نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد شاخه مهندسی مواد و معدن گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم

2 استاد شاخه مهندسی مواد ومعدن گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم

چکیده

با تکیه بر اهداف و فلسفه آموزش مهنسی موا [ 1،2] در این مقاله، تدوین و تألیف نظامهای آموزشی بر اساس مراتب و درجه های تحصیلی و شغلی و همچنین رشته های متفاوت تحصیلی به عنوان مقدمه ای بر نظام آموزشی مهندسی مواد، مورد بررسی قرار گرفته است. دامنه آموزش مهندسی مواد در محورهای متفاوت علم و مهندسی مواد، شناسایی و با توجه به عوامل مؤثر در نظام آموزشی ( دانشجو، موضوع درس، روش آموزش و ... ) پیشنهادهایی برای تنظیم و تدوین نظام آموزش مهندسی مواد ارائه شده است. در این نظام، شرایط و استعداد دانشجو، نحوه پذیرش موضوعهای درسی و روش آموزش تشریح شده است. در پایان با ترکیب عوامل مژثر، نظام آموزش مهندسی مواد، به عنوان یک مجموعه اختصاصی برای آموزش مهندسی مواد معرفی می شود.

عنوان مقاله [English]

Proposed Educational System for Material Sciece and Engineering

نویسندگان [English]

  • J. Hejazi 1
  • P. Davami 1
  • G. Daneshi 1
  • S. Nategh 1
  • A. Sayyar 1
  • N. Tohidi 1
  • K Janghorban 1
  • P. Farhang 2

چکیده [English]

Not available