نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی ( ویژه نامه)

نویسنده

عضو هیأت علمی

10.22047/ijee.2024.434024.2047

چکیده

کیفیت آموزش مهندسی بحث انگیز شده است. نوعی فراموشی نسبت به روایت‌های اصیل علم ورزی بر نظام آموزش عالی ما سایه انداخته‌است. نیاز به داستان کیفیت داریم. این مطالعه کوششی برای فهم حافظه‌های جمعی منتهی به تولید مکرر کیفیت در دوره‌های رشد وپویایی آموزش مهندسی در کشورمان است. مطالعه مبتنی بر رهیافت زمینه‌کاوی تاریخیِ «کیفیتِ تجربه‌شدۀ آموزش مهندسی» است. مورد دانشکده فنی دانشگاه تهران انتخاب شده‌است. رویکرد روش‌شناسی تلفیقی به صورت بررسی اسنادی، مراجعه به خبرگان ومطلعان کلیدی و تحلیل محتوای‌کیفی روایتها و اسناد و متون ومنابع به کار رفته است. با استادان ومدیرانی که تجربۀ درخور توجهی از تحصیلات در رشته های مختلف فنی- مهندسی دانشگاه تهران را واجد بودند تا 21 نفر برمبنای چارچوب نمونۀ هدفمندی در حد اشباع داده ها واشباع نظری گفتگوهای عمیق کیفی به عمل آمده است. با بهره گیری از چارچوب سیپ این یافته به دست آمد که کانون کیفیت آموزش مهندسی طی دوره رشد وشکوفایی، تجربه نافذ علم آموزی بود. وجوه زمینه ای دغدغۀ کیفیت آموزش مهندسی اعم از برون دانشگاهی و درون دانشگاهی شناسایی شد . نهاده ها ، فرایندها و ستانده ها به دست آمد

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Quality concerns in engineering education in Iran A historical contextualizing emphasized on understanding the logic of quality in this type of education

نویسنده [English]

  • maghsood Farasatkhah

چکیده [English]

The quality of engineering education has become problematic. A kind of forgetting about the authentic narratives of learning the science has cast a shadow on our higher education system. We need a quality story. This study is an attempt to understand the collective memories leading to the repeated production of quality in the periods of growth and dynamism of engineering education in our country. The case of University College of Engineering, University of Tehran has been selected. An integrated methodological approach has been used in the form of documentary analysis , experts and key informant’ interviews and content analysis of narratives, documents, texts, and sources. Interviews were conducted with faculty members and managers who had significant experience of studying in various technical-engineering fields of Tehran University. Up to 21 participants based on the purposive sample frame to the extent of data saturation and theoretical saturation have been carried out. By using the »CIPP«framework, it was found that the core concept of engineering education quality during the period of grouth and flourishing was the penetrating experience in science learning. The dimensions of external and internal contexts of concern about the quality engineering education was found. Inputs, processes and outputs were identified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Experienced Quality”
  • “Engineering Education”
  • “Technical Faculty”
  • “University of Tehran”