نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

گروه آموزشی مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه الزهراء

چکیده

از ابعاد توسعه که نظر ملتها را به خود جلب کرده است، توسعه اقتصادی است. تجارب ممالک دنیا بیانگر آن است که توسعه اقتصادی در صورتی تحقق می یابد که علاوه بر وجود تناسب در ساختارها و تعامل در بخش های مختلف جامعه، توسعه صنعتی نیز محقق شود. با توسعه سریع علوم و فناوری سرعت صنعتی شدن نیز چه در سطح داخلی کشورها و چه در سطح جهانی به طرز چشمگیری افزایش می یابد. از طرفی، ارتباط علم و فناوری و به واقع کنش متقابل و پیوند دانشگاه و صنعت، توسعه علم و فناوری را شتاب می بخشد و شتاب آنها موجب تسریع در رشد و توسعه اقتصادی و صنعتی می شود و توسعه صنعتی نیز مستلزم پیشرفت و توسعه فناوری است. بر اساس تحقیقات انجام شده، پیشرفت فناوری صرفا به عملکرد داخلی بنگاه ها(صنایع) وابسته نیست و شدیداً متأثر از کنش متقابل و روابط متعامل آنها با دانشگاه ها و سایر سازمان های مرتبط است. بنگاه ها به منظور توسعه فعالیت های نوآوری تکنولوژی با دیگر سازمان های تولید کننده دانش مانند دانشگاه ها، مراکز تحقیقات و توسعه و سایر بنگاه ها رابطه برقرار می کنند. اگر این رابطه به طور ضعیف برقرار شود، توسعه و پیشرفت فناوری نیز به آهستگی میسر می شود. در این مقاله ضمن اشاره به سیستم های توسعه فناوری و الگوهای نوآوری، شاخص های سیستم ملی نوآوری و روند تحولات در آموزش مهندسی که بستر مناسب توسعه فناوری و صنعتی است نیز بیان می شود. در ادامه، با رجوع به نتایج یک مطالعه میدانی در بخش های علمی و صنعتی کشور ما به بیان ویژگی های سیستم مذکور می پردارد و در نهایت، راهکارهایی را برای بهبود تعامل حوزه های علمی و صنعتی و آموزش مهندسی به عنوان زمینه ساز توسعه فناوری ارائه می کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Interaction of Scientific and Industrial Sectors as a Platform for Technology Development

نویسنده [English]

  • J. Bagheri nejad

چکیده [English]

From different aspects of development process, which attracted the attention of nations, is economic development. Experiences of nations show that, in addition to existence of consistency in the societys structures and interactions among different sectors economic development is dependent on industrial development. With rapid development in science and technology, the rate of industrialization increases dramatically, in the national and international levels. On the other hand, interaction of university and industry expedite science and technology development and their expedition, speed up economic and industrial growth. But industrial development is an issue, which depends on technology advancement. Based on Literature, technology advancement is not dependent just on-firm performance.It is affected by firms mutual relationship with universities and research centers. Firms, in order to be innovative, make ties with production ofknowledge side. If this kind of relationship is weak, technology advancement will occur very slowy.
In this paper, by ment systems and innovation models, indicators of natinal innovation system and developments in engineering education as an appropriate ground of technology an industrial development are mentioned. With reflecting the brief results of a field research in scientific and industrial sectors, the characteristics of such a systeme is show. Lastly, mechanisms for improvement of interactin between academic and industrial sectors and engineering education as a basis for technology development are offered

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology Development System
  • Triple Helix Co-operation
  • National Innovation System
  • Interface Structures