نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه مدیریت آموزشی

2 استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ، گروه مدیریت آموزشی

3 استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه مدیریت آموزشی

4 استاد دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی ، بخش مهندسی مکانیک

چکیده

در دو دهه گذشته توجه به کیفیت آموزش مهندسی در نتیجه عواملی از قبیل تحرک پذیری سریع، محیط کاری چند فرهنگی، بین المللی و جهانی شدن آموزش مهندسی، افزایش تعداد دانشجویان و دانش‌آموختگان مهندسی و گسترش آموزش از راه دور و یادگیری الکترونیکی افزایش یافته است و به تدوین استانداردها و معیارهای حرفه‌ای در سطح جهانی برای تضمین کیفیت برنامه‌های آموزش مهندسی منجر شده است. از آنجا که طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه‌های آموزش مهندسی بر اساس معیارها و ترازهای منطقه‌ای و بین‌المللی جنبه‌ای مهم از تضمین کیفیت آموزش مهندسی به شمار می رود، استفاده از این پارامترها در برنامه‌های آموزش مهندسی موجب اطمینان دولت و صنعت به دانش و مهارتهای مورد نیاز دانش‌آموختگان مهندسی می‌شود. هدف این مقاله تعیین استانداردهای تضمین کیفیت آموزش مهندسی در کشور ایران با رویکردی جهانی است. این پژوهش از نوع توصیفی ـ تحلیلی است و در آن از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است. سه مدل جهانی در خصوص تضمین کیفیت و اعتباربخشی برنامه‌های آموزش مهندسی بررسی و تحلیل شدند که وجوه مشترک معیارها و الزامات آنها در قالب هشت دسته استاندارد شامل هدفها و نتایج برنامه، برنامه درسی، هیئت علمی، منابع مالی و خدمات پشتیبانی، فضا و امکانات آموزشی، فرایند تدریس و یادگیری، دانشجویان و سنجش و ارزشیابی مشخص شد. این استانداردها می‌توانند چارچوبی برای تضمین کیفیت و اعتباربخشی برنامه‌های آموزش مهندسی در کشور ایران را فراهم سازند، به نحوی که بتوان به ارائه آموزش مهندسی با کیفیت در سطح ملی و فراملی اقدام کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Quality assurance standards of engineering education in Iran: a global approach

نویسندگان [English]

  • Hossein Motahhari Nejad 1
  • Nader Gholi Ghourchian 2
  • Parivash Jafari 3
  • Mahmoud Yaghoubi 4

1 Ph.D.Department of Educational management Science and Research Branch Islamic Azad University

2 Professor Department of Educational Management Science and Research Branch Islamic Azad University

3 Assistant Professor Department of Educational Management Science and Research Branch Islamic Azad University

4 Professor Department of Mechanical Engineering Shiraz University

چکیده [English]

This article explores the effects of academic discipline on risk perception of technologies. The importance of this topic is that decision making about technologies depends on decision maker’s perception of technologies. In this study, risk perception of students of different academic disciplines including civil engineering, electrical engineering, computer engineering, mechanical engineering and MBA will be analyzed. Our actual aim is to find if there is any relation between these fields of studies and risk perception of technologies in terms of health, environment and society. In the next step, according to the growth in number of engineering and technical students who choose to continue their studies in MBA, we will discuss whether this field of study does have effect on risk perception of people or not. Four technologies compared in this study are renewable energies, genetic engineering, nanotechnologies and information and communication technologies (ICT). Results show that students in all fields of study have the highest risk perception in genetic engineering and lowest in renewable energies. Students from different fields of study differ on risk perception in the process of socialization and self-selection. Students of MBA have the highest risk perception of social threats in the four groups of technologies.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • technology
  • academic discipline
  • risk perception
  • self-selection
  • Socialization