نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه تکنولوژی آموزشی ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

2 دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه اراک، اراک، ایران . رئیس دانشگاه اراک

3 مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس مرکز توسعه فناوری های راهبردی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تهران، ایران

4 کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اراک، اراک، ایران

10.22047/ijee.2024.434861.2049

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر تلفیق راهبرد تدریس مبتنی بر واقعیت (برگرفته از طرح آموزش برای آینده) و راهبرد یادگیری مبتنی بر عمل بر یادگیری خود راهبر و اشتیاق تحصیلی دانشجویان رشته مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اراک بود. روش‌ پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش-آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان رشته مهندسی مکانیک دانشگاه اراک در سال تحصیلی 402-1401 بود. تعداد 28 نفر از دانشجویانی که درس مخازن تحت فشار را در نیمسال دوم سال تحصیلی اخذ کرده بودند، به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و سپس نمونه منتخب به صورت تصادفی در قالب گروه‌های آزمایش (14 نفر) و گواه قرار (14 نفر) قرار گرفتند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌ یادگیری خود راهبر فیشر و همکاران (2013) و پرسشنامه اشتیاق تحصیلی گونیوس و کوزو (2015) استفاده شد. گروه آزمایش طی 26 جلسه با استفاده از راهبرد تدریس مبتنی بر واقعیت درس مخازن تحت فشار را با تلفیق راهبرد تدریس مبتنی بر واقعیت و راهبرد یادگیری مبتنی بر عمل آموزش دیدند و گروه کنترل به شیوه معمول و حضور در کلاس‌های حضوری دانشگاه، آموزش دیدند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش تحلیل کواریانس چندمتغیری استفاده شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of the Combination of Reality-Based Teaching Strategy and Action-Based Learning on Self-Directed Learning and Students' Academic Enthusiasm (Case study: Persher Wessel course in Arak University's Mechanical Engineering Department)

نویسندگان [English]

  • Rahim Moradi 1
  • Mojtaba Zolfaghari 2
  • Esmaeil Ghaderifar 3
  • Naser Meighani 4

1 Associate Professor, Department of Mechanical Engineering, Technical and Engineering Faculty, Arak University, Arak, Iran

2 Associate Professor, Department of Mechanical Engineering, Arak University, Arak, Iran

3 Advisor to the President's Science and Technology Vice President

4 Master of Mechanical Engineering, Arak University of Technology, Arak, Iran

چکیده [English]

The purpose of this research was to investigate the effect of reality-based teaching strategy on self-directed learning and academic by method of action learning, enthusiasm of mechanical engineering students of Arak University. The research method was a semi-experimental pre-test-post-test type with a control group. The statistical population of the research included all mechanical engineering students of Arak University in the academic year of 2022-23. The number of 24 students who had taken the Persher Wessel course in the second half of the academic year were selected by available sampling method, and then the selected sample was randomly selected in the form of experimental groups (14 people) and control groups (14 people). To collect data, self-directed learning questionnaire was used by Fisher et al. (2013) and Gonius and Kozo's academic enthusiasm questionnaire (2015). The experimental group was trained during eight sessions using a reality-based teaching strategy, and the control group was trained in the usual and traditional way. Multivariate covariance analysis was used to analyze the data. The findings showed that after adjusting the pre-test scores, there is a significant difference between the experimental and control groups in the variables of self-directed learning and academic enthusiasm;

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reality-Based Teaching
  • Action Learning
  • Self-Directed Learning
  • Academic Enthusiasm
  • Mechanical Engineering