نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

امروزه کشورهایی که می توانند به نیروهای کار کیفی خود مباهات و افتخار کنند، معمولاً کشورهایی هستند که در زمینه آموزش فنی و حرفه ای سرمایه گذاری کرده اند. برای مثال، جمهوری کره و سنگاپور، پس از سرمایه گذاری در این زمینه به مدت بیست سال، در حال حاضر از نیروهای کارآ با لیاقت و اقتصاد پویا بهره مند شده اند. تجربه فوق نشان می دهد که آموزش هزینه کردن نیست، بلکه یک نوع سرمایه گذاری است. اساس جوامع فردا بر پایه روش و محیطهای فن آوری بنا خواهد شد که در آنها روشهای آموزش، فراگیری و آموزش فنی حرفه ای کاملاً تغییر خواهد کرد. دیدگاههای متفاوتی در خصوص پیش بینی تأثیر فن آوری نوین در آموزش فنی و حرفه ای قرن بیست و یکم وجود دارد. اغلب این دیدگاهها بر اساس پیشرفتهای به دست آمده در سالهای اخیر، در زمینه فنی و جامعه شناسی بنا شده است. یک جامعه به نوع جدید فن آوری نیاز دارد. نظر به اینکه توسعه فن آوری با سرعتی بی سابقه به پیش می رود، درک تغییرات برای مردم مشکل خواهد بود. به دلیل اینکه جامعه ما از نظر فن آوری  تا اندازه ای پیچیده شده است، نیاز برای مطلع کردن مردم از نظر فن آوری بسیار مهمه می نماید. تغییر در جمعیت، پیشرفتهای جدید در زمینه فن آوری، یک محیط و جامعه جهانی پیچیده و تقاضاهای جدید برای کارگران، تغییرات اساسی را در محل کار در زمینه فن آوری به وجود می آورد. جهت درک این چالشها و فرصتها به آموزش قوی فنی و حرفه ای علمی و دانش عمیق فنی و حرفه ای و تخصص نیاز است. از میان تمام بخشهای فن آوری برای بهبود آموزش فنی و حرفه ای، موضوعات زیر انتخاب شده است که در این مقاله بحث می شود. - اولویتهای انتخاب فن آوریهای نوین در آموزش فنی و حرفه ای که باید به دقت مورد توجه قرار گیرد؛ - اتخاذ تصمیمهای معقول در خصوص فن آوریهای نوین - تلاش در جهت متحد ساختن کشورهای در حال توسعه در جامعه اطلاعاتی؛ 

عنوان مقاله [English]

New technology in vocational education

نویسنده [English]

  • A.A. Jalali

چکیده [English]

Not available