نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

گروه علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

انسان این روزگار و دولت های بهبود بخش ناظر بر رفاه همگان، دیگر تاب تحمل نابرابری های سرسام آور و تباه کننده و تنگناهای تحمیلی و محرومیت آفرین زاده بی خبری و نادانی ملت ها را ندارد و به آسانی به این گونه بی عدالتی ها تن در نمی دهد. اینک دیگر کشورهای به اصطلاح پیشرفته و رو به رشد به این تنیجه رسیده اند که در عصر دانش و اطلاعات، پیشرفت علمی و فنی بدون اطلاعات میسر نمی شود و ظرفیت توانایی بشر در امر به کارگرفتن علوم و فناوری و اطلاعات، منبع قدرت و عاملی مؤثر در راه رسیدن به ثروت های مادی و رفاه اجتماعی است. بی تردید، زندگی در عصر فناوری بدون برخورداری از اندک اطلاعی درباره فناوری های فراگرد ما مخاطره آمیز است و از این نظر اطلاعات برای آگاهی و هشیاری ما الزامی است. این سخن بدان معنی است که دولت ها باید به مهیا ساختن زمینه پژوهش های علمی و فنی و مهار کردن و هدایت آنها همت گمارند، چه بی گمان بدون ارتباط و اطلاع، تحقیق و توسعه تصور ناشدنی است و آرمان توسعه رویاها بیش نخواهد بود. اطلاعات پدیده ای هفت توی و پیچیده است که تا کنون تعریفی جامع و مانع از آن به دست نداده و به مفهومی عام، آن را دریافت و تعبیر هر پیامی اصطلاح کرده اند. در این مقاله وجه اشتراکی از اطلاعات به معنی ارتباط، توزیع، دستیابی و بهره برداری از کمک به رشد دانش و خرد، تصمیم گیری و مدیریت، تحقیق و توسعه، تولید و صنعت، آموزش و پرورش و تألیف و نگارش به اختصار بیان شده است. کشف نظریه ها، تبیین، تشریع و پیش بینی پدیده ها، مبادله و انتقال اندیشه های موجود برای توسعه، تعبیرپدیده ها و حصول خرسندی خاطر، اطلاعات است و استفاده کنندگان در زمینه های گوناگون از این پدیده برخوردار می شوند. این استفاده کنندگان بر این باورند که مدیریت مترادف تصمیم گیری است و تصمیم گیری درست و بجا منوط به فراهم بودن اطلاعات صحیح و روزآمد است. اطلاعات تخصصی یا موضوعی بنا به ضرورت از منابع حافظه اجتماعی به دست می آید و از این رو در این مقاله مجراهای کسب این گونه اطلاعات ذکر می شود. فناوی از بطن حرفه، که مقدم بر علم است، زاده شد و به جستجوی روش های متنوع تر و رویه های بهتر تولید همت گماشت. در تعریف آمده است که فناوری عبارت است از: نظامی منسجم از اطلاعات و ابزار مورد احتیاج تولید یک فرآورده. نگارنده ویژگی های فناوری را به طور خلاصه بر می شمرد و عوامل دخیل در فناوری را سه عامل اصلی می داند. در پایان، نگارنده شیوه های انتقال فناوری از کشورهای پیشرفته به کشورهای در حال توسعه را بیان می دارد و شرایط موفقیت آمیز انتقال فناوری را ذکر می کند و به گزینش و اولویت های آن به روشنی می پردازد و اصول انتقال فناوری را در سه جزء بیان می کند و سرانجام مهم ترین گام در قراداد های انتقال فناوری را همراه کمک های فنی، شامل خدمات آن بر می شمارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Information in Technology Transfer

نویسنده [English]

  • A. Azad

چکیده [English]

The human being of this time and the walfare states which monitor the general well-being will not bear the delirious unequality and destroyed and gloomy deprivation of ignorant and unaware of nations, and will not easily approve these unequalities. New the developed countries and developing ones have reached to this result that in knowledge and information age, scientific and technical progress will not accomplish without information, the man power capacity in using sciences. Technology, and information is an effective factor in gaining the material wealth and social walfare.
Undoubtably, the life in Technological age is dangerous; without a little bit enjoyment of Technological around us and information is necessary for cautiousness, awareness and consciousness. This remark means that the states hould prepare the background of scientific and technical researches, control and direct their ways. Ndoubtably, without communication and information, research and development are unconceivable and their developed dreams will not reach fulfillment.
Information is a sevenfold complex phenomon which its comprehensive and impediment definition is not given.
In this discourse the common mode of information is summarized by means of communication, distribution, accessibility and using from knowledge, wisdom, decision, management or research and development, production, industry, education, authorship and writing.
It enemorates theories discovery, explanation and defining of prediction of phenomena, idea of the transition of the existing for development; phenomena interpretation or transformation of materials in to other materials and user use. Users belive that management is synonymous with decision and a precise decision dependsupon true and up to date information.
Technology comes from the interior of profession which is prior to science and seeks various methods for better production.
By definition, Technology is a firm system of information and its needs for a production.
The writer enumerates the technological characteristics by summary and shows three interfering factors. Finally, it is explained the transitional methods of developed countries and their success in transition and show vividly their priorities and their three parts of technological transition.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Role
  • Technological Transition