نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

2 استادیار گروه معماری، موسسه آموزش عالی خاوران، مشهد، ایران.

10.22047/ijee.2024.425282.2027

چکیده

آموزش و حوزة تعلیم و تربیت تحت تأثیر نظریه‌های روانشناسی و یادگیری، تحولات چشمگیری را تجربه کرده است؛ بطوریکه توجه به فرآیندهای درونی در یادگیری، بستر پرداختن به موضوعاتی چون «مباحثه» را فراهم می‌کند.پژوهش حاضر با هدف شناسایی مولفه‌های مهارت مباحثه در قالب شاخص‌ها، اهداف و ابعاد و نحوه بهره‌گیری از آنها در آموزش طراحی معماری انجام شد؛ رویکرد پژوهش حاضر از نوع کیفی و جهت تحلیل داده‌ها از روش‌های فراترکیب و تحلیل محتوا بصورت متوالی استفاده شده است. نتایج کُدگذاری داده‌هادر نرم افزار NVIVO نشان می‌دهد مولفه‌های مباحثه شامل 9 شاخص، 3 هدف و 2 بُعد می‌باشند.شاخص‌ها شامل: «مباحثه‌ی مشارکتی»، «مباحثه‌ی سازنده‌گرا»، «ارتباط مباحثه و کارکرد حافظه»، «پیوند مباحثه و مهارت بیان‌دقیق»، «نقش مباحثه در فعالیت‌های حرفه‌ای»، «مباحثه به‌عنوان آزمون شفاهی»، «مباحثه به‌عنوان زبانِ طراحی»، «مباحثه به‌عنوان جنبه‌ی تعاملی فرآیند طراحی» و «مباحثه به‌عنوان آزمون بصری» می‌باشند. هدف از انجام مباحثه نیز دارای سه علت اساسی است: اول خبر رسانی؛ دوم قانع‌کردن؛ سوم حل مساله. حس بصری درمعماری منحصر به فرد است لذا اگر از دو بُعد «مباحثه شفاهی» و «مباحثه بصری» در آموزش طراحی معماری بصورت همزمان بر مبنای راهکارهای آموزشی ارائه شده استفاده ‌شود زمینه‌های موثری از توسعه یادگیری را باعث می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying the components of discussion skills in the process of learning architectural design

نویسندگان [English]

  • Alireza Rezvani 1
  • majid yazdani 2

1 Department of Architecture, Faculty of Art and Architecture, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Architecture, Khavaran Institute of Higher Education.

چکیده [English]

Under the influence of psychology and learning theories, education and the field of education have experienced significant changes; Thus, paying attention to the internal processes in learning provides a platform for dealing with topics such as "discussion". the present research was conducted with the aim of presenting the components of discussion skills in the form of indicators, goals and dimensions and how to use them in architectural design education; The approach of the current research is of qualitative type and for data analysis, meta-composite and content analysis methods have been used consecutively. The results of data coding in NVIVO software show that the discussion components include 9 indicators, 3 goals and 2 dimensions. The purpose of the discussion has three basic reasons: first, to inform; Second, to convince; Third, solve the problem. The visual sense in architecture is unique, therefore, if the two dimensions of "verbal discussion" and "visual discussion" are used in teaching architectural design at the same time based on the provided educational solutions, it will lead to effective fields of learning development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • discussion
  • architectural education
  • learning process
  • learning environments
  • architectural design