نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه خوارزمی

2 استاد یار دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد واحد بروجرد

3 دانشجوی دکتری ترویج کشاورزی دانشگاه شیراز

4 دانش آموخته دکتری آموزش کشاورزی و کار آفرینی دانشگاه تهران

چکیده

امروزه، بیکاری بعنوان یک معضل اساسی در جامعه، به ‌ویژه در میان دانش‌آموختگان نظام آموزش عالی کشور، شناخته شده است. این مشکل در بین دانش آموختگان دانشکده‌های کشاورزی بیشتر از سایر رشته‌ها به چشم می‌خورد. به همین دلیل، توسعه توانایی‌ و قابلیتهای کارآفرینی مهندسان کشاورزی، یک عامل مهم برای ساماندهی اشتغال آنان در آینده خواهد بود. هدف کلی این پژوهش ارزیابی مقایسه‌ای ویژگیهای روانشناختی مؤثر بر نگرشهای کارآفرینانه در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین بود. روش پژوهش توصیفی ـ پیمایشی بود. جامعه آماری شامل 190 نفر از دانشجویان کارشناسی‌ارشد دانشگاه کشاورزی و منابع‌طبیعی رامین خوزستان بودند که 127 نفر از آنان با استفاده جدول تاکمن به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی با انتساب متناسب از دانشجویان رشته‌های مختلف بود. ابزار پژوهش پرسشنامه‌ای بود که روایی آن بر اساس نظر جمعی از استادان با تخصصهای مرتبط مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که در حد قابل قبولی بود. براساس نتایج پژوهش، در میان ویژگیهای روانشناختی کارآفرینی، دو خصوصیت ریسک‌پذیری و خلاقیت دانشجویان زن، در مقایسه با دانشجویان مرد، بالاتر بود. همچنین، تفاوت معنی‌داری میان دانشجویان مهندسی کشاورزی بر اساس رشته‌های مختلف تحصیلی در ویژگیهای روانشناختی کارآفرینی به جز قابلیت کنترل درونی وجود نداشت. در نهایت توسعه مهارتهای کسب و کار و ارائه دوره‌‌های آموزش کارآفرینی به‌منظور تقویت قابلیتهای کارآفرینی در دانشجویان و غنی‌سازی محتوای این دوره‌ها مرتبط با رشته‌های مختلف کشاورزی و نیازهای بازار، از طریق تأسیس مراکز کارآفرینی، مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری از پیشنهادهای این پژوهش است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative assessment of affecting psychological traits on agricultural engineering students' entrepreneurship attitudes

نویسندگان [English]

  • Horieh Moradi 1
  • Masoud Bijani 2
  • Gholam Karami 3
  • Negin Fallah 4

1 PhD. Student of Geography and Rural Planning Tehran Kharazmi University

2 Assistant Professor Agricultural Extension and Young Research Club, Islamic Azad University, Borujerd, Iran.

3 Ph.D. Student of Agricultural Extension Shiraz University

4 Ph.D. Agricultural Education and Entrepreneurship and Young Research Club

چکیده [English]

Nowadays, unemployment has known as a critical problem in various societies, especially among graduates of higher education system. This problem has been seen among agricultural graduates more that other disciplines. So, developing entrepreneurial abilities and competencies of agricultural engineers will be an important factor in their employment in future. The main purpose of this research is comparative assessment of affecting psychological traits on post graduate students of Ramin Agricultural and Natural Resources University (RANRU). The methodological approach was descriptive-survey. The statistical population consisted of 190 individuals of MSc students of (RANRU) of Khuzestan that 127 individuals of them using Takman table were selected as sample. Sampling method was proportional stratified random sampling technique from students of different disciplines. Research instrument was a questionnaire that its validity was proved on the basis of some faculty members' viewpoints with relevant specialties and its reliability was calculated using Cronbach's alpha coefficient that was in acceptable range. On the basis of research findings, among entrepreneurial psychological traits, two characteristics of risk taking and creativity were higher in female students in compare with male students. Also, there were no significant differences among agricultural engineering students on the basis of different disciplines, in all entrepreneurial psychological traits exception of internal locus. Finally, developing business skills and delivering entrepreneurship education courses to enhance students' entrepreneurial competencies and enriching the contents of these courses relating to different agricultural disciplines and the needs of market place through establishing entrepreneurship centers, incubators and science and technology parks are the suggestions of this research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • psychological traits
  • Post Graduate Students
  • ramin agricultural and natural resources university