نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران و عضو پیوسته گروه مهندسی علوم مهندسی فرهنگستان علوم

چکیده

وسایل رفاهی زندگی انسان بر اساس برنامه های مشخصی تهیه می گردند. برخی از این وسایل با استفاده از منابع طبیعی و با طرح و محاسبه چگونگی دگرگونی آنها فراهم می شود و برخی دیگر، از طریق محاسبه، طراحی و سپس به کارگیری منابع، ساخته می شود. در مراحل مختلف طراحی، تهیه و ساخت ، بهره برداری و بالاخره نگهداری و تعمیر وسایل زندگی، نیروی انسانی کارآمد و ماهر مورد نیاز است. از همین گفتار مختصر، کاملا پیداست که به دلیل اختلاف در ماهیت طراحی، ساخت، مدیریت و برنامه ریزی از یک سو و تعمیر، نگهداری و بهره برداری از وسایل از سوی دیگر، جوامع بشری برای زندگی در جهان امروز، به دو گونه آموزش موازی با یکدیگر نیاز دارند. آموزشهایی شبیه آموزشهای فعلی دانشگاهها و آموزشهای فنی و حرفه ای و ادامه آن (عملی کابردی) . امروز این دو جریان آموزشی در کلیه کشورهای پیشرفته و در حال پیشرفت دایر است و به علت این نیاز، توجه به آموزشهای فنی حرفه ای توسط جوانان پسر و دختر در سظح بین المللی توجه بیشتری شده است.

عنوان مقاله [English]

The importance of Technical and Vocational Education

نویسنده [English]

  • T. Ebtekar

چکیده [English]

Not available