نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد دانشگاه شاهد

2 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

3 استاد یار دانشگاه شاهد

4 کارشناس ارشد سنجش و اندازه گیری ،دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

ارزیابی درونی گروههای آموزشی دانشگاهها فرایندی است که در آن اعضای هیئت علمی گروهها در خصوص عملکرد خود قضاوت و تعیین می‌کنند که از نظر کیفیت در ابعاد مختلف در چه جایگاهی قرار دارند و پس از مشخص شدن سطح کیفیت عملکرد خود، می‌توانند از نتایج به‌دست آمده به‌عنوان دا‌ده‌هایی برای برنامه‌ریزی به‌منظور بهبود فعالیتهای آینده استفاده کنند. لذا، با توجه به اینکه گروههای آموزشی به‌عنوان زیر نظام دانشگاهها به حساب می‌آیند و بهبود کیفیت دانشگاهها وابسته به بهبود کیفیت گروههای آموزشی است، ارزیابی درونی در گروههای آموزشی می‌تواند گامی مؤثر در رشد کیفی نظام آموزش‌عالی باشد. ارزیابی درونی با جمع‌آوری اطلاعات، تحلیل و بازخورد آن می‌تواند پشتیبان تصمیم‌گیریهای مدیریت باشد؛ لذا، با توجه به ارزیابی درونی صورت گرفته در برخی از گروههای فنی و مهندسی دانشگاه شاهد، در پژوهش حاضر گزارشهای ارزیابی درونی تأیید شده برای اهداف: 1. بررسی سازکار اعتبارسنجی در گروههای مهندسی دانشگاه شاهد؛ 2. بررسی سطح کیفی گروههای مهندسی دانشگاه شاهد؛ 3. بررسی پیشنهادهای گروههای آموزشی در خصوص بهبود کیفیت؛ 4. بررسی راهکارهای کاربست پیشنهادهای ارائه شده از ارزیابی درونی گروههای آموزشی تحلیل شده است. به منظور اجرای پژوهش حاضر از روش مطالعه کتابخانه‌ای و بررسی اسناد و مدارک و  نیز تحلیل محتوای گزارشهای تأیید شده ارزیابی درونی در سه گروه آموزشی گروه مهندسی برق ـ قدرت، گروه مهندسی کامپیوتر و گروه مهندسی پزشکی استفاده شد. پس از بررسی پیشنهادهای ارائه شده توسط گروههای مجری ارزیابی درونی، پیشنهادهای کلیدی استخراج و در خاتمه چارچوبی در خصوص کاربست پیشنهادهای مذکور برای بهبود و ارتقای کیفیت آموزشی و پژوهش ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Internal evaluation and its roles in improving the quality of technique & engineering training, Case: Department of Technique and Engineering Faculty at Shahed University

نویسندگان [English]

  • Majid Darabi 1
  • Faranak Mokhtarian 2
  • Mohsen Farmahini Farahani 3
  • Korosh Esmaeili 4

1 MA in Educational Research ,Shahed University

2 Ph.D Candidate of Educational Administration in University of Tehran , National Organization for Educational Testing

3 Assistant Professor Shahed University

4 Assistant and Measurement (M.A)from Allmeh Tabatabaei University

چکیده [English]

Internal evaluation is a process in which faculty members of departments make judgments about their own performance and plan to improve their future activities. Internal evaluation in the department can be an effective step for increasing the quality of higher education system. Internal evaluation with data collection, analysis and feedback, supports management in decision-making. As internal evaluation project has been performed and approved in different departments of technique & engineering faculty at Shahed University. In the present paper the meta-analysis of the reports are presented. These departments include: 1) Department of Electrical Engineering 2) Department of Computer Engineering and3) Department of Medical Engineering. Data have been collected by analyzing internal evaluation reports. At the end, a framework for improving the quality of teaching and research has been recommended  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internal evaluation
  • Education
  • evaluation
  • educational quality