نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش مهندسی

2 دانشکدۀ کارآفرینی دانشگاه تهران

3 دانشگاه تهران - دانشکده فنی

10.22047/ijee.2024.416586.2010

چکیده

چارچوبی به‌منظور ارتقاء محتوای آموزش کارشناسی مهندسی عمران با رویکرد انتقال مهارت‌های کارآفرینی پیشنهاد شده است. با روش تحقیق آمیخته-اکتشافی، ابتدا با مصاحبه با 11 نفر از خبرگان دانشگاه، به مدل مفهومی شامل 9 مؤلفه (زیست بوم، آزمون‌ها و ارزشیابی، ساختار، مشوق‌ها، دروس عمومی/ نظری، پروژه‌ها (طراحی سازه و راهسازی)، کارآموزی، دروس تکمیلی و کهاد، فوق‌برنامه) رسیدیم. براساس زیرمؤلفه‌ها، راه‌کارهایی به‌منظور ارتقای محتوای آموزش کارشناسی مهندسی عمران با انتقال مهارت‌های کارآفرینی ارائه شده است. سپس بر اساس مدل، پرسشنامه‌ای شامل 35 پرسش طیف لیکرت و 2 ترتیبی طراحی و در نمونه‌ای از مهندسان عمران شاغل (متخصصان) توزیع شد. داده‌های حاصل، با آزمون فریدمن تحلیل شد و پرسش‌ها به‌ترتیب اولویت از متخصصان مرتب شدند. سرانجام براساس 20 اولویت ابتدایی، پیشنهاداتی برای سیاست‌گذاران، استادان و کارآفرینان و دانشجویان ارائه شده است. برای مثال بازدید از کارگاه‌ها به‌عنوان فعالیت‌های فوق‌برنامه، پیشنهاد استادان و اولویت اول متخصصان بود. همچنین، پیشنهاد درسی تحت عنوان "پروژۀ نوآورانه" جزء 20 اولویت ابتدایی متخصصان بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The framework for improving the content of civil engineering undergraduate education, with the approach of transferring entrepreneurial skills

نویسندگان [English]

  • Arezoo Mohammadi 1
  • Ayat allah Momayez 2
  • S. Mahmoud Taheri 3

1 Master's student in engineering education

2 School of Entrepreneurship, University of Tehran

3 University of Tehran

چکیده [English]

A framework has been proposed to improve the content of civil engineering undergraduate education with a focus on transferring entrepreneurial skills. Using a mixed-exploratory research method, 11 university experts were interviewed and a conceptual model with 9 components (ecosystem, tests and evaluations, structure, incentives, general/theoretical courses, projects (structural and road design), internship, complementary courses and Kehad, extracurricular activities) was developed. Based on the sub-components, solutions have been presented for improving the content of civil engineering undergraduate education by transferring entrepreneurial skills. Then, based on the model, a questionnaire including 35 Likert-scale questions and 2 ordinal questions was designed and distributed to a sample of working civil engineers (experts). The obtained data were analyzed with the Friedman test, and the questions were ranked according to the priority of the experts. Finally, based on the top 20 priorities, suggestions were made to policymakers, professors, entrepreneurs, and students. For example, visiting construction sites as extracurricular activities was the suggestion of professors and the first priority of experts, also, the lesson proposal under the title "Innovative Project" was one of the 20 primary priorities of experts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship Education
  • Friedman Test
  • Engineering Education
  • Civil Engineering
  • Exploratory mixed method