نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشکده مهندسی مکانیک علم و صنعت

چکیده

از آنجا که برنامه و نظام آموزشی مهندسی فعلی در ایران برگرفته از یک نظام آموزشی معتبر در دنیای غرب بوده است، به نظر می رسد که ارزیابی ریشه ای از تطابق آن با نیازهای داخلی ضروری باشد. ارزیابی وضعیت فعلی آموزش مهندسی مکانیک هدف تحقیق حاضر است. از طرفی، با توجه به تفویض اختیارات برنامه ریزی آموزش از طربف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دانشگاه ها، جنب و جوش جدی در دانشگاه ها برای ایجاد تغییرات در حال شکل گیری است. این ارزیابی به عنوان گام اول بازنگری در سیستم فعلی آموزش مهندسی مکانیک است و به بازنگری ریشه ای معتقد می باشد. پرسشنامه هایی بر اساس نظرهای کارشناسان، واقعیات موجود آموزش و واقعیات صنایع قطعه سار داخلی تهیه شد. تعداد 4000 پرسشنامه برای مراکز مخلتف صنعتی منجمله صنایع خودروساز، صنایع نیروگاهی و صنایع پتروشیمی ارسال شد. حدود 5/12% پرسشنامه ارسال پاسخ نامها دریافت گردید. بر مبنای بیش از 450 پاسخ دریافتی و مطالعات آماری به منظور تفسیر و یافتن شاخص های پاسخ صورت پذیرفت. بر اسا تحلیل نتایج به دست آمده نتیجه گیری های مشخصی در ارتباط با وضعیت فعلی آموزش مهندسی مکانیک، نیازمندی های صنایع داخلی در ارتباط با مهندسی مکانیک و نحوه برآوردن این نیازمندی ها صورت پذیرفته است. در انتها راهکارهایی عملی در شکلی کلی توصیه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evalution of Present Situation of Mechanical Engineering Education

نویسنده [English]

  • H. Jahed

چکیده [English]

Not available