نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

10.22047/ijee.2000.2364

چکیده

این مقاله، پس از نگاهی به ضرورت حفظ فرهنگ و زبان فارسی، به تاریخچه فرهنگستان ایران پرداخته و به سیر تاریخی تکوین مؤسسات و سازمانهایی که در جهت هماهنگ سازی و پیرایش زبان فارسی و پیشگیری از کاربرد واژه های بیگانه که منجر به تأسیس فرهنگستان ایران(1314)، گردیده و سپس به گشایش فرهنگستان زبان ایران(1349) و فرهنگستان علوم (1370) گردید مور بررسی قرار می دهد. پس از ذکر اهداف شورای هماهنگی فرهنگ واژه های مهندسی به ارایه معادلهای فارسی چند واژه مهندسی پرداخته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Engineering Nomenclatature Committee

چکیده [English]

Not available