نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روش ها و برنامه ریزی درسی و آموزشی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران ، ایران

2 دانشیار دانشکده روان شناسی و علوم‌تربیتی؛ دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیار دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

4 استادیار، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران

10.22047/ijee.2024.442756.2053

چکیده

بازخورد‌ به‌مثابه قلب نظام سنجش آموخته‌ها و کیفیت‌بخشی به شیوه‌های ارائه آن، نقش بی‌بدیلی در روابط استاد و دانشجو دارد. جستجو در پایگاه‌های داده‌ها و بررسی شواهد میدانی، نشان‌می‌دهد گرچه استادان به شیوه‌ای مختص خویش، به ارائه بازخورد می‌پردازند، اما بررسی کیفیت بازخوردهای ارائه‌شده و تدوین نظام‌ نشانگرهای سنجش آن به اندازه‌کافی مورد توجه قرار نگرفته‌است. بدین‌منظور تلاش‌کردیم با استفاده از پدیدارشناسی توصیفی، به این سؤال که برپایه تجربه زیسته دانشجویان دانشکدگان فنی و مهندسی، مؤلفه‌های کیفیت بازخورد استاد به دانشجو چیست، پاسخ دهیم. داده‌ها براساس 18 مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با دانشجویان دانشکدگان فنی دانشگاه تهران گردآوری‌ و با استفاده از راهبرد کُلایزی تحلیل‌گردید. یافته‌ها به شناسایی 100 نشانگر و دسته‌بندی‌ آن در قالب 12 ملاک و 4 عامل عناصر هسته‌ای، عوامل حرفه‌ای‌ساز، فنون ارائه و بررسی اثرگذاری منتج گردید. یافته‌ها نشان‌داد؛ ماهیت و کیفیت بازخورد مورد انتظار دانشجویان در دانشکدگان فنی، چندسطحی، چندوجهی، انعطاف‌طلب و دارای فرایندی دوطرفه است. اما در عمل شواهد متقنی برای بررسی و دفاع از کیفیت بازخوردهایی که در حال ارائه‌ در این دانشکدگان است؛ بدست‌نیامد. نتایج این مطالعه می‌تواند نظام نشانگرهای سنجش کیفیت بازخورد را برای، محققان، استادان و دانشجویان فراهم‌کند. انتهای پژوهش، راهکارهایی برای ارتقاء وضع‌موجود و پیشنهادهایی برای مطالعات بعدی ارائه شده‌است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Quality components of professors' feedback to students of technical and engineering schools: a phenomenological study

نویسندگان [English]

  • sepide khalili 1
  • Keyvan Salehi 2
  • Ebrahim Khodaie 3
  • balal izanloo 4
  • Marzieh Dehghani 3

1 Department of Curriculum Development & Instruction Methods . Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Associate professor, Faculty of Psychology and Education, University of Tehran, Tehran, Iran

3 Associate Professor, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.

4 Assistant Professor, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Kharazmi University, Tehran

چکیده [English]

Feedback, as the heart of the learning assessment system and the quality of its presentation methods, plays an irreplaceable role in the relationship between professor and student. Searching in databases and field evidence shows professors give feedback, but their feedback is not of sufficient quality. For this purpose, we tried to use descriptive phenomenology to answer the question based on the lived experience of students of technical and engineering schools, what are the components of the quality of professors' feedback to students. We conducted 18 semi-structured interviews with students of technical schools of Tehran University, which were analyzed using the Colaizzi strategy. The findings identified 100 indicators that were classified into 12 criteria and 4 factors core elements, professional factors, presentation techniques, and effectiveness evaluation. The findings showed that the nature and quality of feedback expected by students in technical schools is multi-level, multi-faceted, flexible, and has a two-way process. Still, in practice, no valid evidence was obtained to examine and defend the quality of the provided feedback. Evaluators, researchers, professors, and students can use the results of this study. At the end of the research, we have presented solutions to improve the current situation and suggestions for further studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality of feedback
  • quality of classroom feedback
  • verbal feedback
  • professor-to-student feedback
  • feedback in engineering schools