نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

2 فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، گروه علوم مهندسی

چکیده

آموزش مهندسی نظیر هر نوع آموزش دیگر و در هر نوع آموزش دیگر و در هر مقطع تحصیلی دارای نظام و ویژگی هایی است که بدون شناخت و تعریف و تدوین آنها بهره وری نظام آموزشی کاهش می یابد و نتیجه مطلوب از آن حاصل نمی شود. در مقاله حاضر که بر گرفته از دو پروژه: 1. تحلیل تاریخی آموزش مهندسی در ایران و جهان(فرهنگستان علوم، 1377) 2. تدوین الگوی نظام آموزشی مهندسی مواد(فرهنگستان علوم، 1383) است، پس از بررسی های مختصری در طبقه بندی های آموزش، عوامل مؤثر و ارکان نظام های آموزشی و نظام آموزش مهندسی شناسایی و تعریف می شود. هرچند این مقاله می تواند در برنامه ریزی های کلیه نظام های آموزشی و تخصص های گوناگون مورد استفاده قرار گیرد، ولی کلیات آن با توجه به تعریف مهندسی و مقاله های آموزش مهندسی به سمت آموزش مهندسی جهت یافته است و در ذکر مثال ها و شواهد نیز عموماً به مهندسی مواد استناد شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Engineering Educational Systems

نویسندگان [English]

  • J. Hejazi 1
  • M. Ghafari 2

چکیده [English]

Engineering education like others has its own discipline, roles and specifications which should be defined and programised to increase its efficiency.
The present paper is a brief selection of two projects:

Historical evaluation of engineering education in Iran and in the world(1999)
Material engineering education, Modeling and disciplines (2004).

The article is dialed with the elements concerned in engineering education. Although the paper may be used in all other fields, but it specially is oriented to engineering education.
The examples in any necessary subject are concerned with materials science and engineering.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Engineering education
  • Goal Students
  • Lecturers
  • Educational Disciplines
  • Subjects