نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استاد یار دانشکده علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی الزامات اساسی تعامل بین دانشگاه ـ صنعت با رویکرد مبتنی بر مدیریت دانش در رشته‌های مهندسی بود. برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش موردی بهره گرفته شد. گردآوری داده‌های مورد نیاز از طریق مصاحبه و پرسشنامه در جامعه آماری مورد مطالعه صورت گرفت. نظر به نتایج به‌دست آمده از تحلیل داده‌های به دست آمده، الزامات اساسی تعامل دانشگاه و صنعت متناظر با شرایط علّی گرفته شد که به‌طور مستقیم و بی‌واسطه در شکل‌گیری ارتباط دانشگاه ـ صنعت موثرند و منشأ فعالیت دانشگاهیان در ارتباط با صنعت می‌شود. این الزامات عبارت‌اند از: درک سودمندی دانش، درک ضرورت دانش، هدفگذاری دانش، ارزشگذاری دانش، پیوستگی دانش، ریسک پذیری، تناسب دانش، یادگیری در حین عمل و زبان مشترک. بررسی کمّی این مؤلفه‌ها در جامعه آماری نشان داد که ضرورت و سودمندی ادراک شده از دانش، زبان مشترک، یادگیری در حین عمل، ارزشگذاری، ریسک پذیری، پیوستگی دانش، تناسب دانش و هدفگذاری دانش به ترتیب بیشترین میزان را در جامعه آماری مورد مطالعه به خود اختصاص دادند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The basic requirements of interaction of university-industry: a knowledge management approach

نویسنده [English]

  • Rezvan Hosseingholizadeh

Assistant Professor Department of Education Faculty of Education and psychology Ferdowsi University of Mashhad

چکیده [English]

The main goal of this study was to examine the basic requirements of interaction of University-Industry with knowledge management (KM) in the Engineering School of Ferdowsi University (ESFUM).  To achieve this goal, a case study research method is used. All members of faculties in the engineering school are selected as target population. According to the research results, the basic requirements of interaction U-I was categorized in nine main categories such as perceived usefulness, perceived necessity, knowledge goal setting, knowledge coherence, valuation of knowledge, action learning, knowledge relevance, shared language and taking risk. Also, the quantitative results showed that perceived usefulness and perceived necessity of knowledge, shared language, action learning, valuation of knowledge, taking risk, knowledge coherence, knowledge relevance and knowledge goal setting got the highest rate in the population studied  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • Interaction
  • university
  • Industry
  • engineering school
  • basic requirements