نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران

2 دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی عمران

3 دانشگاه تهران، دانشکده فنی ، گروه مهندسی عمران

چکیده

با توجه به روند به افزایش درصد فارغ التحصیلان زنان دانشگاهی و به کارگیری نیروی بالقوه فعال و اشتغال آنان در حیات اجتماعی، فرهنگی، علمی و اقتصادی جامعه می توان انتظار داشت که در چند سال اینده با افزایش مشارکت شغلی زنان، زمینه های افزایش کارایی علمی و توسعه اقتصادی جامعه بیش از پیش فراهم شود. با توجه به این مسئله، در این مقاله به عملکرد زنان در حوزه علوم مهندسی پرداخته شده است تا ضمن شناسایی منابع موجود در زمینه فعالیت زنان در حوزه علوم مهندسی، عوامل مؤثر در فرایند اشتغال آنان نیز بررسی شود. همچنین، سعی شده است تا از طریق مطالعه میدانی و پرسشنامه های مربوط به دو پرسش اصلی این بررسی؛ یعنی " ارتباط ویژگی های شخصیتی زنان با جایگاه آنان در علوم مهندسی" و " میزان تأثیر گذاری عوامل محیطی در خصوص نقش پذیری شغل زنان "پاسخ داده شود و سپس با مطالعه و بررسی همه جانبه کلیه منابع موجود، جایگاه زنان از نظر درصد فارغ التحصیل و درصد زنان مهندس شاغل در ایران مشخص و به مقایسه تطبیقی آن با چند کشور منتخب از قبیل فرانسه، انگلستان، چین، آمریکا و ... پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Women,s Role in Development of Science and Engineering

نویسندگان [English]

  • A. Vafaei 1
  • Ali Kaveh 2
  • M. Sadegh Azar 3

چکیده [English]

There is a high rate of female graduates from higher learning institutes of the country every year. Deployment of these graduates, knowledge in various fields is a significant contribution to the scientific and economic development of our society.
This paper studies the role of women in different engineering fields. It also identifies the existing resourses for women’s participation in the abovementioned fields and the important parameters in the process of women’s employment.
Different statistical studies were co ducted based on the two hypothesis of this research which are: 1. The relationship between women’s characteristics and their role in engineering fields, 2. The influence of the social parameters on the role of women.
Through the evaluation of the results, the percentage of female graduates and also the percentage of female employees in engineering field’s were calculated. Ultimately, a case study consisting of Iran, France, England, China and also the United States was carried out.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women and Development
  • Women and Science
  • Women and Engineering