کاهش تقاضا در رشته‌های علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 15 نفر از خبرگان احصاء شد و متعاقب آن در گام کمی، برای اعتبارسنجی راهکارهای احصاء شده، از روش دلفی کلاسیک استفاده شد. یافته‌های حاصل از دو گام کیفی و کمی نشان داد که خبرگان بر روی نُه راهکار مهم برای برون‌رفت از بحران کاهش تقاضا در رشته‌های علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات از قبیل؛ ادغام دانشگاه‌های کم تقاضا و کوچک محلی با دانشگاه‌های بزرگ استانی، توجه جدی به سند آمایش آموزش عالی در ایجاد رشته، پذیرش دانشجو و جذب هیئت‌علمی، ایجاد و توسعه میان رشته‌ای‌ها، تعامل بیشتر دانشگاه با جامعه و صنایع محلی و استانی، توجه بیشتر به پژوهش‌های مسئله محور و کاربردی، پذیرش دانشجوی خارجی از کشورهای منطقه، توجه به ارتقاء کیفیت، تحول در برنامه‌های درسی متناسب با نیازهای بازار کار و برگزاری دوره‌های آموزش آزاد و مجازی به اجماع رسیدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying Strategies to Address the Crisis of Decreasing Demand in STEM Majors in Iran's Academic System

نویسنده [English]

  • Mohsen Nazarzadeh Zare

Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Literature and Humanities, Malayer University, Malayer, Iran

چکیده [English]

This study aims to identify effective strategies to tackle the crisis of decreasing demand in STEM majors within Iran's academic system. To accomplish this objective, a mixed-methods, sequential-exploratory approach was employed. The qualitative phase involved a case study methodology, conducting semi-structured interviews with 15 knowledgeable individuals. Practical solutions emerged from this phase. In the quantitative phase, the classical Delphi technique was used to validate these solutions. A questionnaire, based on qualitative findings, was distributed to 13 experts to achieve consensus. Statistical analyses, including Kendall's correlation coefficient, median, average, and quartile deviation, were employed to analyze the quantitative data. Both qualitative and quantitative findings reveal consensus among experts on nine significant solutions to address the decrease in demand for STEM majors in Iran's academic system. These solutions include merging small local universities with larger provincial universities, emphasizing the importance of the Document of Higher Education Survey, fostering interdisciplinary sciences, enhancing collaboration with local industries and communities, prioritizing problem-oriented and applied research, attracting foreign students from neighboring countries, improving quality standards, aligning curricula with labor market needs, and providing free and virtual training courses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • STEM majors
  • Academic system
  • Iran's higher education
  • Crisis
  • Solutions