نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و. روانشناسی دانشگاه اصفهان

2 عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان ، گروه تکنولوژی آموزشی

چکیده

هدف این پژوهش تحلیل وضعیت پذیرش  نوآوری برنامه درسی از دیدگاه اعضای هیئت علمی گروههای فنی و مهندسی شاغل به کار در دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه اصفهان بوده است. سؤالات تحقیق با در نظرگرفتن الگوهای نوآوری برنامه درسی (هدفها، محتوا، راهبردهای یاددهی ـ یادگیری و روشهای  ارزشیابی‌) تدوین و بررسی شد. جامعه آماری این پژوهش را اعضای هیئت علمی گروههای فنی و مهندسی شاغل به کار در سال تحصیلی 90- 1389 دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه اصفهان تشکیل دادند. نمونه آماری پژوهش برخی از اعضای هیئت علمی گروههای فنی و مهندسی و علوم پایه شاغل به کار در دانشگاه صنعتی اصفهان بودند. در انتخاب اعضای هیئت علمی از روش نمونه‌گیری طبقه بندی متناسب با حجم استفاده شده است و 90 نفر از دانشگاه (20 نفر از دانشکده فنی ـ مهندسی دانشگاه اصفهان و 72 نفر از دانشکده فنی ـ مهندسی دانشگاه صنعتی اصفهان) به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده‌های مورد نیاز پژوهش از طریق دو ابزار اسناد و مدارک و پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شده است. ضریب پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ 95/0 به‌دست آمد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه را ده نفر از متخصصان و کارشناسان برنامه‌ریزی درسی و مدیریت آموزشی تأیید کردند. یافته‌ها نشان داده است که از نظر پاسخگویان میزان پذیرش نوآوری در هدفها، محتوا، راهبردهای یاددهی و یادگیری و شیوه‌های ارزشیابی برنامه درسی باید بیش از سطح متوسط در برنامه درسی مد نظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The analysis of status of innovation curriculum acceptance (The case study of engineering departments at university of Isfahan and Isfahan University of Technology)

نویسندگان [English]

  • Setareh Mousavi 1
  • Jalal Jebelameli 2

1 MA Student Department of Educational Planning Faculty of Educational sciences and Psychology University of Isfahan

2 Professor Department of Educational Technology Faculty of Educational sciences and Psychology University

چکیده [English]

The aim of this study was to analyze the status of curriculum  innovation acceptance based on faculty members of engineering departments atUniversityofIsfahanand Isfahan University of Technology. The questions of this study were developed with respect to innovational styles of curriculum (including goals, content, teaching-learning strategies, and evaluation methods) and then were examined. The statistical population of this study were faculty members of engineering departments atUniversityofIsfahanand Isfahan University of Technology in 2010-2011. The samples  include some faculty members of engineering and sciences departments atUniversityofIsfahanand Isfahan University of Technology. In order to select sample members, classification sampling method based on population size has been used. Then 92 faculty members were selected as sample members (20 faculty members fromUniversityofIsfahanand 72 faculty members from Isfahan University of Technology). In order to collect data, library method and researcher-developed questionnaire were used. Stability of this questionnaire measured through Cronbach’s Alpha and its coefficient was 95%. Also content and formal reliability of questionnaire accepted by 10 professionals and professors in curriculum field. The results of this study indicated that rate of innovation acceptance in goals, content, teaching-learning strategies, and evaluation methods were more than average level of curriculum.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • curriculum innovation
  • Innovation
  • engineering departments