نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

یکی از راههای گسترش امر آموزش با استفاده از امکانات وسیع ارتباطی از طریق آموزش از راه دور است. در این مقاله ضمن بیان اهداف و توضیح درباره اهمیت آموزش از راه دور سعی شده است با توجه به نقش این نوع آموزش و بررسی امکانات و شرایط لازم در کشور ابعاد مختلف موضوع روشن شود. همچنین شیوه های مناسب اجرایی آموزش از راه دور و اهمیت کاربرد آن در کشور و نیز مکانیزمهای لازم برای ارتقاء کیفیت آموزش از راه دور تشریح شده است. در کشور ما به علت شرایط متفاوت جغرافیایی و منطقه ای که موجب محدودیت گسترش تعلیم و تربیت به ویژه آموزش عالی می شود با استفاده از آموزش از راه دور می توان تا حد زیای این مشکل را برطرف ساخت.

عنوان مقاله [English]

Necessary Mechanisms for Enhancing the Quality of Distance Education in Developing Societies

نویسنده [English]

  • M. Sarmadi

چکیده [English]

Not available