نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شیراز

10.22047/ijee.2023.414181.2007

چکیده

هدف پژوهش حاضر، ارزشیابی برنامه درسی اجرا شده دوره های تحصیلات تکمیلی رشته‌های مهندسی دانشگاه شیراز براساس چارچوب برنامه درسی پایدار بود. طرح پژوهش، کمی از نوع توصیفی، پیمایشی و ارزشیابی بود و جامعه آماری آن شامل کلیه دانشجویان دوره‌های تحصیلات تکمیلی رشته‌های مهندسی دانشگاه شیراز بود که گروه نمونه 400 نفری با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبتی، انتخاب گردید. ابزار پژوهش، مقیاس برنامه درسی پایدار (محمدی و همکاران،1397) بود، که پس از محاسبه روایی و پایایی بین دانشجویان نمونه توزیع گردید. برای تحلیل داده‌ها، از روش آزمون تی تک نمونه‌ای از نرم افزار SPSS 19 استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که: منطق، هدف و محتوای برنامه درسی اجرا شده دوره‌های تحصیلات تکمیلی رشته‌های مهندسی دانشگاه شیراز، هدف کلی این برنامه درسی و سرفصل‌های محتوایی دانشی، سرفصل مهارتی و سرفصل نگرشی آن، با منطق برنامه درسی پایدار متناسبند. اما، براساس دیدگاه دانشجویان، نقش مدرس در یاددهی و یادگیری و روش‌های یاددهی و یادگیری بکار رفته در برنامه درسی اجرا شده، منابع آموزشی و کمک آموزشی، فعالیت های یادگیری دانشجویان مهندسی، زمان دوره، فضای آموزشی برای اجرای برنامه درسی، شیوه‌های گروه‌بندی دانشجویان و روش‌های ارزشیابی به کار رفته با عناصر برنامه درسی پایدار همخوانی ندارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Engineering Implemented Graduate Curriculum of Shiraz University Based on the Sustainable Curriculum Framework

نویسندگان [English]

  • Mehdi Mohammadi
  • Razieh Shirin hesar
  • Ghasem Salimi

Shiraz University

چکیده [English]

The purpose of this study was to Evaluate the Engineering Implemented graduate Curriculum at Shiraz University Based on the sustainable curriculum framework. The research method was survey and evaluation., The statistical population included all engineering graduate students. By using a stratified random sampling method, 400 students were selected. The research tool was the sustainable curriculum scale (Mohammadi et al., 2017), which was distributed among the sample students after calculating the validity and reliability. To analyze the data, the t-test method of a sample of SPSS 19 software was used. The results of the research showed that: the logic, objectives, and content of Shiraz University engineering courses Implemented Curriculum, the general objectives of this curriculum, and its academic content headings, skill headings, and attitude headings, with the logic of the curriculum. They are stable and fit. However, based on the student's point of view, the role of the instructor in teaching and learning and the teaching and learning methods used in the implemented curriculum, educational resources and educational assistance, engineering students' learning activities, course time, educational space for implementing the curriculum, methods The grouping of students and the evaluation methods used, are not consistent with the sustainable curriculum elements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Implemented Curriculum
  • sustainable development
  • graduate
  • engineering
  • evaluation