نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

گروه مهندسی شیمی ، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان

چکیده

در این مقاله نخست مراحل شکل گیری و پیشرفت حرفه مهندسی شیمی در دویست سال گذشته ( 1960 ـ 1760 م) مرور می شود، درباره آموزش و کاربردهای  شیمی و شیمی صنعتی در اروپا به ویژه آلمان توضیح داده می شود، تأسیس دانشگاههای مهم در اروپا و آمریکا و روند پیشرفت آموزش و پژوهش در امر مهندسی شیمی در قرن بیستم به صورت تقویم نگاری ارائه و پیامدهای دو جنگ جهانی در جهت گیری مهندسی شیمی، محتوای آموزشی و کاربردهای گوناگون آن بررسی می شود، وضعیت شیمی، مهندسی شیمی و صنایع شیمیایی در ایران در قرن حاضر نیز بررسی م گردد و سپس شاخه های مختلف مهندسی شیمی و پیشرفتهای هریک و آثار آن بر تمدن معاصر (2000 ـ 1960) مورد بررسی قرار می گیرد و مهم ترین نقاط عطف در مسیر تحول و سمت گیری مهندسی شیمی در هر دهه معرفی می شود. آمار دانش آموختگان مهندسی شیمی در سالهای اخیر در جهان و در ایران و نیز مهم ترین چالشهای این حرفه در آستانه قرن بیست و یکم بررسی می شود. در بخش سوم، چشم انداز مهندسی شیمی در آینده (2020 ـ 2000) بررسی می شود. پیشرفتهای نرم افزاری و شبکه های کامپیوتری، کاربردهای هوش مصنوعی، فناوری ها و ابزار نوین، آموزش مهندسی شیمی در آینده، فرصتها، بازارها و محرکهای نو معرفی و در پایان به مسئله توسعه پایدار و نقش مهندسی شیمی با تأکید بر مسائل ایران پرداخته می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Chemical Engineering; Past, Present and Future

نویسنده [English]

  • M. Khoshnoodi

چکیده [English]

Not available