نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه آزاد واحد رشت

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

چکیده

شاید برای یک دانشجوی مهندسی که با محیط‌های کاری سر و کار و با کسب وکارهای امروزی آشنایی ندارد، اهمیت داشتن حداقل آگاهی درباره دانش مدیریت و مهارتهای گوناگون آن روشن نباشد، اما برای مهندسی که درگیر کار در سازمانهای امروزی است، اهمیت و لزوم چنین دانشی آشکار است. در پستهای بالاتر؛ یعنی زمانی که یک مهندس با تجربه به پستهای نظارتی یا مدیریتی ارتقا پیدا می‌کند و بر کار مهندسان دیگر یا مجموعه بزرگ‌تر از سایر کارکنان سازمان نظارت یا مدیریت می‌کند، لزوم داشتن دانش مدیریت روشن‌تر است. بدون داشتن مهارتهای مدیریتی، مهندسی که فقط آموزش فنی دیده است قادر به اداره‌ی موفقیت آمیز چنین وظایفی نخواهد بود. با توجه به این مطلب و ضرورت برگزاری دوره‌های اثربخش برای مدیران ارشد، در این مقاله بین نیازهای آموزشی مدیران ارشد با توجه به مهارتهای سه‌گانه مدیران از دید آقای کتز (مهارت فنی، انسانی، ادراکی) و تعریف مدیریت (نیل به اهداف و رسالتهای سازمانی به‌صورت کارا و اثربخش) ارتباط برقرار و به موضوع لزوم آموزش مهارتهای مدیریتی به مهندسان با هدف پرورش مدیران بر مبنای مدل شایستگی پرداخته ‌شده است. تحقیق حاضر از نظر هدف در زمره تحقیقات کاربردی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Studies on the importance of management training in engineering for training managers on the basis of merit

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Goudarzvandchegini 1
  • Elahe Tahery 2

1 Associate Professor Islamic Azad University

2 MBA Student University of Guilan Science and Research

چکیده [English]

An engineering student who has not been in working environments and is not familiar with modern businesses may not know the significance of having an awareness of management knowledge and its various skills. An engineer who is involved in modern organizations, however, is fully aware of the importance and necessity of this knowledge. When an engineer is promoted to managing or supervisory positions and manages or supervises the other engineers of an organization, the necessity of having the knowledge of management becomes more obvious. Without having managing skills, an engineer who has just been trained technically will not be able to perform such tasks successfully. Concerning this point and the necessity of holding effective courses for senior managers, in this study, the training needs of senior managers with regard  to triple skills of managers from Dr Ketzُs point of view (technical, human, and perceptive skills) has been related to a definition of management (reaching the goals and missions of the organization efficiently and effectively). This study also deals with the need for training managing skills to engineers with the goal of nurturing managers on the basis of Merit Model. Concerning the goal, the present study is considered as an applied research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Training
  • Training Needs
  • managing skills
  • merit