نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان صندوق پستی 14665-889 تهران،

2 گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان صندوق پستی 14665-889 تهران

10.22047/ijee.2024.414346.2008

چکیده

هدف از تحقیق پیش رو بررسی رابطه میان خودکارآمدی ریاضیات، رایانه و علوم با عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته های مهندسی بود. این تحقیق از از نظر هدف جز تحقیقات کاربردی و از نوع توصیفی و همبستگی بود. جامعه این تحقیق شامل کلیه دانشجویان رشته های مهندسی دانشگاه صنعتی اصفهان در سال تحصیلی 1402-1401 و روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای است. پرسشنامه هایی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است شامل پرسشنامه خودکارآمدی ریاضی (MSES)، پرسشنامه خودکارآمدی مورفی، کورو و اوون (1998) و پرسشنامه هندرسون(Henderson, 2016) برای اندازه گیری خودکارآمدی علوم بوده است. روایی و پایایی این پرسشنامه در تحقیقات گذشته تایید شده است. در این پژوهش روایی این پرسشنامه ها توسط متخصصان موضوعی بررسی و پایایی آن به وسیله آلفای کرانباخ در تایید شده است. داده های حاصل از پرسشنامه ها به وسیله آمار توصیفی مانند میانگین و انحراف معیار و آمار استنباطی مانند همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تحلیل شده است. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشانگر این بود که برخورداری از خودکارآمدی در ریاضیات و کامپیوتر می تواند عملکرد تحصیلی دانشجویان مورد بررسی را پیش بینی کند و خودکارآمدی علوم دارای همبستگی با عملکرد تحصیلی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between math, computer and science self-efficacy and the academic performance of engineering students

نویسندگان [English]

  • mehdi abolghasemi 1
  • kamal nosrati heshi 2

1 farhangian

2 Farhangian University

چکیده [English]

The aim of the present research was to examine the relationship between self-efficacy in mathematics, computer science and engineering students' academic performance. This research was applied and descriptive and correlational. The population of this research includes all engineering students of Isfahan University of Technology in the academic year 1402-1401 and multi-stage cluster sampling method. Questionnaires used to collect information include Mathematical Self-Efficacy Questionnaire (MSES), Murphy, Kuro and Owen (1998) self-efficacy questionnaire and Henderson Questionnaire (Henderson, 2016) were used to measure science self-efficacy. . The validity and reliability of this questionnaire has been confirmed in past researches. In this research, the validity of these questionnaires has been checked and confirmed by subject experts, and its reliability has been confirmed by Cronbach's alpha. The data obtained from the questionnaires were used by means of descriptive statistics such as mean and standard deviation and inferential statistics such as Pearson correlation and multiple regression. The results of the data analysis indicated that having self-efficacy in mathematics and computers can predict academic performance and science has a correlation with academic performance.graduate engineering students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • math self-efficacy
  • computer self-efficacy
  • science self-efficacy
  • academic performance
  • engineering students