نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشکده هنر و معماری، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

اگرچه موضوع  "محیط زیست" مشتمل بر رشته های آموزشی متعددی است که بسیاری از آنها با عنوان رشته های " مهندسی" قابل طقه بندی هستند، اما هم به سبب اهمیت موضوع، هم به دلیل ارتباط مباحث زیست محیطی با همه رشته های مهندسی و هم از نظر وحدتی که بر موضوعات و مفاهیم و پدیده ها حاکم است و طی سالیان اخیر [ با توجه به اشکلات تفکر جزء گرایانه] مورد توجه محافل علمی قرار گرفته و به عنوان تفکر "کل گرایی" مطرح شده است، نوشتار حاضر سعی بر آن خواهد داشت تا ضمن بیان اهمیت و آموزش زیست محیطی و ارتباط آن با سایر رشته های مهندسی، روند عمومی آموزش مباحث مربوط را پیشنهاد کند. برای حصول به سظحی قابل قبول از توسعه پایدار توجه به یک سری عوامل ضروری است که یکی از اصلی ترین آنها توجه به برنامه های آموزشی، به خصوص برای رشته های دانشگاهی است. به این ترتیب، برنامه ریزی برای ارتباط آگاهی ها در سطوح مختلف مدیران و متخصصان و عامه شهروندان برای وصول به توسعه پایدار ضروری است. به منظور ارائه طریقی برای رفع مشکلات موجود در شیوه آموزش محیط زیست، این نوشتار سعی بر ان خواهد داشت تا مباحث مرتبط و مورد نظر را با این عناوین مورد توجه قرار دهد: مقدمه، فرهنگ بومی و تعریف برخی تعابیر، آموزش گروه های مختلف، شیوه و عناوین آموزش، سامانه های آموزشی و نتیجه گیری.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Significance of Environmental Studies in Engineering Fields

نویسنده [English]

  • M. Naghizadeh