نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف این مطالعه ارزیابی درونی گروه مهندسی الکترونیک دانشگاه شهید بهشتی بود و کوشش شد تا با رویکردی سیستمی وضعیت مؤلفه‌های عمده و اصلی دروندادی، فرایندی و بروندادی گروه مشخص، نکات قوت و ضعف گروه شناسایی و در نهایت، پیشنهادهایی برای بهبود و ارتقای کیفیت گروه ارائه شود. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی و هدف آن در زمره تحقیقات کاربردی است؛ جامعه آماری مورد مطالعه مدیرگروه، اعضای هیئت علمی، دانشجویان (کارشناسی و تحصیلات تکمیلی)، دانش‌آموختگان، مسئولان کتابخانه، رئیس دانشکده و معاونان آموزشی و پژوهشی دانشکده برق و کامپیوتر بوده‌اند که از این میان، مدیر گروه، اعضای هیئت علمی، مسئولان کتابخانه، رئیس دانشکده، معاونان آموزشی و پژوهشی به‌طور کامل و از بین دانشجویان کارشناسی 103 نفر، دانشجویان تحصیلات تکمیلی 38 نفر و دانش‌آموختگان 112 نفر با استفاده از جدول مورگان و به روش تصادفی نسبی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات و داده‌های لازم از پرسشنامه محقق ساخته و مصاحبه سازمان یافته و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روشهای آمار توصیفی و آمار استنباطی (تحلیل واریانس یکراهه و آزمون شفه) استفاده شد. با توجه به نتایج ارزیابی امتیاز نشانگرهای دروندادی گروه مهندسی الکترونیک 92/1، نشانگرهای فرایندی گروه مهندسی الکترونیک 16/2 و نشانگرهای بروندادی گروه مهندسی الکترونیک 86/1 بوده است. به‌طور‌کلی، در جمع بندی وضعیت گروه در تمام عوامل مورد بررسی در سطح نسبتاً مطلوب و مشابهی قرار گرفت که حکایت از ضرورت تلاش و فعالیت بیشتر اعضای گروه و مسئولان ذی‌ربط در تمام عوامل مورد بررسی دارد که از آن جمله می توان به جذب اعضای هیئت علمی با تجربه، به‌کارگیری روشهای تدریس متنوع و متناسب با برنامه‌های درسی در فرایند یادهی و یادگیری، هماهنگ کردن موضوعات درسی با نیازهای فرد و جامعه، ایجاد انجمن دانش آموختگان و افزایش کمّی و کیفی امکانات آموزشی و پژوهشی  اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Internal evaluation, the necessity for accountability (case study: department of engineering, Shahid Beheshti University)

نویسندگان [English]

  • Mahbobe Arefi 1
  • Akbar Khorsandi Yamchi 2

1 Faculty Member of Shahid Beheshti University

2 MA. Educational Administration in International Branch of Shahid Beheshti University

چکیده [English]

The purpose of this research is the internal evaluation of Department of Electrical Engineering of Shahid Beheshti University by using a systemic approach to recognize its strengths, weaknesses and consequently to offer some suggestions for its quality improvement. The research methodology was descriptive survey. Statistical population were 8 subgroups including: Head of the department (the former and present), faculty members, the librarians and associate deans of education & research that were fully surveyed. Also the graduates (112), undergraduates (103) and post-graduate (38) students were selected randomly. In This study questionnaires and organized interviews were used. To analyze the data, descriptive statistics, one-way analysis of variance, and Scheffe testing were used. The results have shown that scores of input, process and outputs indicators of Electronic Engineering Department were:1/92,  2/16  and 1/86. Generally, the department status for all the factors were at relatively acceptable level, but requires further struggle and activities of deans and faculty members and officials for quality improvement of the department. For example attraction of faculty members with high experience, using various teaching methods, adjusting subjects with individual and community needs and creation of the Alumni Association.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Higher education
  • Quality
  • Quality Assurance
  • accreditation
  • Internal evaluation
  • Accountability