نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر آموزش پژوهشگاه الکترونیک ایران

2 مدیر مرکز آموزشهای الکترونیکی شرکت رسا نیرو

3 کارشناس آموزش مرکز آموزشهای الکترونیکی شرکت رسا نیرو

چکیده

امروزه، یادگیری الکترونیکی به‌عنوان رویکردی نوین در مرحله رشد و تکامل قرار دارد و لذا، مطالعه عوامل مؤثر بر این‌گونه یادگیریها و نتایج برآمده از آنها می‌تواند بر ارتقای کیفیت فرایندهای یاددهی ـ یادگیری بیفزاید. در این پژوهش تأثیر یادگیری الکترونیکی بر توسعه دانش و بهبود مهارتهای شغلی مهندسان شرکت مهندسی برق رسا نیرو  بررسی شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل 283 نفر از مهندسانی است که در سال 1389، حداقل 120 ساعت از آموزشهای حرفه‌ای خود را به شیوه مجازی و تحت شبکه دریافت کرده‌اند. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 150 نفر تعیین شد و آزمودنیها بر اساس روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و پرسشنامه‌های تهیه شده در اختیار آنان قرار گرفت. پرسشنامه متشکل از 30 سؤال بسته پاسخ است که پایایی آن از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 87/. برآورد شده است که نشان می‌دهد از دقت مناسبی برخوردار است. یافته‌های پژوهش نشان داد که دوره‌های الکترونیکی اجرا شده در مؤلفه‌های توسعه دانش، بهبود مهارتهای شغلی و ایجاد شایستگیهای حرفه‌ای مهندسان کمتر از سطح متوسط بوده  و نتوانسته است اهداف مورد نظر را برآورده سازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Surveying the effectiveness of E-learning on developing and improving knowledge and skills of engineers in Rasa Niro Electronic Engineers Co.

نویسندگان [English]

  • Saeid Hadavand 1
  • Farhad Moshirzade 2
  • Mehdi Reisi 3

1 Iran Electronics Research center

2 Manager of Learning Center of E- learning in Rasa Niro Co

3 Expert of Learning Center of E- Learning in Rasa Niro Co

چکیده [English]

Today, E-learning as a new approach, is at the stage of developing and improving Therefore, So surveying the elements that influence on it, and their conclusions can improve the quality of teaching-learning procedure. In this project, we will study the influence of E-learning on developing and improving job skills and knowledge of engineers in Electronic Engineering Rasa Niro Co. Our statistical community includes 283 engineers who had received at least, 120 hours of their professional education in 2010, by network and E-training. While it was impossible to investigate the whole statistical community, a sample  volume with using Morgan table, 150-person-community were determined, and  testable cases were based on simple random sampling. Then the prepared questionnaires were presented to them. The questionnaire contains 30 questions of respond close based on α-coefficient of Kronbakh, its validation was 87% and showed a reasonable conclusion. Our finding revealed that, the level of E-learning in the case of developing knowledge, improving job skills and developing professional abilities of engineers, are below the mean-level. So these courses could not accomplish their goals

کلیدواژه‌ها [English]

  • Web based training
  • E-learning
  • Engineering education