نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 علوم تربیتی دانشگاه پیام نور

3 عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور

10.22047/ijee.2024.424972.2026

چکیده

سرعت رشد و تغییر دانش در رشته های مهندسی، منجر به احساس نیاز به رویکردهای جدید شده‌ است. نظریه ارتباط‌گرایی با قرار دادن یادگیرنده در مرکز یادگیری و ارائه تعریف جدیدی از یادگیری این مشکل را مرتفع کرده است. موک‌ها، براساس این نظریه، تجربه موفقی بوده‌اند. اخیراً پژوهشگران، هیبریدموک‌ها را با ترکیب خاصیت توزیع پذیری ایکسموک‌ها و خاصیت شبکه‌ای سیموک‌ها، برای کسب مهارت‌های آزاد معرفی و نتایج مثبتی را ارائه داده‌اند. برای دستیابی به هدف پژوهش که شناسایی مؤلفه‌های محیط یادگیری شخصی شده در آموزش مهندسی با فناوری هیبرید موک می‌باشد، با روش تحلیل محتوای کیفی، مؤلفه‌ها در سیموک‌ها و ایکسموک‌ها، بررسی گردید. بدین منظور از جامعه آماری پژوهش‌های الکترونیکی مرتبط، 41 پژوهش داخلی و خارجی به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شد. سپس داده‌ها، با مصاحبه با 7 نفر از صاحبنظران این حوزه، به اشباع نظری رسید. پس از آن داده‌ها تحلیل کیفی و مضامین مرتبط کدبندی و مقوله‌های خودآموزی، خودانگیزشی، خودراهبری، شخصی‌سازی، ارزش‌سنجی ارتباط، ایجاد تقویت و حذف ارتباط و بسترشبکه اجتماعی در دو گروه استقلال فردی و شبکه سازی بدست آمدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identify the components of personalized learning in engineering education with hybrid MOOC technology

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Sharzehee 1
  • Nazila Khatib Zanjani 2
  • Marjan Masoomifard 1
  • Nasibe Pour Asghar 1
  • Mohammad Reza Sarmadi 3

1 Payame Noor University

2 Payameh Noor University

3 Payame Noor University

چکیده [English]

The speed of growth and change of knowledge in engineering fields, has led to the need for new approaches. Connectivism theory has solved this problem by placing the learner at the center of learning and providing a new definition of learning. MOOCs have been a successful experience based on this theory. Recently, researchers have introduced hybrid MOOCs by combining the distributive property of xMOOCs and the network property of cMOOCs to earn diverse skills and presented positive results. In order to achieve the goal of the research, which is to identify the components of the personalized learning environment in engineering education with hybridMOOC technology, the components in cMOOCs and xMOOCs were investigated with the method of qualitative content analysis. For this purpose, 41 domestic and foreign researches were selected from the statistical population of related electronic researches by purposeful sampling method. Then, the data reached theoretical saturation by interviewing 7 experts in this field. Then, the data were qualitatively analyzed and the related themes of coding and the categories of self-learning, self-motivation, self-leadership, personalization, evaluation of communication, creation of strengthening and elimination of communication and social network platform were obtained in two groups of individual independence and networking.

کلیدواژه‌ها [English]

  • hybrid MOOC
  • adaptive learning
  • personalized learning
  • connectivism
  • engineering education