نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده

ددر این نوشته، پس از مقدهمه ای درباره آموزش فنی و مهندسی، ابتدا وضع موجود آموزش فنی و مهندسی کشور و نارساییهای آن بررسی شده، نیازهای حال و آینده مورد بحث قرار گرفته و دلایل توجیهی آنها تشریح گردیده اند. سپس با جمعبندی نیازها و استنتاج از دلایل توجیهی، سیستمی فراگیر برای سازمان دادن آموزش از خانه تا دانشگاه و پژوهشکده ارائه شده است.

عنوان مقاله [English]

An Overview of the Educational Programs of Engineering Schools, Present and Future Reqirements

نویسنده [English]

  • M. Galibafian

چکیده [English]

Not available